144 Теплоенергетика

Спеціальність 144
Теплоенергетика

Навчання в аспірантурі ІПМаш з цієї спеціальності здійснюється за спеціалізацією Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Освітньо-наукова програма спеціальності орієнтована на теоретичне та експериментальне дослідження механізмів і встановлення закономірностей тепломассоперенесення, розвиток теорії та методів дослідження проблем тепломасообміну, процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії в енергетичних установках, технологічних пристроях та апаратах, а також розроблення методів оптимізації та управління тепловими процесами в них.

Навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки забезпечує оволодіння здобувачами ступеня доктора філософії універсальними компетентностями дослідника (загальнонаукових та мовних) за рахунок викладання таких нормативних дисциплін:

 • Іноземна мова в академічній практиці
 • Філософськи засади наукового пізнання
 • Управління інноваційними проектами
 • Основи інтелектуальної власності

Цикл фахової підготовки забезпечує набуття знань і навичок з відповідної спеціальності та спеціалізації і складається з нормативних дисциплін

 • Термодинаміка енергетичних систем
 • Математичне моделювання, ідентифікація та оптимізація теплофізичних процессів
 • Сучасні засоби комп’ютерного моделювання в теплоенергетиці

  Навчальна дисципліна

  «Сучасні засоби комп’ютерного моделювання в теплоенергетиці»

  Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття навичок у застосуванні сучасних систем комп’ютерного моделювання в теплоенергетиці.

  У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

  • Знати: принципи та основні засади проведення чисельного експерименту за допомогою сучасних програмних засобів моделювання процесів в теплоенергетиці.
  • Вміти: формулювати задачу для проведення комп’ютерних розрахунків, формувати математичну модель процесів тепломасообміну в енергетичному обладнанні, проводити розрахунки та аналізувати отримані результати.
  • Володіти: основними програмними засобами для проведення комп’ютерного моделювання в теплоенергетиці.

  Для вивчення курсу необхідні знання з теорії тепломасообміну, математичного моделювання, ідентифікації та оптимізації теплофізичних процесів, застосування сучасні засобів комп’ютерного моделювання в енергетиці.

  Методика викладання ґрунтується на проведенні лекційних та семінарських занять загальним аудиторним обсягом 30 годин, що разом з 60 годинами самостійної роботи складає 2 кредити. Лекційні заняття проводяться методом розповідь-бесіда. Семінарські заняття – шляхом наукової дискусії з попередньо визначених проблем.

  Лекційні та семінарські заняття проводить кандидат технічних, старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна.

  Програма складається з двох розділів, перший з яких присвячено загальним положенням дисципліни, другий – компютерному моделюванню теплових процесів. При оцінюванні успішності враховуються робота аспіранта на лекційних та семінарських заняттях, проведення самостійної роботи, а також оцінки, яку він отримав при проведенні поточного контролю. Формою підсумкового контролю успішності навчання є складання екзамену.

   ↑

та дисциплін за вибором аспіранта

 • Воднева енергетика
 • Геотермальна та геліотермальна енергетика
 • Теплові аспекти безпеки об`єктів атомного енергетичного комплексу

  Навчальна дисципліна

  «Теплові аспекти безпеки об’єктів атомного енергетичного комплексу»

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є теплофізичні процеси, що відбуваютсья в об’єктах атомного енергетичного комплексу

  У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

  • знати: основні положення та засади аналізу безпеки об’єктів атомного енергетичного комплексу.
  • вміти: проводити теплову оцінку безпеки основного обладнання атомного енергетичного комплексу на різних етапах ядерного паливного циклу.
  • розуміти: принципи функціонування об’єктів атомної енергетики на різних етапах ядерного паливного циклу та основні засади комплексної оцінки їх безпеки.

  Для вивчення курсу необхідні знання з теорії тепломасообміну, математичного моделювання, ідентифікації та оптимізації теплофізичних процесів, застосування сучасні засобів комп’ютерного моделювання в енергетиці.

  Методика викладання ґрунтується на проведенні лекційних (3 год/тиждень) та семінарських (1 год/тиждень) занять загальним аудиторним обсягом 60 годин, що разом з 120 годинами самостійної роботи складає 6 кредитів. Лекційні заняття проводяться методом розповідь-бесіда. Семінарські заняття – шляхом наукової дискусії з попередньо визначених проблем.

  Лекційні та семінарські заняття проводить кандидат технічних, старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна.

  Програма складається з двох розділів, перший з яких присвячено основним положенням безпеки об’єктів атомного енергетичного комплексу, другий – ролі теплових процесів при оцінці безпеки. При оцінюванні успішності враховуються робота аспіранта на лекціних та семінарських заняттях, проведення самостійної роботи, а також оцінки, яку він отримав при проведенні поточного контролю. Формою підсумкового контролю успішності навчання є складання екзамену.

   ↑
 • Наукові основи проектування систем забезпечення мікроклімату
 • Аналіз ефективності систем термотрансформації методами прикладної термодинаміки
 • Термопружний стан елементів енергетичного обладнання
 • Моделювання процесів тепломасообміну у двофазних контурах
 • Системно-структурний аналіз термотрансформаторів та технологічні основи низькопотенційної енергетики

Наукова (дослідницька) складова програми формує здатність аспіранта до наукового аналізу, самостійного опанування сучасних знань в галузі технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, уміння самостійно виконувати оригінальні наукові дослідження, які сприяють вирішенню актуальних науково-практичних практичних проблем. Тематика досліджень під час виконання наукової складової програми формується у рамках актуальних наукових напрямів, які розробляються в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

Тематика наукових досліджень
 • Створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку й інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах в установках для виробництва та використання теплової енергії, технологічних пристроях і апаратах.
 • Дослідження конвективного теплообміну та течії в однофазних середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини й газу в елементах енергетичних установках і технологічних пристроях та апаратах.
 • Дослідження теплообміну і течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у трубах і каналах енергетичних установок, технологічних пристроїв та апаратів, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них.
 • Створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження та теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання, систем забезпечення мікроклімату.
 • Розроблення та вдосконалення методів використання геотремальних, геліотермальних та інших альтернативних джерел енергії. Розроблення та вдосконалення методів використання низькопотенціальної теплоти. Підвищення ефективності систем термотрансформації.
 • Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей конструктивних матеріалів та робочих тіл, визначення еквівалентних теплофізичних властивостей складних елементів енергетичних установок та теплотехнічних пристроїв.
 • Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень.
 • Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах, технологічних процесах, комунальній сфері.

Виконання освітньо-наукової програми забезпечує відділ моделювання та ідентифікації теплових процесів Інституту проблем машинобудування. Для викладання окремих дисциплін залучені фахівці інших відділів ІПМаш, а також співробітники Центру наукового дослідження та викладання іноземних мов НАН України та Центру гуманітарної освіти НАН України.

Провідні науково-педагогічні працівникі ІПМаш, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 144 Теплоэнергетика
 • академік НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат державних премій України і СРСР в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України Мацевитий Юрій Михайлович.
 • доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Соловей Віктор Васильович.
 • доктор технічних наук, доцент, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Костіков Андрій Олегович.
 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Харлампіді Дионіс Харлампійович.
 • кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна.
 • кандидат технічних наук Тарасова Вікторія Олександрівна.
 • кандидат технічних наук Зіпунніков Микола Миколайович.

Наукове керівництво роботою здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється провідними науковими фахівцями Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Прийом в аспірантуру ІПМаш із спеціальності 144 «Теплоенергетика» здійснюється щорічно з ліцензійним обсягом 5 місць.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном +38(0572) 94 27 94    kostikov@ipmach.kharkov.ua    matsevit@ipmach.kharkov.ua