Оголошення про проведення конкурсу наукових проектів на 2019-2021 роки, спрямованих на виконання завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення»

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4726

Постановою Президії НАН України № 56 від 27.02.2019 було затверджено до виконання цільову програму наукових досліджень НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» на 2019–2021 рр. Наукова Рада Програми оголошує конкурс проектів на 2019-2021 роки у межах виконання Програми.

 

УМОВИ КОНКУРСУ

Загальні положення

 1. В конкурсі беруть участь проекти, виконавцями яких є виключно установи НАН України.
 2. До участі в конкурсі допускаються тільки ті проекти, які спрямовані на виконання основних завдань Програми.
 3. Одна особа може бути керівником тільки одного проекту. Для виконавців і відповідальних виконавців кількість проектів, в яких вони беруть участь, обмежується двома проектами.
 4. Виконавець проекту зазначає загальні обсяги фінансування проектів на термін його виконання, але сума фінансування проектів остаточно визначається замовником – НАН України щорічно на поточний рік.
 5. Для участі в конкурсі керівник проекту до 15 квітня 2019 року має подати запит на виконання проекту, оформлений відповідно до форми запиту (додається). Запити, що не відповідатимуть цим вимогам або неправильно заповнені, не розглядатимуться.
 6. Заповнена форма запиту та за наявності лист підтримки від виробничого підприємства, що буде брати участь у виконанні проекту та на якому будуть використані результати виконання проекту, подаються в зазначені терміни секретарю Наукової ради Програми Р.Б.Рудому в електронному (за адресою: rrudyj@nas.gov.ua, в темі листа вказати «запит водень 2019») та паперовому вигляді в 1 примірнику на адресу: 01601, м. Київ 30, вул. Володимирська, 54, кімната 343 (Сектор хімічних і біологічних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України, тел. (044) 234-6913).
 7. Дата подання запиту визначається за датою реєстрації запиту в СХБН НОВ Президії НАН України або датою відправлення паперової форми (за поштовим штемпелем).
 8. При відборі проектів для виконання в Програмі та їх фінансування перевага буде надаватись проектам, які передбачатимуть опрацювання технологічних рішень, створення конкурентоспроможних матеріалів, інноваційним розробкам, а також проектам, зацікавленість у впровадженні яких виявлять промислові підприємства.
 9. Цілеспрямованість проектів вважається одним із основних критеріїв, за яким буде прийматися рішення Наукової ради Програми щодо виділення фінансування проектів в 2019-2021 рр.
 10. Наукова рада Програми організовує експертизу, розгляд і підбиття результатів конкурсу поданих запитів в термін не пізніше 7 травня поточного року.
 11. Переможці конкурсу підписують угоду з НАН України про умови виконання і фінансування проекту.

          Основні вимоги до проектів програми

 1. Відповідність проекту цілям та завданням розділів Програми.
 2. Принципова новизна, фундаментальність та пріоритетність проекту, з врахуванням останніх досягнень розвитку науки за напрямом досліджень, яким присвячено проект, та які обумовлюють можливість публікації результатів виконання проекту у провідних фахових виданнях із встановленим імпакт-фактором та оформлення заявок на одержання патентів.
 3. Чіткість, та шляхи досягнення поставленої мети, наявність певного доробку, відповідність поставленої задачі фінансуванню, що пропонується.
 4. Вказати переваги та можливі (очікувані) функціональні характеристики нових речовин та матеріалів, що планується створити за проектом та перспективи їх використання.
 5. Керівник проекту має вказати свої публікації за останні 5 років в фахових наукових виданнях, що входять до міжнародних реферативних видань, за тематикою досліджень за проектом.
 6. Наявність сучасної матеріальної бази, яка дозволяє виконати проект.
 7. Конкурентноздатність на міжнародному рівні матеріалів, пристроїв, технологій тощо, які планується створити за проектом.
 8. Лист-підтримка (якщо такий є) від виробничого підприємства, що буде брати участь у виконанні проекту та на якому будуть використані результати, одержані під час виконання проекту.
 9. В процесі конкурсного відбору проектів буде враховуватись важливість проекту для України та реальна можливість практичного використання результатів виконання проекту.
 10. Термін виконання проекту 1-3 роки; питання щодо доцільності продовження виконання проекту буде вирішуватись Науковою радою Програми кожного року за результатами оцінки річних письмових наукових звітів та звітних доповідей на річних підсумкових конференціях.

 

Мета цільової програми

          Метою цільової програми є розвиток наукових засад сучасних технологій отримання, зберігання та використання водню, які є перспективними для впровадження в енергетичний сектор України, включаючи системи автономного енергозабезпечення, у тому числі ті, що базуються на використанні ВДЕ. Її виконання сприятиме перебудові структури енергетики нашої країни в напрямі більш широкого використання «низьковуглецевих» і «безвуглецевих» технологій для суттєвого зниження шкідливих викидів в атмосферу.

 

Основні розділи цільової програми

          1.  Отримання та зберігання водню.

          Удосконалення технологій отримання водню електролізом води; розроблення науково-технологічних основ отримання водню із різноманітних органічних відходів; отримання водню з використанням енергоакумулюючих речовин шляхом гідролізу; фотоелектрохімічні методи отримання водню; нові матеріали для зберігання водню у вигляді твердих сполук; композитні балони високого тиску для зберігання водню.

          2.  Паливні комірки.

          Розроблення нових матеріалів, ефективних і недорогих каталізаторів, нового покоління полімерних твердих електролітів для низькотемпературних ПК; створення полегшених твердооксидних ПК з підвищеними експлуатаційними характеристиками на основі оксиду цирконію українського походження, відпрацювання високоефективних технологій їх масового виробництва. Створення зразків ПК різної потужності.

          3.  Системи автономного енергозабезпечення на основі водню і ПК.

          Вибір матеріалів і розроблення конструкції акумуляторів водню різної ємності, призначених для роботи в парі з ПК; удосконалення конструкцій, оптимізація режимів роботи, аналіз оптимальних умов експлуатації систем акумулятор водню – ПК, а також генератор водню – ПК; створення демонстраційних систем автономного енергозабезпечення типу ВДЕ – водень – ПК.

ФОРМА ЗАПИТУ