Відділ вібраційних і термоміцнісних досліджень

Керівник відділу:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Сметанкіна Наталя Володимирівна

E-mail: nsmet@ipmach.kharkov.ua       E-mail: nsmetankina@ukr.net

Заступник керівника відділу:
старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Протасова Тетяна Володимирівна

Відділ вібраційних і термоміцнісних досліджень

Кадровий склад відділу:


Сметанкіна Н. В. – зав. відділу, д-р техн. наук, старш. наук. співроб.
Шупіков О. М. – провід. наук. співроб., д-р техн. наук, проф.
Зайцев Б. П. – провід. наук. співроб., д-р техн. наук, проф.
Угрімов С. В. – старш. наук. співроб., д-р техн. наук, старш. наук. співроб.
Гонтаровський П. П. – старш. наук. співроб., канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Гармаш Н. Г. – старш. наук. співроб., канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Долгополова Н. В. – старш. наук. співроб., канд. техн. наук
Асайонок О. В. – наук. співроб., канд. техн. наук
Мележик І. І. – наук. співроб., канд. техн. наук
Місюра С. Ю. – наук. співроб., канд. техн. наук
Протасова Т. В. – наук. співроб., канд. техн. наук
Глядя А. О. – провідний інженер
Бахмутская Ю. О. – інженер 1 категорії
Ярова Л. В. – інженер 2 категорії
Дегтярьов А. О. – технік

Історія створення відділу та найбільш вагомі досягнення

Відділ розпочав свою діяльність у 1996 році на базі відділу термопружності і повзучості деталей машин, котрий як і ІПМаш НАН України був створений у 1972 році. Його основні кадри до моменту створення були підготовлені в науковій школі академіка А. П. Філіппова. До 1996 року відділом керував академік НАН України А.М. Підгорний. На теперішній час у відділі працює 15 співробітників, з них 4 доктори технічних наук і 7 кандидатів технічних наук. Результати наукових і прикладних досліджень співробітників відділу відображені в монографіях і численних статтях в провідних наукових виданнях. Найбільш вагомими досягненнями відділу є такі. У 2001 році Сметанкіна Н. В., Угрімов С. В., Долгополова Н. В. стали лауреатами Премії Президента України для молодих учених за роботу «Розробка методів проектування багатошарового ударостійкого оскління високошвидкісних транспортних засобів». У 2008 році за роботу «Діагностування технічного стану теплоенергетичних агрегатів великої потужності» М. Г. Шульженку, Л. Д. Метельову і В. І. Цибульку присуджена Премія ім. Г. Ф. Проскури НАН України в галузі енергетики. У цьому ж році за цикл робіт «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їх експлуатації» у складі колективу авторів лауреатами Державної премії в галузі науки і техніки стали М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, В. І. Цибулько. Підготовка кадрів - у відділі підготовлено 25 кандидатів технічних наук та 2 доктори технічних наук.

Основні наукові напрями досліджень

 • Термоміцність елементів машин і обладнання
 • Динаміка конструкцій
 • Діагностика та ресурс роторних агрегатів
 • Гідропружність елементів машинобудівних конструкцій
 • Теорія шаруватих пластин і оболонок
 • Нестаціонарна теплопровідність і термопружність шаруватих конструкцій
 • Контактні задачі механіки, удар

Напрями фундаментальних досліджень

Динаміка, міцність та ресурс енергетичних машин та ракетно-космічної техніки

 • Розробка розрахунково-експериментальних методів діагностування віброміцності і ресурсу енергетичних машин та ракетно-космічної техніки при нестаціонарних термосилових навантаженнях
 • Створення математичних моделей повзучості суцільних середовищ, які враховують вид напруженого стану, початкову та деформаційну анізотропію, характер пошкодженості та інші фактори
 • Розвиток чисельних методів розв’язання початково-крайових задач термомеханіки, що базуються на методі скінченних елементів, явних та неявних схемах інтегрування за часом, з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності, термоконтактних взаємодій, неоднорідності та залежності властивостей матеріалу від температури та інших факторів
 • Розробка методики розрахунку кінетики тріщини при повзучості на основі параметрів розсіяних пошкоджень матеріалу; тривимірне моделювання конструкцій, включаючи тонкостінні елементи, елементи з композитною структурою під впливом імпульсного навантаження
 • Розробка моделей та методів скінченноелементного аналізу статики та динаміки пружних тіл, які містять дефекти типу тріщин з урахуванням контакту їх берегів
 • Розробка методів і алгоритмів розрахунку на міцність та оптимізація соленоїдів спіралеподібних форм та шаруватої структури з урахуванням міцнісних обмежень та різних температурних станів
 • Розвиток багатосіткового методу скінченних елементів розв’язання контактних задач механіки деформівного тіла з тріщинами

Діагностування вібраційного та термонапруженого станів машин і конструкцій

 • Розробка й удосконалення методів, технологій і засобів аналізу та діагностування технічного стану роторних агрегатів за вібропараметрами
 • Розробка методів автоматизованого вібродіагностування роторних агрегатів
 • Розробка методики та алгоритмів оцінки вібраційного та напруженого стану елементів енергомашин при сейсмічних впливах
 • Розвиток методу скінченних елементів для дослідження гідропружних коливань елементів машинобудівних конструкцій
 • Міцність та оптимізація шаруватих пластин і оболонок
 • Розробка теорій і методів розв’язання задач про нестаціонарні коливання багатошарових конструкцій
 • Розробка методів розв’язання задач теплопровідності та термопружності шаруватих конструкцій
 • Розробка аналітико-чисельних методів розв’язання статичних і динамічних контактних задач

Напрями прикладних досліджень

 • Методичне та апаратне забезпечення автоматизованих систем вібродіагностування роторних агрегатів
 • Динаміка просторових конструкцій машин та апаратів
 • Розрахунок міцності і довговічності елементів парових турбін та двигунів внутрішнього згоряння
 • Розрахунок коливань та міцності елементів гідравлічних систем
 • Розрахунки на міцність та оптимізація тороїдальних електрофізичних установок
 • Динаміка та міцність систем елементів ракетно-космічної техніки
 • Оцінка залишкового ресурсу енергетичних машин та конструкцій
 • Розробка теорії, методів і програм визначення статичних і динамічних характеристик ( з урахуванням впливу рідини) елементів конструкцій гідротурбін
 • Технологія виготовлення імітатора птаха для випробування виробів конструкційної оптики на птахостійкість
 • Розробка комплексу математичних методів для розрахунку й оптимального проектування багатошарових дорожніх покриттів нежорсткого типу
 • Розробка методу та пакета програм для розрахунку змушених коливань несучих конструкцій гідротурбін з урахуванням гідропружності
 • Розробка методів підвищення безпеки ударостійкого оскління з електрообігрівом для високошвидкісних транспортних засобів (літаки, залізничні локомотиви, швидкісні судна)

Прикладні дослідження

 • Розрахункові дослідження теплового і термонапруженого станів та оцінка ресурсу високотемпературних елементів парових турбін при роботі на різних режимах
 • Оцінка тріщиностійкості елементів машинобудівних конструкцій при багаторежимному навантаженні з урахуванням позаштатних режимів навантаження
 • Чисельне моделювання термомеханічних процесів в конструкціях за наявності деформацій пластичності та повзучості з урахуванням змінних термосилових впливів, умов контактування елементів, властивостей матеріалу та інших факторів. Подальше розширення можливостей тривимірного скінченноелементного програмного комплексу для розв’язання термоконтактних задач та задач динаміки
 • Розрахункові дослідження з оцінки вібрацій та динамічної міцності елементів аерокосмічних систем при силових та аеродинамічних навантаженнях. Дослідження процесів розділення при використанні піротехнічних пристроїв
 • Розрахункові дослідження напружено-деформованого стану та власних коливань робочих коліс і деталей механізму повороту поворотно-лопатевих і радіально-осьових гідротурбін при врахуванні впливу тріщин на міцність та вібраційні характеристики
 • Дослідження напружено-деформованого стану діафрагм парових турбін з урахуванням контактного опору та вплив на нього пошкоджень типу тріщин в лопатевому апараті
 • Дослідження контакту елементів конструкцій, врахування можливих дефектів
 • Оцінка руйнування, живучості та втрати стійкості конструкцій при динамічному навантаженні
 • Розрахункові дослідження параметрів вібрації та навантаженості елементів енергомашин при сейсмічних впливах
 • Аналіз міцності та оптимальне проектування за міцнісними критеріями соленоїдів і котушок різного типу з урахуванням розшарування композитної структури струмонесучих елементів.
 • Оцінка напружено-деформованого, квазістатичного та динамічного станів роторів, що обертаються, з контактуючими тріщинами
 • Аналіз процесу збирання і розбирання з’єднань свердло-патрон свердлильного верстату за допомогою індукційного нагріву
 • Програмно-математичне забезпечення балансування роторів турбогенераторів в розгінно-балансувальному стенді
 • Програмно-методичне забезпечення візуалізації даних вібромоніторингу за вібропараметрами для оперативного аналізу вібростану турбоагрегатів
 • Технологія вібромоніторингу, аналізу та діагностування вібростану потужних турбоагрегатів
 • Розробка та створення спеціалізованих пристроїв неруйнівного контролю для оцінки технічного стану по параметрах коливань обертових та необертових частин механізмів
 • Розробка сучасних високоточних методик визначення статичного та динамічного стану конструкцій гідротурбін
 • Методика чисельного розв’язання задачі визначення частот і форм власних коливань конструкцій, взаємодіючих з водою
 • Технологія виготовлення імітатора птаха для випробування виробів конструкційної оптики на птахостійкість
 • Розробка методик для розрахунку й оптимального проектування багатошарових дорожніх покриттів нежорсткого типу
 • Оцінка ресурсу та діагностики зварених конструкцій гідротурбін в умовах сталих і перехідних режимів
 • Створення комплексу методик для аналізу міцності та оптимального проектування ударостійкого оскління з електрообігрівом для високошвидкісних транспортних засобів

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

 • 1. Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їх експлуатації / Ю. М. Мацевитий, М. Г. Шульженко, В. М. Голощапов, П. П Гонтаровский, В. Г. Дедов, А. О. Костіков, А. В. Павленко, А. В. Русанов, В.В.Соловей, В. І. Цибулько. – Київ: Наук. думка, 2008. – 366 с.
 • 2. Шульженко Н.Г. Задачи термопрочности, вибродиагностики и ресурса энергоагрегатов (модели, методы, результаты исследований): монография / Н.Г. Шульженко, П.П. Гонтаровский, Б.Ф. Зайцев // Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011. – 370 с.

Термоміцність елементів машин і обладнання

 • 1. Анализ ползучести сварной диафрагмы паровой турбины / Н. Г. Шульженко, А.В. Асаенок, Б. Ф. Зайцев, Н. Н. Гришин, А. Н. Губский // Проблемы прочности. – 2012.– № 4 (418). – С. 99-111. – http://www.ipp.kiev.ua/jpp-full/2012/2012_04/099.pdf
 • 2. Creep analysis of steam turbine welded diaphragm / N. G. Shulzhenko, A. V. Asaenok, B. F. Zaitsev, N. N. Grishin, A. N. Gubskii // Strength of Materials. – 2012. – Vol. 44, іss. 4. – P. 419-428. – https://doi.org/10.1007/s11223-012-9396-z
 • 3. Шульженко Н.Г. Влияние окружной неравномерности механических свойств материала на деформирование роторов энергетических агрегатов / Н. Г. Шульженко, П.П. Гонтаровский, Т. В. Протасова // Проблемы прочности. – 2014.– № 4.– С. 50-61. – http://www.ipp.kiev.ua/jpp-full/2014/2014_04/050.pdf
 • 4. Shul`zhenko N.G. Influence of the circumferential non-uniformity in the material mechanical properties on the deformation of the rotors of power-generating units / N. G. Shul`zhenko, P. P. Gontarovskii, T. V. Protasova // Strength of Materials. – 2014. – Vol. 46, іss. 4. – P. 483-492. – https://doi.org/10.1007/s11223-014-9573-3
 • 5. Ползучесть диафрагмы паровой турбины при переменных режимах нагружения / Н. Г. Шульженко, А. В. Асаенок, Б. Ф. Зайцев, Н. Н. Гришин, А. Н. Губский // Проблемы прочности. – 2016. – № 6. – С. 5-12. – http://www.ipp.kiev.ua/journal/c_all_r.htm
 • 6. Creep of Steam-Turbine Diaphragm Under Variable Loading Conditions / N.G. Shul’zhenko, A.V. Asaenok, B.F. Zaitsev, N.N. Grishin, A.N. Gubskii // Strength of Materials. – Vol. 48, іss. 6. – P. 733-739. – https://doi.org/10.1007/s11223-017-9819-y
 • 7. Крутильные колебания и повреждаемость валопроводов турбоагрегатов при нештатном нагружении генератора / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Н. Н. Гришин // Проблемы прочности. – 2015. – № 2. – С. 12-20. – http://www.ipp.kiev.ua/journal/c_all_r.htm
 • 8. Torsional Vibrations and Damageability of Turboset Shaftings under Extraordinary Generator Loading / N. G. Shul’zhenko, P. P. Gontarovskii, N. G. Garmash, N. N. Grishin // Strength of Materials. – Vol. 47, іss. 2. – P. 227-234. – https://doi.org/10.1007/s11223-015-9652-0
 • 9. Шульженко Н.Г. Оценка щадящих режимов эксплуатации по термонапряженному состоянию высокотемпературного ротора / Н. Г. Шульженко, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровский // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012.– № 8(95).– С. 160-164. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2012/AKTT812/Shuljenk.pdf
 • 10. Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкоджень / М. Шульженко, П. Гонтаровський, Н. Гармаш, І. Мележик // Вісник ТНТУ. – 2013. – № 3 (71). – С. 197-204.
 • 11. Система діагностики термонапруженого стану і спрацювання ресурсу ротора високого тиску турбіни Т-250/300-240 на стаціонарних та змінних режимах роботи / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Ю. І. Матюхін, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровський // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 8-14.
 • 12. Автоматизированная оценка срабатывания ресурса высокотемпературного ротора турбины / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Ю. И. Матюхин, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровский // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплофізичні процеси й устаткування. – 2014. – № 13(1056). – С. 39–45. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8842/1/vestnik_HPI_2014_13_Shulzhenko_Avtomatizirovannaya.pdf
 • 13. Гармаш Н. Г. Исследование напряженного состояния валопроводов турбин при коротких замыканиях / Н. Г. Гармаш// Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2015. – № 15 (1124). – С. 141-145. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/15543/1/vestnik_HPI_2015_15_Garmash_Issledovanie.pdf
 • 14. Шульженко Н.Г. Ресурс диска паровой турбины с начальными дефектами в области разгрузочных отверстий при ползучести / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Ю. И. Матюхин // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 2. – С. 3-10.
 • 15. Оценка развития трещины при многорежимном циклическом нагружении на основе анализа рассеянных повреждений материала / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, И. И. Мележик// Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 4/2. – C. 54-58.
 • 16. Оцінка розвитку тріщини при циклічному навантаженні пластинчатих елементів із використанням параметрів розсіяних пошкоджень матеріалу / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2017. – № 9 (1231). – С. 41-44. – https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.09.06.
 • 17. Розрахункова оцінка розвитку тріщини з контактуючими берегами в плоских елементах конструкцій/ М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки: збірник наукових статей. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 1. – С. 365-373.

Динаміка конструкцій

 • 1. Simplified models of turbine vibrations with breathing crack in the shaft / N.G. Shulzhenko, B.Ph. Zajtsev, A.V. Asaenok, S. Banaszek // Intern. J. of Applied Mechanics and Engineering.– 2012. – Vol 17, № 1.– P. 233-247.
 • 2. Расчет колебаний ротора с "дышащей" трещиной по трехмерной модели / Н. Г. Шуль-женко, Б. Ф. Зайцев, Н. Е. Викман, А. В. Асаенок // Проблемы прочности. – 2012. – № 6 (420). – С. 137-145. – http://www.ipp.kiev.ua/jpp-full/2012/2012_06/137.pdf
 • 3. Vibration analysis of rotor with a “breathing” crack using three-dimensional model / N. G. Shul’zhenko, B. F. Zaitsev, N. E. Vikman, A. V. Asaenok // Strength of Materials. – 2012. – Vol. 44, iss. 6. – P. 678-685. – https://doi.org/10.1007/s11223-012-9422-1
 • 4. Шульженко Н. Г. Продольные колебания весомого уравновешенного ротора с поперечной трещиной / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1 (65). – С. 60-64. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/1425.pdf
 • 5. Динамика элементов системы отделения обтекателя ракеты / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зай-цев, А. В. Асаенок, Т. В. Протасова, Д. В. Клименко, И. Ф. Ларионов, Д. В. Акимов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2017. – № 9/144. – С. 5-13. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2017/AKTT917/Shulzhenko.pdf
 • 6. Зайцев Б. Ф. Напряженно-деформированное состояние в роторе с поперечной трещиной с учетом контакта берегов / Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Т. В. Протасова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2017. – Вип. 26. – С. 70-78.
 • 7. Шульженко Н. Г. Реакция оболочечных элементов космических аппаратов на импульсное воздействие / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 9. – С. 53-58. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2013/AKTT913/SHulzhen.pdf
 • 8. Оценка виброхарактеристик ротора с поперечной трещиной на жестких опорах по трехмерной модели / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, Е. К. Руденко, А. В. Асаенок // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т. 16, № 4. – С. 9-13.
 • 9. Шульженко Н. Г. Методика расчета переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при импульсном нагружении / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Т. В. Протасова // Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 8 (115). – С. 148-151. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2014/AKTT814/SHulzen.pdf
 • 10. Шульженко Н. Г. Численное моделирование динамической реакции конструкций на импульсное воздействие / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок // Авиационно-космическая техника и технология.– 2014.– № 9 (116). – С. 6–11. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2014/AKTT914/SHulzhen.pdf
 • 11. Моделювання коливань валопроводу турбоагрегату за наявності експлуатаційних дефектів / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, Ю. Г. Єфремов // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 2 (74).– С. 93-100. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2204.pdf
 • 12. Оцінка динамічної реакції вузлів системи розділення космічного апарата та носія при імпульсних навантаженнях / М. Г. Шульженко, Б. П. Зайцев, П. П. Гонтаровський, Т. В. Протасова, Т. Я. Батурина, І. В. Шеремет // Космічна наука і технологія. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 15-19. – https://doi.org/10.15407/knit2015.01.015
 • 13. Оценка влияния температурных напряжений на колебания ротора с поперечной трещиной с учетом контактирования берегов / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, Е. К. Руденко, А. В. Асаёнок // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки: збірник наукових статей. – 2015.– № 1. – С. 218-226. – http://visnykznu.org/visnyk_ua/arh/t_visn_2015/2015mf1.html
 • 14. Расчетная оценка переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при кратковременном импульсном воздействии / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Т. В. Протасова, А. С. Колядюк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки: збірник наукових статей. – 2015. – № 3. – С. 302-309. – http://visnykznu.org/pdf/mf/mf2015_3/40.pdf
 • 15. Гармаш Н. Г. Дослідження коливань валопроводу турбоагрегата Т-250/300-240 при просадці опор та миттєвому розбалансуванні / Н. Г. Гармаш // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 1. – С. 23-29.
 • 16. Гонтаровский П. П. Методика расчета динамики системы турбоагрегат-фундамент-основание энергоблоков при сейсмических воздействиях / П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Н. Г. Шульженко // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2016. – № 8(1180). – С. 153-160. – https://doi.org/10.20998/2078-774X.2016.08.22
 • 17. Оцінка реакції потужного турбоагрегату на сейсмічне навантаження / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, А. О. Глядя, В. Л. Швецов, М. М. Гришин, О. М. Губський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 2 (82).– С. 85-93. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/3020.pdf
 • 18. Динамическое контактное взаимодействие адаптеров космической конструкции при разделении / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Д. В. Клименко, Т. Я. Батутина // Космічна наука і технологія. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 12-21. – https://doi.org/10.15407/knit2016.02.012
 • 19. Влияние температурного поля на резонансные колебания ротора с поперечной «дышащей» трещиной / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Т. В. Протасова // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 75-82. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/3089.pdf
 • 20. Сеймостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50 / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, А. О. Глядя, В. Л. Швецов, М. М. Гришин , О. М. Губський // Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 4. – С. 43-50.
 • 21. Оценка колебаний системы турбоагрегат-фундамент-основание при сейсмических воздействиях / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, А. А. Глядя // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2017. – № 10(1232). – С. 25-29. – https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.10.03.

Діагностика та ресурс роторних агрегатів

 • 1. Шульженко Н. Г. Средства вибродиагностики, оценки термопрочности и ресурса энергетического и транспортного оборудования / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, П. П. Гонтаровский // Вибрация машин: измерение, снижение, защита. – 2012. – № 3(30). – С. 40-43.
 • 2. Технология оценки причин повышенной вибрации турбоагрегатов / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1 (65). – С. 89-92. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/1432.pdf
 • 3. Применение методов и средств вибродиагностики для оценки надежности работы турбоагрегатов / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 10. – С. 183-188. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2013/AKTT1013/SHulzhen.pdf
 • 4. Мобільні засоби оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів / М. Г. Шульженко, Ю. Г. Єфремов, В. Й. Цибулько, О. В. Депарма // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та тепло- фізичні процеси й устаткування. – 2014. – № 12 (1055). – С. 104–110. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8975/1/vestnik_HPI_2014_12_Shulzhenko_Mobilni.pdf
 • 5. Вибродиагностирование роторных агрегатов автоматизированными стационарными и мобильными системами / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 3 (75). – С. 101–110. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2228.pdf
 • 6. Шульженко М. Г. Діагностування вібраційного стану, термоміцності та ресурсу енергетичних агрегатів / М. Г. Шульженко // Вісник НАН України. – 2014. – № 12.– С. 39-43. – https://doi.org/10.15407/visn2014.12.039
 • 7. Диагностирование термонапряженного состояния и оценка срабатывания ресурса роторов высокого и среднего давления турбины Т-250/300-240 / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Ю. Г. Ефремов // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2015. – № 16 (1125). – С. 32–37. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17581/1/vestnik_HPI_2015_16_Shulzhenko_Diagnostirovanie.pdf
 • 8. Єфремов Ю. Г. Методико-алгоритмічне забезпечення функціонування мобільного комплексу з оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів / Ю. Г. Єфремов // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2015. – № 17 (1124). – С. 111-116. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17799/1/vestnik_HPI_2015_17_Yefremov_Metodyko.pdf
 • 9. Шульженко Н. Г. Измерительные средства и технология неразрушающего контроля вибрационного состояния роторных агрегатов / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Ю. Г. Ефремов // Енергетика та електрифікація. – 2015. – № 4. – С. 13–19.
 • 10. Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації / М. Г. Шульженко, Ю. Г. Єфремов, В. Й. Цибулько, О. В. Депарма // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. – № 1.– С. 32-37.
 • 11. Датчик віброшвидкості з функціями контролю і аналізу вібраційних параметрів енергообладнання / М. Г. Шульженко, Ю. Г. Єфремов, О. В. Депарма, В. Й. Цибулько // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2017. – № 8(1230). – С. 63-68. – https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.08.09.

Гідропружність елементів машинобудівних конструкцій

 • 1. Кантор Б.Я. Численный анализ напряженно-деформированного состояния и оптимизация модели крышки поворотно-лопастной гидротурбины / Б. Я. Кантор, А. Н. Шупиков, С. Ю. Мисюра // Проблемы машиностроения. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 65-72. ¬– http://journals.uran.ua/jme/article/view/76894
 • 2. Місюра С. Аналіз власних частот кришки поворотно-лопатевої гідротурбіни з врахуванням і без врахування впливу води / С. Місюра // Машинознавство. – 2013. – № 3–4. – С. 23-27. – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=maz_2013_3-4_8
 • 3. Шупиков А. Н. Минимизация напряжений в ребрах жесткости крышки гидротурбины / А. Н. Шупиков, С. Ю. Мисюра // Проблемы машиностроения и надежности машин – 2014. – № 5. – С. 79-84. – http://naukarus.com/minimizatsiya-napryazheniy-v-rebrah-zhestkosti-kryshki-gidroturbiny
 • 4. Шупиков А. Н. Расчет напряжений циклически-симметричных пространственных конструкций / А. Н. Шупиков, С. Ю. Мисюра // Вісник НТУ «ХПІ». Динаміка і міцність машин. Тематичний випуск. – 2013. – № 63. – С. 139-147. – http://jdsm.khpi.edu.ua/article/view/44988
 • 5. Мисюра С. Ю. Исследование гидроупругих колебаний крышек гидротурбин с верхним кольцом направляющего аппарата / С. Ю. Мисюра // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Вип. 6/7 (78). – С. 4-10. – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2015_6(7)__2

Теорія шаруватих пластин і оболонок

 • 1. Сметанкина Н.В. Нестационарное деформирование, термоупругость и оптимизация многослойных пластин и цилиндрических оболочек: монография. – Харьков: Міськдрук, 2011.– 376 с.
 • 2. Shupikov A. N. Minimization of the mass of multilayer plates at impulse loading / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina, H. A. Sheludko // AIAA J.– 1996. – Vol. 34, № 8. – P. 1718-1724. – 0.2514/3.13294https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/3.13294
 • 3. Shupikov A. N. Selection of optimal parameters of multilayer plates at nonstationary loading / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina, H. A. Sheludko // Meccanica. – 1998. – Vol. 33, № 6. – P. 553-564. – https://link.springer.com/article/10.1023/A:1004311229316
 • 4. Shupikov A. N. Vibrations of multilayer plates under the effect of impulse loads. Three-dimensional theory / A. N. Shupikov, S. V. Ugrimov // Intern. J. Solids and Structures. – 1998. – Vol. 36, № 22. – P. 3391-3402. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768398001565
 • 5. Shupikov A. N. Non-stationary vibration of multilayer plates of an uncanonical form. The elastic immersion method / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina // Intern. J. Solids Structures. – 2001. – Vol. 38, № 14. – P. 2271-2290. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768300001669
 • 6. Ugrimov S. V. Generalized theory of multilayer plates // Intern. J. of Solids and Structures. – 2002. – Vol. 39, № 4. – P. 819-839. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768301002530
 • 7. Ugrimov S. V. Non-stationary vibration of multilayer plates and cylindrical shells. Different theories / Ugrimov S. V., Smetankina N. V., Dolgopolova N. V. // Facta Universitatis (University of Nis, Yugoslavia).– Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics. – 2001. – Vol. 3, № 11. – P. 159-166. – http://facta.junis.ni.ac.rs/macar/macar2001/macar2001-16.pdf
 • 8. Ugrimov S. V. Layered orthotropic plates. Generalized theory / S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov // Composite structures. – 2015. – Vol. 129, iss. 1. – P. 224-235. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822315002743
 • 9. Сметанкіна Н.В. Нестаціонарні коливання багатошарових ортотропних оболонок неканонічної форми / Н. В. Сметанкіна // Вібрації в техніці та технологіях.– 2009.– № 3 (55).– С.38–41. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/997.pdf
 • 10. Угримов С. В. Расчет трехслойных пластин с композитными обшивками / С. В. Угримов // Вопр. проектирования и производства конструкций летатательных аппаратов: сб. науч. тр. Харьк. нац. аэрокосмического ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – 2014. – Вып. 3(79). – С.47-56. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pptvk_2014_3_7
 • 11. Моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ортотропних пластин на пружній основі / С. В. Угрімов, Ю. М. Тормосов, В. А. Куценко, І. В. Лебединец // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Вип. 71, № 5/7. – С. 4-9. – http:// journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/27632/25376

Нестаціонарна теплопровідність і термоупругость шаруватих конструкцій

 • 1. Kantor B.Ya. Analysis of non-stationary temperature fields in laminated strips and plates / B. Ya. Kantor, N. V. Smetankina, A. N. Shupikov // Intern. J. Solids Structures. – 2001. – Vol. 38, № 48/49. – P. 8673-8684. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768301000993
 • 2. Shupikov A. N. Nonstationary heat conduction in complex-shape laminated plates / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina, Ye. V. Svet // Trans. ASME. J. of Heat Transfer. – 2007. – Vol. 129, № 3.– P. 335-341. – http://heattransfer.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1448645
 • 3. Шупиков А. Н. Термонапряженное состояние многослойных пластин неканонической формы / А. Н. Шупиков , Н. В. Сметанкина, Е. В. Свет // Вісник ДНУ. Механіка – 2011. – Вип. 15, Т. 2. – С. 264–274. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/45073/266542/file/Vestnik_KhNTU_2_45%20(1).pdf
 • 4. Математичне моделювання процесу деформування багатошарового оскління пожежних автомобілів при нестаціонарних навантаженнях / Є. В. Свет, О. М. Шупіков, Н. В. Сметанкіна, С .В. Угрімов, Н. В. Долгополова, Н. Г. Гармаш // Вестник Херсонского нац. техн. ун-та. – 2012.– № 2(45).– С. 325-329. – http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/45073/266542/file/Vestnik_KhNTU_2_45%20(1).pd
 • 5. Сметанкіна Н. В. Розрахунок нестаціонарних температурних полів у багатошаровому осклінні транспортних засобів / Н. В. Сметанкіна // Інженерія природокористування. – 2015.– № 2(4).– С. 119–124. – http://www.khntusg.com.ua/node/2868
 • 6. Сметанкіна Н. В. Моделювання процесу деформування багатошарового оскління при нестаціонарних теплових та силових навантаженнях / Н. В. Сметанкіна // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів.– 2016.– № 5.– С. 26–32. – http://www.khntusg.com.ua/node/2785
 • 7. Сметанкіна Н. В. Термопружне деформування шаруватих оболонок складної форми / Н. В. Сметанкіна // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017.– № 1.– С. 312-319. – http://visnykznu.org/visnyk_ua/home/mf.html

Контактні задачі механіки, удар

 • 1. Smetankina N. V. Theoretical and experimental investigation of vibration of multilayer plates under the action of impulse and impact loads / N. V. Smetankina, S. Yu. Sotrikhin, A. N. Shupikov // Intern. J. Solids Structures. – 1995. – Vol. 32, № 8/9. – P. 1247-1258. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002076839400132G
 • 2. High-order theory of multilayer plates. The impact problem / A. N. Shupikov, S. V. Ugrimov, A. V. Kolodiazhny, V. G. Yareschenko // Intern. J. Solids Structures. – 1998. – Vol. 35, № 25. – P. 3391-3404. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768398000201
 • 3. Ugrimov S. V. The impact problem for two strips / S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov // Intern. J. of Solids and Structures. – 2006. – Vol. 43, №13. – P. 3817-3831. – https://core.ac.uk/download/pdf/82659717.pdf
 • 4. Dynamic response of an elliptic plate to impact loading. Theory and experiment / N. V. Smetankina, A. N. Shupikov, S. Yu. Sotrikhin, V. G. Yareschenko // Intern. J. of Impact Engineering.– 2007.– Vol. 34, № 2. – P. 264-276. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X05001065
 • 5. A noncanonically shape laminated plate subjected to impact loading: Theory and experiment / N. V. Smetankina, A. N. Shupikov, S. Yu. Sotrikhin, V. G. Yareschenko // Trans. ASME. J. of Applied Mechanics. – 2008. – Vol. 75, № 5.– P. 051004-1–051004-9. – http://appliedmechanics.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1474337
 • 6. Kantor B. Ya. Analyzing dynamic interaction of impulse-loaded strips / B. Ya. Kantor, S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov // Мессаnica. – 2008. – Vol. 43. – P. 11-20. – https://link.springer.com/article/10.1007/s11012-007-9069-3
 • 7. Bird dummy for investigating the bird strike resistance of aircraft components / A. N. Shupikov, S. V. Ugrimov, N. V. Smetankina, V. G. Yareshchenko, G. G. Onhirsky, V. P. Ukolov, V. F. Samoylenko, V. L. Avramenko // J. of Aircraft. – 2013. – Vol. 50, № 3. – Р. 817-826. – https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.C032008
 • 8. Non-stationary response of sapphire rod on longitudinal impact. Theory and experiment / S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov, L. A. Lytvynov, V. G. Yareshchenko // Intern. J. of Impact Engineering, – 2017. – Vol. 104. – P. 55-63. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X16310417
 • 9. Имитатор птицы для испытаний конструкции самолета на птицестойкость / Н. В. Долгополова, Г. Г. Онгирский, Н. В. Сметанкина, С. В. Угримов, А. Н. Шупиков, В. Г. Ярещенко // Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций и сооружений: тр. ЦАГИ. – 2007. – Вып. 2675. – С. 46-50.
 • 10. Онгирский Г. Г. Исследование реакции деформируемой преграды на удар птицей и имитатором / Г. Г. Онгирский, С. В. Угримов, А. Н. Шупиков // Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций и сооружений: тр. ЦАГИ. – 2009. – Вып. 2683. – С. 89-95
 • 11. Экспериментальное исследование птицестойкости элементов конструкции самолета / Г. Г. Онгирский, А. Н. Шупиков, С. В. Угримов, В. Г. Ярещенко, В. П. Уколов, В. Ф. Самойленко // Вопр. проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Харьк. нац. аэрокосмического ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – 2011. – Вып. 2(66). – С.49-59. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/VPPKLA/2011/VPPKLA211/Ongirski.pdf
 • 12. Сметанкіна Н. В. Коливання шаруватих оболонок складної форми при ударному навантаженні / Н. В. Сметанкіна, В. О. Сметанкін // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1(65). – С. 84-88. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/1431.pdf
 • 13. Сметанкіна Н. В. Коливання шаруватих ортотропних оболонок складної форми при ударному навантаженні / Н. В. Сметанкіна // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 2(82). – С. 77-84. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/3019.pdf
 • 14. Моделювання процесу нестаціонарного деформування шаруватого оскління при ударному навантаженні / Н. В. Сметанкіна, С. В. Угрімов, О. М. Шупіков, Н. В. Долгополова // Вісник Херсонського національного технічного університету.– 2017.– Т. 2, № 3(62).– С. 190-195. – http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/view/full/1028

Патенти

 • 1. Пат. 2386938 Российская Федерация: МПК8 (2006) G 01 M 7/08, G 09 B 23/36 (2006.01). Имитатор птицы, способ его изготовления и способ испытания элементов конструкций летательных аппаратов на ударную прочность при столкновении с птицей / Долгополова Н. В., Угримов С. В., Сметанкина Н. В., Свет Е. В., Шупиков А. Н., Онгирский Г. Г. (Украина); заявители и патентообладатели Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины; Гос. предприятие Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. – № 2008121673/11; заявл. 30.10.06; опубл. 20.04.2010, Бюл. № 11. – 10 с. http://www.findpatent.ru/patent/238/2386938.html
 • 2. Пат. 114249 С2. Україна, МПК G01B 7/4 (2006.01). Пристрій для вимірювання відстані до струмопровідної поверхні / Цибулько В. Й.; Шульженко М. Г.; Єфремов Ю. Г., Депарма О. В.; Северін І. В.; заявник і власник патенту Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Під-горного НАН України. – Патент а 2015 13006 ; заяв. 29.12.2015; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. – 9 с.