Журнал «Проблемы машиностроения» 2017 год

Том 20 Номер 1

Том 20 Номер 2

Том 20 Номер 3

Том 20 Номер 4

Аннотации

Том 20 Номер 1

 • УДК 621.515
  * В. П. Парафейник, д-р техн. наук, * Н. С. Щербаков, ** А. А. Рябов, ** В. В. Шевчук, *** В. Н. Разношинский, * И. Н. Тертышный, * С. А. Прилипко

  * ПАО «Сумское НПО», г. Сумы,
  ** ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», г. Запорожье
  *** ПАО «Мотор-Сич», г. Запорожье

 • ВЫБОР СИСТЕМНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. Ч. II. Методологические подходы к созданию блочно-комплектных турбокомпрессорных агрегатов для компрессорных станций газовой промышленности
  Розглянуто особливості створення агрегатів типу ГПА-Ц та їх доводка на основі результатів натурних випробувань агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 в складі стенда замкнутого контуру. Показано, що це дозволяє отримати характеристики ефективності роботи основних і допоміжних систем, а також системну характеристику агрегату.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.165
  А. И. Бабаев

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: babayev_ai@mail.ru

 • АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМБИНИРОВАННЫХ СТОПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН
  Наведено аналіз сучасних конструкцій комбінованих стопорно-регулюючих клапанів для потужних паротурбінних установок. Порівняльний аналіз дозволив визначити основні переваги та недоліки конструкцій, надійність їх експлуатації. Визначено, що використання наведених конструкцій приводить до зниження гідравлічного опору, металоємності та значно спрощує компонування вузла паророзподілу.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 632.5
  1,2 О. Л. Андреева, 1,3 А. О. Костиков, д-р техн. наук, 2,3 В. И. Ткаченко, д-р физ.-мат. наук

  1 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: andreevaoksana@kipt.kharkov.ua, e-mail: kostikov@ipmach.kharkov.ua
  2 Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины
  3 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, e-mail: tkachenko@kipt.kharkov.ua

 • АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ СТАЦИОНАРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ РЭЛЕЯ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОНВЕКТИВНЫХ ЯЧЕЕК С ТВЕРДЫМИ И СМЕШАННЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ
  Отримано аналітичний розв’язок стаціонарної лінійної задачі Релея для конвективної комірки в циліндричній геометрії з твердими граничними умовами. На його основі побудовано аналітичні вирази для нейтральних кривих у випадку твердих і змішаних граничних умов. Показано, що нейтральні криві з достатнім ступенем точності відповідають чисельним розрахункам, отриманим іншими авторами.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 53.084;536.628.1
  О. С. Цаканян, канд. техн. наук, В. Н. Голощапов, канд. техн. наук, С. В. Кошель, канд. техн. наук, Н. Г. Ганжа

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: tsakoleg@rambler.ru

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОПРОВОДОВ МЕТОДОМ ЭТАЛОНА
  Розроблено методику вимірювань і конструкцію вимірювального приладу для визначення рівня теплових втрат на будь-якій ділянці трубопроводів незалежно від типу теплової ізоляції. Прилад являє собою встановлений на трубу корпус з екранами на внутрішніх поверхнях і отворами знизу та зверху для датчиків вимірювання температури й потоку повітря, якими визначаються теплові втрати в навколишнє середовище. Попередньо прилад градуюється в лабораторних умовах із застосуванням еталона теплової потужності, в якому вона рівномірно розподілена поверхнею ділянки, що імітує трубопровід. Еталон являє собою модель ділянки трубопроводу, що містить нагрівач та інтегральний датчик температури. Змінюючи діаметр отвору в торцевих кришках приладу, його можна застосовувати для вимірювання теплових втрат трубопроводів різного діаметра.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  1 Е. А. Стрельникова, д-р техн. наук, 2 И. Г. Сирота, 3 А. В. Линник, 3 Л. А. Калембет, 3 В. Н. Зархина, 4 О. Л. Зайденварг

  1 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков
  2 ПАО «Укргидроэнерго»
  3 ПАО «Турбоатом», г. Харьков, e-mail: lynnyk@turboatom.com.ua
  4 Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

 • ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВАЛА ГИДРОТУРБИНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИН
  Запропоновано методику визначення математичного очікування кількості років до руйнування вала гідротурбіни, що має дефектну зону. Припускається, що поблизу поверхні вала можуть знаходитися мікродефекти, які розповсюджуються під дією прикладеного навантаження. Вивчається час (в роках), необхідний для того, щоб мікротріщина розвинулась до потрапляння в дефектну зону, що й призводить до руйнування вала.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  1 В. И Гнитько, канд. техн. наук, 1 О. Ф Полищук, канд. техн. наук, 2А. Ю. Черкасский, 2Н. А. Ильичева, 2С. В. Артемова, 3Е. С. Кононенко

  1 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: gnit@ipmach.kharkov.ua
  2ПАО «Турбоатом», г. Харьков, e-mail: nad_tomil@ukr.net
  3ПАО «Укрнефтехимпроект», г. Харьков, e-mail: yehorkononenko@gmail.com

 • ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КРЕПЕЖА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГИДРОТУРБИН
  Розроблено методику чисельного аналізу напружено-деформованого стану основного силового кріплення гідротурбінного обладнання при статичному і динамічному навантаженні. Моделювання роботи фланцевого з’єднання зведено до формулювання контактної задачі про взаємодію болта з фланцями. Виконано числові дослідження статичного і динамічного напружено-деформованого стану силових болтових з’єднань гідротурбіни ПЛ40-В-700: вал турбіни – робоче колесо, вал турбіни - вал генератора, лопать – робоче колесо. Проведено випробування на циклічну втому циліндричних зразків сталі 25Х1МФ.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 517.95+518.517
  Ю. С. Литвинова, К. В. Максименко-Шейко, д-р техн. наук, Т. И. Шейко, д-р техн. наук

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: m-sh@ipmach.kharkov.ua

 • АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ ИХ СЕЧЕНИЙ
  Досліджено можливості та запропоновано методики функціонального представлення геометричного об'єкта в 3D за інформацією про рівняння границь перерізів відновлюваного об'єкта. Побудовано геометричні об'єкти з використанням апарату теорії R-функцій та програмного продукту, який його підтримує. Цей метод побудови геометричних об'єктів є універсальним засобом моделювання та візуалізації. Використання буквених параметрів істотно розширює конструктивні можливості реалізації моделювання геометричних об'єктів. Модель, що зберігається в пам'яті комп'ютера, дозволяє досліднику за допомогою програмних засобів інтерактивної тривимірної комп'ютерної графіки маніпулювати одержуваними просторовими образами, варіюючи значення буквених параметрів. Побудовані математичні моделі геометричних об'єктів є їх аналітичною ідентифікацією, про що свідчить відповідна візуалізація.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 519.6
  О. М Литвин, д-р. фіз.-мат. наук, І. С. Томанова

  Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 • РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО ЗГИН ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАЙНІВ П'ЯТОГО СТЕПЕНЯ НА ТРИКУТНІЙ СІТЦІ
  Розглянуто використання сплайнів 5-го степеня на трикутній сітці вузлів для розв’язання задачі про згин для жорстко защемленої пластини з рівномірним навантаженням. Результати проведеного обчислювального експерименту порівнюються з відомими результатами вчених.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 536.2
  1 Victor Solovey, D.Sc., 2 Leonid Kozak, PhD, 1 Andrii Shevchenko, 1 Mykola Zipunnikov, PhD, 3 Robert Campbell, 3 Fred Seamon

  1 A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NAS of Ukraine, Kharkiv, e-mail: solovey@ipmach.kharkov.ua
  2 Yuzhnoye State Design Office, Dnepr, Ukraine, e-mail: kozak_dp@mail.ru
  3 CAP Holdings Company LLC, Monterrey, CA, USA, e-mail: rcampbell@capholdings.com, e-mail: fseamon@capholdingsco.com

 • HYDROGEN TECHNOLOGY OF ENERGY STORAGE MAKING USE OF WIND POWER POTENTIAL
  Описується розробка універсальних технологій, які можуть бути застосовані для забезпечення безперервної роботи опріснювальної установки при використанні енергії вітру. Розглянуто основні принципи реалізації електрохімічного методу отримання водню та кисню високого тиску з води із використанням матеріалів електродів зі змінною валентністю. Запропоновано систему зберігання хімічної енергії у вигляді стисненого водню до високих тисків з подальшим його застосуванням в паливному елементі, яка характеризується підвищенням надійності та експлуатаційної безпеки. Надано рекомендації із застосування даного способу отримання водню (кисню) з використанням як первинного джерела відновлюваних видів енергії, що відрізняються непостійністю надходження (сонце, вітер).
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 669.85/86+502.7
  П. М. Канило, д-р техн. наук, А. Л. Шубенко, чл.-кор. НАН Украины

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: pmk@ipmach.kharkov.ua

 • ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. ТОПЛИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
  Наголошується, що в XXI столітті перед теплоенергетикою як фундаментальною базою світової економіки поставлені історично важливі задачі з її подальшого розвитку з урахуванням обмеженості запасів нафти та природного газу, необхідності значного ресурсозбереження, більш широкого та ефективного використання альтернативних енергоносіїв, а також суттєвого зниження забруднення навколишнього середовища супертоксикантами. Обґрунтовується висновок, що глобальне потепління клімату – це антропогенно-екологічна реальність, пов'язана з різким зростанням населення планети, а також істотним підвищенням рівнів споживання та неефективного використання природних ресурсів.
  Полный текст статьи (PDF)

Том 20 Номер 2

 • УДК 621.165
  Ю. О. Бахмутская, В. Н. Голощапов, канд. техн. наук

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: julia.bakhmutska@gmail.com

 • ТЕПЛОВОЕ И ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЯ РОТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ К-325-23,5 ПРИ ПУСКЕ ИЗ ХОЛОДНОГО СОСТОЯНИЯ
  Виконане розрахункове дослідження теплового і термонапруженого станів ротора циліндра високого тиску парової турбіни ПАТ «Турбоатом» потужністю 325 МВт на етапах прогріву та пуску турбіни iз холодного стану. Для визначення нестаціонарного теплового стану ротора отримані теплові граничні умови 3-го роду. Враховувався процес конденсації пари на поверхнях елементів ротора та мiжкорпусного простору. Запропонована зміна конструкції та умов прогріву ротора високого тиску в області переднього кінцевого ущільнення на етапі підготовки до пуску з холодного стану і показана можливість зниження рівня термічних напружень, що виникають при пуску турбіни.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.515
  * Н. С. Щербаков, * В. П. Парафейник, д-р техн. наук, ** А. А. Рябов, ** В. В. Шевчук, *** В. Н. Разношинский, * И. Н. Тертышный, * С. А. Прилипко

  * ПАО «Сумское НПО», г. Сумы, e-mail: tkm@frunze.com.ua
  ** ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», г. Запорожье, e-mail: 035011@ivchenko-progress.com
  *** ПАО «Мотор-Сич», г. Запорожье, e-mail: ueugpa@motorsich.com

 • ВЫБОР СИСТЕМНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. Ч. III. Исследование эффективности основных систем турбокомпрессорного агрегата ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 по результатам его натурных испытаний.
  На стенді замкнутого контуру ПАТ «Сумське машинобудівне НВО» в процесі випробувань газоперекачувального агрегату типу ГПА-Ц-6,3А одержані характеристики енергетичної ефективності відцентрового компресора (ВК) природного газу і приводного газотурбінного двигуна на різних режимах їх роботи, а також дані про гідравлічні втрати в повітряприймальному та випускному трактах турбокомпресорного агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45, які впливають на енергетичну ефективність газотурбінного приводу. Одержані дані показали, що при розрахунковому режимі роботи ВК політропний коефіцієнт корисної дії досягає 85%, а ефективний ККД двигуна, на його номінальному режимі роботи, складає 30%, що відповідає технічним умовам на створення агрегату.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.165:537
  А. А. Тарелин, чл.-кор. НАН Украины, А. В. Нечаев, А. Е. Хиневич

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: tarelin@ipmach.kharkov.ua

 • ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЫХЛОПНОЙ ЧАСТИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
  Подана інформація про електромагнітні випромінювання в зоні вихлопу турбіни, пов'язані з електризацією вологої пари. Наведені дані вимірів електромагнітного випромінювання за останнім ступенем турбіни. Описані ефекти впливу електромагнітних явищ на експериментальне електротехнічне устаткування, розміщене в конденсаторі турбіни. Обговорюються можливі механізми впливу електромагнітних випромінювань на ефективність і надійність турбоустановки.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 632.5
  (1,2) О. Л. Андреева, (1,3) А. О. Костиков, д-р техн. наук, (2,3) В. И. Ткаченко, д-р физ.-мат. наук

  (1) Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: andreevaoksana@kipt.kharkov.ua, e-mail: kostikov@ipmach.kharkov.ua
  (2) Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины
  (3) Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, e-mail: tkachenko@kipt.kharkov.ua

 • КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКЕ С КОНИЧЕСКИ УГЛУБЛЕННЫМ ДНОМ И ТВЕРДЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ
  Розглянуто задачу про теплову конвекцію в’язкої нестискуваної рідини в циліндричній елементарній конвективній комірці з конічно поглибленим дном і твердими граничними умовами. Побудовані функції Стокса в циліндричній конвективній комірці, а також конічному поглибленні дна комірки. На підставі ефекту Фудзівари отримані модельні розподіли ліній струму Стокса в циліндричній елементарній конвективній комірці з конічно поглибленим дном і твердими граничними умовами.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  Ш. Г. Гасанов, д-р техн. наук

  Азербайджанский технический университет, г. Баку, e-mail: hssh3883@gmail.com

 • РЕШЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЛОСКОСТИ, ОСЛАБЛЕННОЙ ЩЕЛЬЮ ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНЫ, В НЕОДНОРОДНОМ НАПРЯЖЕННОМ ПОЛЕ
  Математично описано часткове закриття щілини змінної ширини в неоднорідному напруженому полі. Досліджується виникнення декількох ділянок контакту берегів щілини. Вважається, що на площадці контакту частково виникає зчеплення берегів, частково – їх проковзування. Задача про рівновагу щілини зводиться до задачі лінійного спряження аналітичних функцій. Знайдені контактні напруження та границі контакту.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  О. Ф Полищук, канд. техн. наук, К. В. Аврамов, д-р техн. наук, К. Б. Мягкохлеб, канд. техн. наук

  (1) Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: polishchuk@ipmach.kharkov.ua,
  e-mail: kavramov@ipmach.kharkov.ua, e-mail: mkb@ipmach.kharkov.ua

 • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫНУЖДЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТЕРЖНЕЙ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ДЫШАЩИМИ ТРЕЩИНАМИ
  Експериментально досліджуються вимушені коливання стрижнів з поперечними тріщинами великої глибини, що дихають. Коливання стрижнів збуджуються кінематичним рухом закладення, що відтворюється за допомогою вібростенда. Результати аналізу коливань зображені на амплітудно-частотній характеристиці. Аналізуються Фур’є спектри періодичних коливань. Досліджуються області багатозначності коливань.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  S. A Morhun, PhD

  National university of shipbuilding named after admiral Makarov, Nikolaev

 • IMPROVING THE MATHEMATICAL MODELS APPLIED FOR THE SOLUTION OF SOLID ASSEMBLY CONSTRUCTIONS THERMOELASTICITY PROBLEM
  Викладено методику побудови уточненої скінченно-елементної математичної моделі збірних конструкцій типу «вал» − «втулка», що мають значне розповсюдження в енергомашинобудуванні. З використанням розроблених тривимірних скінченних елементів розв’язано контактну термопружну задачу для даного типу з’єднань. Отримано поле розподілу переміщень на торцевих контактуючих поверхнях валу та втулки, а також поле розподілу температур в з’єднанні.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.375
  М. В. Мир-Салим-заде, канд. физ.-мат. наук

  Институт математики и механики НАН Азербайджана, г. Баку, e-mail: minavar.mirsalimzade@imm.az

 • ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТРЕЩИН СО СВЯЗЯМИ В СТРИНГЕРНОЙ ПЛАСТИНЕ С ОТВЕРСТИЕМ
  Досліджується підкріплена стрингерами пружна ізотропна пластина, що має круговий отвір, з якого виходять прямолінійні тріщини зі зв'язками між берегами. Розглянуто випадок часткового закриття тріщин. Для визначення параметрів, що характеризують закриття тріщин, отримано сингулярне інтегральне рівняння, яке за допомогою процедури алгебраізації зведене до скінченної нелінійної алгебраїчної системи. Розв’язуючи алгебраїчну систему методом послідовних наближень, знайдені сили зчеплення в зв’язках, контактні напруження й розмір контактних зон тріщин.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 517.95+518.517
  (1) Т. И. Шейко, д-р техн. наук, (1) К. В. Максименко-Шейко, д-р техн. наук, (1) Ю. С. Литвинова, (2) Д. А. Лисин, канд. техн. наук

  (1) Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: sheyko@ipmach.kharkov.ua, e-mail: m-sh@ipmach.kharkov.ua
  (2) Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина e-mail: litjuli56@gmail.com

 • R-ФУНКЦИИ И ШЕВРОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
  На основі теорії R-функцій розроблено методики і побудовано рівняння різноманітних оребрень теплопередаючих поверхонь, в тому числі шевронних. Оребрення ТВЕлів не тільки збільшує поверхню теплообміну, але й чинить великий вплив на гідродинаміку потоку, а тим самим і на коефіцієнт тепловіддачі. Отримані рівняння поверхонь було реалізовано на 3D-принтері. Шевронні передачі вирішують проблему осьової сили, однак через складність і високу вартість виготовлення їх застосовують рідше. Технологія 3D-друку дозволяє знизити собівартість і трудомісткість виготовлення продукції, у тому числі шевронних коліс. Аналітичний запис проектованих об'єктів дає можливість використовувати буквені геометричні параметри, складні суперпозиції функцій, що, в свою чергу, дозволяє оперативно змінювати їх конструктивні елементи. Властивість додатності побудованих функцій у внутрішніх точках об'єкта є зручною для реалізації 3D-друку.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК УДК 539.422.24:004.94; 621.317.42
  К. В. Вакуленко, канд. техн. наук, И. В. Библик, И. Б. Казак, канд. техн. наук

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: matsevlad@ipmach.kharkov.ua

 • КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
  Встановлено можливість застосування комплексного підходу, що грунтується на комп'ютерному моделюванні і коерцитиметрічному контролі, для оцінки втомної довговічності зразків сталі 40Х в початковому стані і після поверхневого пластичного деформування. Показано, що характерною рисою спільного використання магнітного контролю за коерцитивною силою і комп'ютерного моделювання є можливість виявлення початкових стадій зародження дефектів і запобігання їх розвитку до критичних розмірів.
  Полный текст статьи (PDF)

Том 20 Номер 3

 • УДК 621.165
  1 В. И. Гнесин, д-р техн. наук, 1 Л. В. Колодяжная, д-р техн. наук, 2 И. Ф. Кравченко, д-р техн. наук, 2 В. М. Меркулов, канд. техн. наук, 2 А. В. Шереметьев, канд. техн. наук, 2 А. В. Петров, канд. техн. наук

  1 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: gnesin@ukr.net
  2 ГП «Ивченко-Прогресс», г. Запорожье e-mail: velichkota@)ivchenko-progress.com

 • ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ АЭРОУПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛОПАТОЧНОГО ВЕНЦА ВЕНТИЛЯТОРА АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Наведений чисельний аналіз аеропружної поведінки вібруючого вінця лопатки вентилятора авіаційного двигуна. Чисельний метод ґрунтується на розв’язанні задачі нестаціонарної аеродинаміки і пружних коливань лопаток, рівняння яких інтегруються паралельно-послідовно з обміном інформацією на кожній ітерації. Наведені результати розрахунків аеропружних характеристик і коефіцієнтів аеродемпфування вінця лопатки вентилятора при гармонічних і зв’язаних коливаннях лопаток для заданих режимів граничних умов на вході і виході за вінцем. Проведений чисельний аналіз впливу частоти 1-ї власної форми на режим коливань лопаток з урахуванням взаємодії п’яти власних форм. Показано, що підвищення частоти 1-ї власної фор-ми приводить до підвищення аеродинамічної стійкості коливань лопаток.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.165:532.6
  1 R. Rusanov, 1 Szymaniak, Ph.D, 2 A. Rusanov, corr. member NASU, D.Sc., 1 P. Lampart, D.Sc.

  1 The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PAS, Gdańsk, Poland, e-mail: rrusanov@imp.gda.pl
  2 A.N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NASU, Kharkov, Ukraine, e-mail: rusanov@ipmach.kharkov.ua

 • DEVELOPMENT OF THE 500 kW AND 1 MW ORC TURBINE FLOW PARTS
  Розглянуто декілька варіантів проточних частин осьових турбін потужністю 50 кВт та 1 МВт для когенераційної установки, що використовує як робоче тіло силіконове масло (MDM). Єдиним геометричним обмеженням для проектування цих турбін було мінімальна висота лопатки – 20 мм. Остаточні тривимірні розрахунки всіх ступенів турбіни проведено з урахуванням реальних властивостей ро-бочого тіла на основі модифікованого рівняння стану Бенедикта-Вебба-Рубіна. Газодинамічна ефективність розроблених проточних частин турбін задовольняє вимоги, що ставляться до енергетичних машин подібного роду.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.1.016.7
  Е. А. Овсянникова

  ГП завод «Электротяжмаш», г. Харьков, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», e-mail: olena.ovsyanikova@gmail.com

 • К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА МОЩНОСТЬЮ 550 МВТ, ОХЛАЖДАЕМОГО ВОДОРОДОМ
  Виконано моделювання теплового стану вузлів ротора синхронного турбогенератора потужністю 550 МВт з безпосереднім охолодженням обмоток воднем. Температурне поле ротора досліджено за допомогою методу скінченних елементів у тривимірній постановці. Наведено кореляції для визначення коефіцієнтів теплопередачі, що були отримані різними вченими під час проведення серії експериментів і обрано ту, що забезпечує відповідність розрахункового розподілу температур у роторі до випробувального.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  1 С. Е. Малышев, 2 К. В. Аврамов, д-р техн. наук, 1 В. Н. Конкин, канд. техн. наук

  1 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, e-mail: malsea@ukr.net
  2 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков

 • ПЕРИОДИЧЕСКИЕ, ПОЧТИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ХАОТИЧЕСКИЕ ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОЛОГОЙ КОНСОЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
  Отримано нелінійну динамічну систему з кінцевим числом ступенів свободи, що описує вимушені коливання пологої оболонки при її геометрично нелінійному деформуванні. Для виведення цієї динамічної системи застосовується метод заданих форм. В області першого основного резонансу виявлені біфуркації Неймарка-Сакера. В результаті цих біфуркацій виникають майже- періодичні коливання, які перетворюються в хаотичні. Досліджуються властивості цих коливань.
  Полный текст статьи (PDF)

 • Н. И. Ободан, д-р. техн. наук, Н. А. Гук, д-р физ.-мат. наук, Н. Л. Козакова

  Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр, e-mail: kkt_fpm@ukr.net

 • НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ ПЛОСКОЙ КРИВОЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ
  Досліджена нелінійна поведінка двошарової криволінійної системи, що знаходиться під дією розподіленого поверхневого навантаження і збурення у вигляді сили, що прикладена до нижнього шару. Задача формулюється у варіаційній постановці. Здійснений числовий аналіз нелінійного напружено-деформованого стану шарів в залежності від висоти нижнього шару, кута моделі, коефіцієнта тертя і відносної жорсткості шарів. Встановлені можливість і особливості втрати стійкості нижнього шару та усієї системи в цілому, досліджений їх зв’язок з параметрами системи.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 519.6
  О. М. Литвин, д-р фіз.-мат. наук, О. В. Ярмош, канд. фіз.-мат. наук, Т. І. Чорна

  Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, e-mail: tanya_chorna@ukr.net

 • МЕТОД СПЛАЙН-ІНТЕРФЛЕТАЦІЇ ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ НАЙБІЛЬШОГО (НАЙМЕНШОГО) ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ТРЬОХ ЗМІННИХ В БАГАТОЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧАХ
  Для розв’язання задачі знаходження найбільшого та найменшого значень неперервної функції трьох змінних в замкнутій області пропонується використовувати оператори сплайн-інтерлінації функції трьох змінних на системі взаємно перпендикулярних прямих, побудовані із застосуванням операторів сплайн-інтерфлетації. Розглянуто приклад. Наведено аналіз результатів обчислювального експеримента.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 62.97
  1 V. V. Solovey, D.Sc., 2 V. V. Fylenko, 3 F. Tinti, 1 A. Shevchenko, 1 M. Zipunnikov, PhD

  1 A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NAS of Ukraine, Kharkiv, e-mail: solovey@ipmach.kharkov.ua, e-mail: shevchenko84@ukr.net, e-mail: zipunnikov_n@ukr.net
  2 V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
  3 University of Bologna, Bologna, Italy

 • SMART PV-H2 GRID ENERGY COMPLEX
  Розглянуто питання проектування, дослідження та експлуатаційної демонстрації фотоелектричного-водневого комплексу мережі електропостачання і його складових елементів для перетворення енергії відновлюваних джерел (сонячної) з нерівномірним надходженням в звичайні (якісні) електроенергетичні потоки. Стаціонарна система концентрування застосовується для зниження нерівномірності надходження сонячної енергії та підвищення ефективності фотоелектричного модуля. Водень як енергоносій і водневих паливних елементів є можливим варіантом для зберігання різних обсягів енергії протягом відносно тривалого часу з низькими втратами.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.436
  А. М. Лєвтєров, канд техн. наук, В. Д. Савицький, Н. Ю. Гладкова

  Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків, e-mail: dppp@ipmach.kharkov.ua

 • РОЗРОБКА МЕТОДІВ АДАПТАЦІЇ ДИЗЕЛІВ ДО БІОНАФТОВИХ ПАЛИВНИХ КОМПОЗИЦІЙ
  Запропоновано теоретично обґрунтований метод компенсування втрат ефективної потужності дизеля внаслідок переходу на живлення біонафтовими паливними композиціями. Експериментально доведено, що підвищення потужності біодизельного двигуна до рівня базового дизеля супроводжується погіршенням екологічних показників, які все ж залишаються кращими за аналогічні показники дизельного прототипу. Проведено експериментальну перевірку визначених аналітично заходів зі зниження вмісту оксидів азоту та твердих частинок у відпрацьованих газах дизеля, що працює на сумішевому біонафтовому паливі.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 624.04
  М. М. Фридман, канд. техн. наук

  Криворожский металлургический институт Национальной металлургической академии Украины, г. Кривой Рог, e-mail: mark17@i.ua

 • ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К УЧЕТУ КОРРОЗИИ И ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
  Запропоновано і реалізовано нову модель комбінованого підходу до обліку корозії і захисних властивостей антикорозійних покриттів на прикладі оптимізації згинальних елементів сталевих конструкцій. Як базове рівняння корозії використовується модель Долинського, що враховує вплив напруженого стану на кінетику корозії. Оптимізуються за критерієм мінімального обсягу початкові розміри згинального елемента прямокутного перерізу і знаходиться час повної втрати антикорозійного покриття конструкції.
  Полный текст статьи (PDF)

Том 20 Номер 4

 • УДК 621.515
  1 В. П. Парафейник, д-р техн. наук, 1 И. Н. Тертышный, 1 С. А. Прилипко, 2 А. А. Рябов

  1 ПАО «Сумское НПО», г. Сумы, e-mail: tkm@frunze.com.ua
  2 ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», г. Запорожье, e-mail: vnh@ivchenko-progress.com

 • ВЫБОР СИСТЕМНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. Ч. IV. Анализ системной характеристики турбокомпрессорного агрегата типа ГПА-Ц-6,3А и возможность оптимизации режимов его работы на стадии проектирования
  З використанням функціонального і функціонально-ексергетичного підходів, розрахункових та експериментальних даних ефективності відцентрового компресора і газотурбінного двигуна отримані системні характеристики агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45. Виконана верифікація розрахункової моделі термодинамічного аналізу робочого процесу блочно-комплектного турбокомпресорного агрегату лінійних компресорних станцій.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 62.438
  1 В. П. Герасименко, д-р техн. наук, 2 М. Ю. Шелковский

  1 Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков, e-mail: boyko@d2.khai.edu
  2 ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект», г. Николаев, e-mail: maikl.shelkovsky@gmail.com

 • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ДОСТИЖЕНЙ В АВИАЦИОННОМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ (к 100-летию со дня рождения В. Н. ЕРШОВА)
  Розглянуто вагомий внесок в удосконалення компресорів наукових шкіл, заснованих академіком Г. Ф. Проскурою та його учнем – заслуженим працівником вищої освіти України, доктором технічних наук професором Володимиром Миколайовичем Єршовим. Показано, що коефіцієнт швидкохідності є досить зручною ознакою розпізнавання типу і оптимальної форми робочого колеса компресора, насоса, вентилятора для забезпечення його максимального ККД, необхідного напору та витрати повітря.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 536.24
  Ю. М. Мацевитый, акад. НАН Украины, А. О. Костиков, д-р техн. наук, Н. А. Сафонов, канд. физ.-мат. наук, В. В. Ганчин

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: matsevit@ipmach.kharkov.ua

 • К РЕШЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ГРАНИЧНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
  Для розв’язання нелінійної оберненої граничної задачі теплопровідності застосовується метод регуляризації А. М. Тихонова з ефективним алгоритмом пошуку регуляризуючого параметра. Шуканий тепловий потік на границі по часовій координаті апроксимуєmьcя сплайнами Шьонберга. Застосовується метод функцій впливу, для чого нелінійна задача зводиться до послідовності лінійних обернених задач.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 534.1
  1 Б. В. Успенский, канд. техн. наук, 1 К. В. Аврамов, д-р техн. наук, 2 О. Я. Никонов, канд. техн. наук

  1 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: kvavramov@gmail.com
  2 Харьковский национальный автодорожный университет, г. Харьков, e-mail: malsea@ukr.net

 • НЕЛИНЕЙНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ПРИ СУПЕРГАРМОНИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСАХ
  Запропоновано метод розрахунку вимушених коливань суттєво нелінійних кусково-лінійних систем при супергармонійних резонансах. Метод базується на поєднанні нелінійних нормальних форм та методу Раушера, завдяки якому неавтономну динамічну систему зведено до еквівалентної автономної. За допомогою запропонованого методу досліджено супергармонійні коливання в ланці силової передачі двигуна внутрішнього згоряння. Детально розглянуто властивості резонансних коливань.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.375
  Н. М. Калантарлы, д-р физ.-мат. наук

  Институт математики и механики НАН Азербайджана, г. Баку, e-mail: nailyak1975@gmail.com

 • РАВНОПРОЧНАЯ ФОРМА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ РОСТА ТРЕЩИНЫ ПРОДОЛЬНОГО СДВИГА
  Розглянуто задачу про відшукування рівноміцної форми отвору в кінчику тріщини та її вплив на розвиток тріщини. Запропоновано критерій та метод розв’язування задачі з запобігання крихкому руйнуванню тіла, ослабленого тріщиною поздовжнього зсуву. Отримано умову крихкого руйнування.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  1 Ю. Д. Ковалев, канд. физ.-мат. наук, 2 Е. А. Стрельникова, д-р техн. наук, 1 Д. В. Кушнир, канд. физ.-мат. наук, 1 Ю. В. Шрамко, канд. физ.-мат. наук

  1 Сумский государственный университет, г. Сумы, e-mail: dmytro.kushnir@gmail.com
  2 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков

 • УСТАНОВИВШИЕСЯ КОЛЕБАНИЯ СЛОЯ, ОСЛАБЛЕННОГО ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ, С ТОРЦАМИ, ПОКРЫТЫМИ ДИАФРАГМОЙ (СИММЕТРИЧНЫЙ СЛУЧАЙ)
  Розв’язано задачу щодо гармонічних пружних коливань шару з двома наскрізними отворами, на поверхнях яких діє нормальний пульсуючий тиск. Граничну задачу зведено до системи інтегральних рівнянь, що розв’язана чисельно. Наведено приклади, в яких досліджено особливості розподілу окружного напруження за частотою залежно від відстані між отворами та коефіцієнта Пуассона.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 539.3
  В. В. Мірошніков, канд. техн. наук

  Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, e-mail: mivi30166@gmail.com

 • ПЕРША ОСНОВНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ В ПРОСТОРІ З N ПАРАЛЕЛЬНИМИ КРУГОВИМИ ЦИЛІНДРИЧНИМИ ПОРОЖНИНАМИ
  Наведено розв’язок тривимірної задачі теорії пружності, коли на межах паралельних циліндричних порожнин в пружному просторі задані напруження. Розв’язок системи рівнянь Ламе отримано узагальненим методом Фур’є в циліндричних координатах, пов’язаних з циліндрами. Нескінченні системи лінійних алгебраїчних рівнянь, до яких зведена проблема, розв’язуються методом усічення. В результаті були знайдені переміщення та напруження в пружному тілі. Числові результати зведені для випадку двох циліндрів.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 621.3(075)
  К. Б. Мягкохлеб, канд. техн. наук, О. Ф. Полищук, канд. техн. наук

  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: mkb@ipmach.kharkov.ua, e-mail: polishchuk@ipmach.kharkov.ua

 • АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВИХРЕТОКОВОГО ДАТЧИКА ДЕФЕКТОСКОПА С Ш-ОБРАЗНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
  Подано результати дослідження електромагнітного вихрострумового датчика дефектоскопа з Ш-подібним осердям. Виявлено процеси, які виникають в осерді та матеріалі, що контролюється. Розглянуто варіанти без тріщини в контрольованому матеріалі, з тріщиною та з декількома тріщинами й виведено формули для визначення параметрів датчиків.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 517.95+518.517
  1 К. В. Максименко-Шейко, д-р техн. наук, 1 Ю. С. Литвинова, 1 Т. И. Шейко, д-р техн. наук, 2 М. А. Хажмурадов, д-р техн. наук

  1 Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, e-mail: m-sh@ipmach.kharkov.ua, e-mail: litjuli56@gmail.com
  2 Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков, e-mail: khazhm@kipt.kharkov.ua

 • МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТВЭЛА С ПОЛИЗОНАЛЬНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ ОБОЛОЧКИ
  Наведено розроблені методики побудови рівнянь різних поверхонь оребрення на основі теорії R-функцій з подальшою реалізацією на 3D-принтері та дослідження гідродинамічних і температурних полів при полізональному оребренні оболонки ТВЕЛа. У ході експериментів з різними методами оребрення оболонок ТВЕЛів були розроблені найбільш вигідні форми оребрення, так звані полізональне і шевронне, реалізацію яких пропонується виконувати на 3D-принтері. З погляду універсальності одним з найбільш перспективних є функціональне представлення з конструктивними можливостями теорії R-функцій. Наведено результати дослідження поля швидкостей і температурного поля для різних значень параметрів закрутки та оребрення.
  Полный текст статьи (PDF)
 • УДК 628.477.8
  О. А. Недава

  Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків, e-mail: varl@niiep.kharkov.ua

 • АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ
  Обґрунтовується висновок, що найважливішою складовою глобальних кліматичних змін на Землі, в тому числі сучасного потепління, є антропогенна діяльність, що характеризується неефективним використанням природних ресурсів, а також гранично небезпечним рівнем забруднення навколишнього середовища. Показано кореляцію обсягів викидів парникових газів техногенного походження зі збільшенням середньорічної температури.
  Полный текст статьи (PDF)