Інформація про умови проведення конкурсу наукових робіт за цільовим міждисциплінарним проектом НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України» в 2019 році

          Конкурс проводиться серед установ відділень економіки, фізико-технічних проблем енергетики та наук про Землю НАН України.

          Відповідно до концепції цільового міждисциплінарного проекту, його мета полягає в розробці комплексу технічних, соціально-економічних та екологічних засад і організаційно-економічних механізмів запровадження низьковуглецевого (вуглецево-нейтрального) розвитку (НВР/ВНР) України як на національному, так і на секторальному рівнях, що враховуватимуть сучасні вітчизняні та світові теоретичні та практичні наукові здобутки і сприятимуть досягненню Цілей сталого розвитку, визначених Організацією Об’єднаних Націй, реалізації національних інтересів та зростанню добробуту громадян.

          Основні проблемно-тематичні розділи проекту:

  1. Виклики та можливості низьковуглецевого розвитку України: національний контекст глобальної проблеми;
  2. Галузеві та регіональні аспекти реалізації НВР України;
  3. Засади, напрями та організаційно-економічні механізми реалізації НВР України.

 

          Прийом та реєстрація конкурсних заявок здійснюється Науковою радою цільового міждисциплінарного проекту.

          Заявник подає (із супровідним листом від установи) такий пакет документів у двох примірниках та електронній формі українською мовою:

1.      Запит на фінансування наукової роботи за формою згідно з додатком 5 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 №339.

          Формування та друк запиту має здійснюватися засобами Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності (РІТ НОД) НАН України.

2.      Витяг з протоколу засідання вченої ради установи НАН України зі схваленням наукової роботи.

3.      Листи (лист) від вищих органів державної влади України, міністерств, відомств, державних установ і організацій тощо із підтвердженням зацікавленості у виконанні відповідної наукової роботи.

          Документи на участь у конкурсі приймаються до 17 травня 2019 р. (включно) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, Відділення економіки НАН України, кім. 334 (тел. для довідок: (044) 239-66-46).

          Заявник має право відкликати поданий запит у межах вищезазначеного терміну.

          Після завершення терміну подання запитів Наукова рада цільового міждисциплінарного проекту здійснює попередній розгляд запитів і доданих до них документів та визначає перелік наукових робіт, допущених та недопущених до участі у конкурсі.

          До участі у конкурсі не допускаються наукові роботи, документи по яких подані на конкурс після завершення терміну їх подання, оформлені не за встановленими вимогами, не відповідають умовам конкурсу, містять недостовірні відомості.

          До участі в конкурсному відборі не допускаються також наукові роботи установ, які:

          –       перебувають на стадії ліквідації, реорганізації;

          –       мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

          –       дублюють роботи з поточної бюджетної тематики, а також підтримані за іншими конкурсами.

          У місячний строк після завершення терміну подання документів Наукова рада цільового міждисциплінарного проекту забезпечує проведення наукової експертизи запитів, допущених до участі в конкурсі та здійснює підготовку пропозицій щодо конкурсного відбору наукових робіт.

          Розгляд запитів здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

  • відповідність мети і завдань наукової роботи концепції цільового міждисциплінарного проекту;
  • актуальність наукової роботи для вирішення технічних, соціо- та організаційно-економічних і екологічних проблем запровадження НВР в Україні;
  • обґрунтованість новизни наукової роботи, її переваг порівняно з існуючими аналогами;
  • повнота опису наукової продукції, яка буде створена, очікуваних результатів виконання наукової роботи;
  • перспективи впровадження (використання) результатів виконання наукової роботи.

          Перелік відібраних за конкурсом проектів подається на затвердження Президії НАН України в межах коштів, передбачених постановою Президії НАН України від 10.04.2019 №124 «Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 №341» за КПКВК 6541030.

          Інформація про результати проведення конкурсу буде оприлюднена на веб-сайті НАН України впродовж 10 днів після затвердження Президією НАН України переліку відібраних за конкурсом наукових робіт.

 

Наукова рада цільової програми