Про конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2020 році

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6684

Актуально до 01.11.2020

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

 *       *       *

1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;

б) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;

в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом “б” цього пункту.

2. Право висувати роботи на здобуття іменних премій надається:

а) дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України;

б) науковим установам, вищим навчальним закладам, дослідним лабораторіям і станціям, конструкторським бюро;

в) науково-технічним радам міністерств і відомств України;

г) науковим радам з проблем науки;

д) технічним радам промислових підприємств;

є) науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.

3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, має включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно перевищувати трьох осіб. До складу авторського колективу не включаються особи, які вже були раніше удостоєні цієї іменної премії.

4. На здобуття іменних премій можуть бути  висунені:

  •  наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їх опублікування;
  •  винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство.

5. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2020 р.

6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття іменної премії, подають до відповідного відділення НАН України на бланку організації з написом “На здобуття премії імені …”:

а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід);

б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки і народного господарства (українською мовою);

в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;

г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи у народне господарство (копії постанов, наказів, актів та довідок про техніко-економічні показники впровадження);

д) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних процесів тощо);

є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу;

ж) детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу.  Довідка складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою;

з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене звання, посада, службова, домашня та електронна адреси, службовий,  домашній та мобільний телефони; ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду), що підписуються ним (ними), а їх відповідність засвідчується керівництвом і гербовою печаткою установи за місцем роботи, а також кольорове фото автора на поточний момент форматом  9 х 12 у паперовому та електронному вигляді.

Усі матеріали подаються у двох примірниках на адресу відповідного відділення НАН України (01601, м.Київ,  вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України ; телефони для довідок: 8(044) 239-64-24, 8(044) 239-64-63).

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії України, іменних премій Російської АН, НАН України і галузевих академій країн СНД або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох авторів.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:

1. Премія імені М.М.Боголюбова – за видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики (Відділення математики НАН України);

2. Премія імені Д.В.Волкова – за видатні роботи у галузі теорії ядра та фізики високих енергій (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).

3. Премія імені С.М.Гершензона – за видатні досягнення в галузі молекулярної біології, молекулярної генетики та молекулярної  біофізики (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

4. Премія імені  М.С.Грушевського – за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології (Відділення історії, філософії та права НАН України).

5. Премія імені Р.Є.Кавецького – за видатні наукові роботи в галузі експериментальної онкології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

6. Премія імені Ф.М.Колеси – за видатні наукові роботи в галузі української фольклористики, етнології, народознавства та музикології (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).

7. Премія імені В.Є.Лашкарьова – за видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування (Відділення фізики і астрономії НАН України).

8. Премія імені І.І.Мечникова – за видатні роботи в галузі мікробіології, імунології та геронтології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

9. Премія імені В.С.Михалєвича – за видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу (Відділення інформатики НАН України).

10. Премія імені З.І.Некрасова – за видатні наукові роботи в галузі металургії (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

11. Премія імені М.В.Остроградського – за видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки (Відділення математики НАН України).

12. Премія імені Л.В.Писаржевського – за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).

13.Премія імені І.К.Походні – за видатні роботи в галузі прикладного  матеріалознавства(Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

14. Премія імені А.Ф.Прихотько – за видатні роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

15. Премія імені М.В.Птухи – за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики (Відділення економіки НАН України).

16. Премія імені І.Пулюя – за видатні роботи у галузі прикладної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).

17. Премія імені Л.П.Симиренка – за видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства (Відділення загальної біології НАН України).

18. Премія імені М.Д.Стражеска – за видатні наукові роботи в галузі лікування внутрішніх хвороб, кардіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

19. Премія імені С.І.Субботіна – за  видатні наукові досягнення в галузі геофізики, гідрофізики, наукового приладобудування, метрології, фізики атмосфери (Відділення наук про Землю НАН України).

20. Премія імені С.П.Тимошенка – за  видатні досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки (Відділення механіки НАН України).

21. Премія імені В.І.Толубинського – за видатні досягнення в галузі теплофізики та теплотехніки (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).

22. Премія імені Є.П.Федорова – за видатні роботи в галузі теоретичної та прикладної астрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

23. Премія імені І.М.Францевича – за видатні наукові роботи в галузі  фізичного матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

24.Премія імені В.Ю.Чаговця – за видатні наукові роботи в галузі фундаментальної і прикладної фізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

25.Д.І.Чижевського – за видатні наукові роботи в галузі  філософських наук (Відділення історії, філософії та права НАН України).

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України