№ 33 Відділ гідроаеромеханіки енергетичних машин

В. о. завідувача відділу

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Чугай Марина Олександрівна

Заступник завідувача відділу

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Коротаєв Павло Олексійович

Головний науковий співробітник

Русанов Андрій Вікторович

академік НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. академіка Г.Ф. Проскури Національної академії наук України

Кадровий склад відділу:

Русанов Андрій Вікторович

Колодяжна Любов Володимирівна, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Стрельнікова Олена Олександрівна, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор

Биков Юрій Адольфович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Гнітько Василь Іванович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Дєдков Валерій Миколайович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Хорєв Олег Миколайович, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона 2021 року, лауреат премії ім. академіка Г.Ф. Проскури Національної академії наук України, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Русанов Роман Андрійович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Агібалов Євген Сергійович, головний інженер

Дегтярьов Кирило Георгійович, молодший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Заїка Володимир Миколайович, провідний інженер

Крютченко Денис Володимирович, провідний інженер

Агібалов Сергій Євгенович, провідний інженер

Історія створення відділу та найбільш вагомі досягнення

Академіком Г.Ф. Проскурою в 1944 р. була організована Лабораторія проблем швидкохідних машин та механізмів, яка у 1948 р. була об’єднана з філіалом Інституту теплоенергетики АН УРСР, очолюваним А.П. Філіпповим – учнем Г.Ф. Проскури.

У зв’язку з організацією на Харківському турбінному заводі виробництва гідротурбін в Лабораторії в 1953 р. були розпочаті дослідження робочого процесу, розробки проточних частин гідротурбін різних типів і конструкцій. В 1954 р. Лабораторію було перейменовано в Лабораторію гідравлічних машин, на базі якої після ряду реорганізацій в 1972 р. було створено Інститут проблем машинобудування НАН України.

Створено і досліджено також моделі поворотно-лопатевих гідротурбін та оборотних гідромашин радіально-осьового, діагонального й осьового типів, розроблено мікрогес на різні напори та потужності. Серед найбільш відомих розробок Лабораторії оборотних гідромашин можна виділити проточну частину оборотної гідротурбіни Дністровської та Київської ГАЕС. Досі насос-турбіна Дністровської ГАЕС має найбільшу в Європі одиничну потужність і один з найкращих ККД у світі.

Вагомий внесок у створення унікальних гідродинамічних стендів, за допомогою яких проводилися модельні дослідження, а також проектування проточних частин гідромашин зробили Є. С. Агібалов, В. М. Дєдков, П. М. Сухоребрий, Ю. І. Федулов, Л. О. Шелудяков.

Під керівництвом Г. О. Соколовського, а потім В. І. Гнесіна, які очолювали відділ нестаціонарної газодинаміки та аеропружності, розроблені математичні моделі просторових стаціонарних і нестаціонарних течій рідини та газу через лопаткові апарати турбомашин, зокрема модель нестаціонарної трансзвукової течії газу через турбінний ступінь, що мала світовий пріоритет. Значний внесок у розвиток методів обчислювальної гідрогазодинаміки зробили А. О. Биков, В. А. Ванін, О. І. Голубєв, С. В. Єршов, А. В. Русанов, В. Г. Солодов та ін.

На базі цих досліджень С. В. Єршовим і А. В. Русановим в середині 90-х років ХХ століття був створений перший на терені колишнього Радянського Союзу повноцінний програмний комплекс FlowER, який на той час і залишається дотепер для багатьох енергомашинобудівних підприємств основним інструментом при виконанні розрахунків просторових в’язких течій в проточних частинах турбомашин.

З 2007 р. було створено відділ гідроаеромеханіки енергетичних машин, який очолив д.т.н. А. В. Русанов. Під його керівництвом продовжує розвиватися пріоритетний напрям прикладних досліджень інституту – наукове супроводження створення та модернізації потужних турбін ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС і ГАЕС, а також розробка енергоустановок малої потужності. В інституті розроблено або модернізовано велику кількість проточних частин турбомашин, зокрема турбін Т 100, К 1250, ПЛ20, турбін малої потужності (30–100 кВт) для когенераційних установок, що працюють на низькокиплячих робочих тілах, тощо.

Проводяться фундаментальні дослідження в галузі гідроаеромеханіки, що включають розробку та вдосконалення методів математичного моделювання просторових в’язких турбулентних течій рідини та газу, а також проектування проточних частин парових, газових і гідравлічних машин, вивчення фізичних процесів, що відбуваються в них. У цих роботах, окрім А. В. Русанова, активну участь беруть Ю. А. Биков, Д. Ю. Косьянов, Н. В. Пащенко, Р. А. Русанов, М. О. Чугай, О. М. Хорєв та ін. Розроблено новий чисельний метод високого порядку точності для моделювання течій нев’язких стисливих та нестисливих робочих тіл на довільних неструктурованих сітках та його алгоритмічна схема. Метод відрізняється від існуючих тим, що в ньому вперше для довільних неструктурованих сіток вдалося застосувати ефективні безітераційні неявні схеми розщеплення, а також запропоновано рекурсивний підхід до визначення похідних високих порядків без обертання матриць великого розміру. Вперше для врахування реальних властивостей робочих тіл в тривимірних розрахунках запропоновано інтерполяційно-аналітичний метод апроксимації модифікованого рівняння стану води та водяної пари формуляції IAPWS-95 та Бенедикта–Вебба–Рубіна з 32 членами.

Ученим відділу належить світовий пріоритет у розв’язанні задач аеропружності стосовно проточних частин турбомашин (керівник В. І. Гнесін, відповідальні виконавці Л. В. Колодяжна, Ю. А. Биков). Ці дослідження не тільки дозволяють отримувати нові фундаментальні знання про надскладні фізичні явища нестаціонарної аеромеханіки, але й знаходять застосування під час доводки турбомашин з довгими лопатками. Проводяться дослідження зі створення наукових основ термоаеропружності, оскільки на деяких режимах роботи температура може істотно впливати на фізичні властивості матеріалів лопаток і на умови їх контакту з потоком робочого тіла. Розроблено математичну модель та чисельний метод аеропружної поведінки лопаткового вінця в трансзвуковому потоці ідеального (в’язкого) газу (зв’язана задача нестаціонарної аеродинаміки та пружних коливань лопаток).

Запропоновані методи розрахунку аеродинамічних й аеропружних характеристик проточних частин дозволяють для заданої геометрії та режимів роботи турбінних (компресорних) ступенів отримати: нестаціонарні поля газодинамічних параметрів; нестаціонарні навантаження, що діють на лопатки, та їх спектральний аналіз; амплітудно-частотні спектри коливань лопаток. Їх використання дозволяє прогнозувати аеродинамічні та аеропружні характеристики лопаткових апаратів, можливі зони самозбудних коливань (флатеру) або автоколивань та підвищити ККД, надійність і продовжити ресурс лопаткових апаратів турбомашини (компресора) за рахунок зменшення нестаціонарних ефектів, нестаціонарних навантажень та амплітуд коливань лопаток. Розроблено математичні моделі, алгоритми та програмні комплекси розрахунку аеротермопружної взаємодії суміжних ступенів в тривимірному потоці в’язкого газу у відсіку осьової турбомашини.

Розроблено метод, на основі якого створено алгоритм проектування високоефективних проточних частин парових, газових і гідравлічних енергетичних установок з використанням моделей різного рівня складності – від одновимірних до просторових, у тому числі моделей розрахунку просторових в’язких турбулентних течій. Важливою складовою цього алгоритму є методи побудови тривимірної геометрії лопаток осьових, радіальних та радіально-осьових турбін, а також осьових та вісерадіальних компресорів. Ці методи реалізовані у створеному під керівництвом А. В. Русанова програмному комплексі IPMFlow, який є розвитком програм FlowER та FlowER-U. Ці результати дозволили проводити прикладні дослідження з підвищення ефективності проточних частин на стадіях проектування та модернізації енергетичних машин різного призначення, в тому числі й нових для інституту – турбодетандери та турбоустановки на специфічних робочих тілах (органічні низькокиплячі робочі тіла, водень, діоксид вуглецю та ін.). Ці розробки було впроваджено та використано при виконанні ряду НТР з такими підприємствами: ЗМКБ «Прогрес ім. Івченка» (м. Запоріжжя, Україна), ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв, Україна), ЛМЗ (м. Санкт-Петербург, РФ), ММВП «Салют» (м. Москва, РФ), ПАТ «Сумське НВО» (м. Суми, Україна), ПАТ «НВП «Сатурн» (м. Рибінськ, РФ), АТ «Мотор-Січ» (м. Запоріжжя, Україна), Alstom Power Elblag (м. Ельблонг, Польща), ПАТ «Турбогаз» (м. Харків, Україна), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків, Україна), ТОВ «Харківтурбоінжиніринг» (м. Харків, Україна), НВО «Донвентилятор» (м. Харків, Україна), Уральський турбінний завод (м. Єкатеринбург, РФ).

Гідродинамічні стенди лабораторії гідромашин ІПМаш НАН України після проведеної модернізації відповідають усім вимогам міжнародного стандарту МЕК 60193, що дозволяє з урахуванням багаторічного досвіду досліджень проводити дослідні та приймально-здавальні випробування вертикальних гідравлічних машин усіх типів. Ці стенди набули статусу національного надбання. Розроблено методи автоматизованого експериментального дослідження проточних частин моделей гідравлічних турбін. В останні роки на стенді поворотно-лопатевих гідротурбін ЕКС-15 було проведено приймально-здавальні випробування для ГЕС Сен-Жоан (Бразилія) і ГЕС Рукатайо (Чилі). Виконано чисельне дослідження й аналіз особливостей тривимірних течій в елементах проточної частини поворотно-лопатевої гідротурбіни та насос-турбіни, на основі яких розроблено рекомендації зі шляхів підвищення ефективності проточних частин при модернізації існуючих ГЕС Дніпровського каскаду та проектуванні нових ГЕС та ГАЕС. Проводяться дослідження ряду робочих коліс для насос-турбіни Дністровської ГАЕС зі сплітерними колесами, тобто такі, що мають лопатки різного розміру. До цих робіт залучені провідні фахівці-гідравліки інституту Є. С. Агібалов, В. М. Дєдков, П. М. Сухоребрий, О. М. Хорєв та ін.

Крім того, проводяться дослідження за перспективними напрямами:

– чисельне моделювання великомасштабної турбулентності в решітках турбомашин на основі вдосконалених адаптивних моделей турбулентності;

– розробка математичних моделей і методів розрахунку течії нестисливої рідини в елементах гідромашин з урахуванням кавітації;

– розробка математичних моделей течії пари в проточних частинах турбомашин з урахуванням конденсації.

На сьогодні у відділі гідроаеромеханіки енергетичних машин працює 20 осіб, з них 4 доктори та 9 кандидатів наук. Учені відділу видали 7 монографій та понад 600 статей в наукових журналах.

Підготовка кадрів (кількість підготовлених докторів та кандидатів наук)

Підготовлено та захищено 6 докторських та 23 кандидатські дисертації.

Основні наукові напрями досліджень

 • Аеродинаміка лопаткових апаратів турбомашин
 • Аеропружність турбомашин
 • Обчислювальна аерогідромеханіка
 • Фізичне моделювання робочого процесу в гідромашинах
 • Інформаційні технології
 • Обчислювальна аерогідромеханіка
 • Аерогідродинаміка лопаткових апаратів турбомашин
 • Математичне і фізичне моделювання робочого процесу в гідромашинах

Напрями фундаментальних досліджень

 • Аеропружність лопаткових апаратів турбомашин
 • Математичне моделювання в’язких турбулентних течій газу
 • Математичне моделювання нестаціонарних течій в проточних частинах гідромашин
 • Системи автоматизованого проектування й оптимізація параметрів елементів проточної частини гідромашин
 • Розробка й удосконалення математичних моделей і методів розрахунку турбулентних течій у проточних частинах турбомашин
 • Дослідження явищ і процесів при нестаціонарному обтіканні в’язкім тривимірним потоком газу лопаткових апаратів методами математичного моделювання
 • Математичне і фізичне моделювання явищ і процесів течії рідини в елементах проточних частин гідромашин, оптимальне проектування проточних частин і удосконалення гідродинамічних стендів
 • Розробка методів оптимізації конструкцій енергетичних машин

Напрями прикладних досліджень

 • Розробка пакетів прикладних програм для тривимірних нестаціонарних течій і аеропружних коливань лопаток апаратів турбомашин з метою підвищення їх ефективності та надійності
 • Модернізація ступенів парових і газових турбін, осьових та радіальних компресорів
 • Розробка пакетів прикладних програм для розрахунку просторових нестаціонарних течій у відсмоктувальній трубі гідромашин
 • Розробка методу і комплексів програм для розрахункового та фізичного моделювання течії рідини в елементах гідротурбін і оборотних гідромашин
 • Аерогідродинамічне вдосконалення лопаткових машин та інших пристроїв, створення і використання сучасних обчислювальних комплексів
 • Удосконалення ступенів парових і газових турбін, осьових і радіальних компресорів; розробка нових і вдосконалення існуючих теоретичних і практичних методів гідродинамічного розрахунку лопатевих систем та інших елементів проточних частин гідромашин
 • Створення і використання сучасних технічних засобів і методів, що забезпечують проведення модельних випробувань гідромашин на стендах лабораторії відповідно до рекомендацій МЕК

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

Монографії:

 • 1. Соколовський Г.О., Гнесін В.І. Розрахунок змішаних течій в решітках турбомашин. – Київ: Наук. думка.– 1981. – 183с.
 • 2. Соколовський Г.О., Гнесін В.І. Нестаціонарні трансзвукові та в’язкі течії в турбомашинах. – Київ: Наук. думка.– 1986. – 260 с.
 • 3. Аэродинамический расчет и оптимальное проектирование проточной части турбомашин / А.В. Бойко, Ю.Н. Говорущенко, С.В. Ершов, А.В. Русанов, С.Д. Северин // Монография. – Х., НТУ «ХПИ», 2002. – 356 с.
 • 4. Повышение энергоэффективности работы турбоустановок ТЭС и ТЭЦ путем модернизации, реконструкции и усовершенствования режимов их эксплуатации / Ю.М. Мацевитый, В.В. Соловей, Н.Г. Шульженко, А.В. Русанов и др.: Под общ. ред. ак. Ю. М. Мацевитого // Монография. – Киев: Наук. думка, 2008. – 366 с.
 • 5. Математическое моделирование нестационарных газодинамических процессов в проточных частях турбомашин / А.В. Русанов, С.В. Ершов // Монография. – Харков, ИПМаш НАН Украины, 2008. – 275 с.
 • 6. Rusanov A.V. Dynamics of the Last Stage Low Pressure Steam Turbine Rotor Blades, ITWL Warsaw, 281 p., (2017), ISBN 978-83-61021-06-3 (path 10.1-10.3).
 • 7. R. Rzadkowski, V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, Unsteady forces acting on rotating and vibrating rotor blades without exhaust hood. Dynamics of the Last Stage Low Pressure Steam Turbine Rotor Blades, ITWL Warsaw, 281 p., (2017). ISBN 978-83-61021-06-3 (Р. 116-182)

Навчальні посібники:

 • 1. Науменко В.В., Шелудько Г.А., Стрельнікова О.О. Методи оптимізації. – Вид-во УкДАЗТ, 2014, 77 с.

Патенти:

 • 1. Патент на винахід № ІІА 111657 С2 (Україна). Енергоблок теплової електростанції з піковою надбудовою /МПК (2016.01) БОІК 23/06(2006.01) БОЇ К 13/00(2006.01) Б02С 6/18(2006.01) / Мацевитий Ю.М., Голощапов В. М., Шубенко О.Л., Соловей В.В., Русанов А.В., Антипцев Ю.М.; Заявка № а 2014 10273. Дата подання 19.09.2014, Опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18, -9 с. Публ. про видачу пат. 25.05.16, Бюл. № 10.
 • 2. Патент № UA 113710 С2 (Україна). Система соплового парозподілу парової турбіни /МПК (2016.01) F24D 3/18(2006.01) F24H 4/02(2006.01) F01K 25/02(2006.01) / Русанов А.В., Шубенко O.JL, Сухінін В.П., Швецов B.JI., Косьянова A.I.; Заявл № а 2016 08387. Дата поданню 29.07.2016, Опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3,-4 с.

Публікації в Scopus:

 • 1. Rusanov A., Rusanov R., Lampart P., Designing and updating the flow part of axial and radial-axial turbines through mathematical modelling. Open Engineering (formerly Central European Journal of Engineering) 2015, Vol. 5, pp. 399-410, DOI 10.1515/eng-2015-0047, Online ISSN 2391-5439.https://www.degruyter.com/view/j/eng.2015.5.issue-1/eng-2015-0047/eng-2015-0047.xml
 • 2. Rusanov A.V. Modelling 3D steam turbine flow using thermodynamic properties of steam IAPWS-95 / A.V. Rusanov, P. Lampart, N.V. Pashchenko, R.A. Rusanov / POLISH MARITIME RESEARCH 1 (89) 2016 Vol. 23; pp. 61-67.http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pdf/PMRes_2016_1.pdf
 • 3. Rusanov, A.,Kosianova, A.,Kosianov, D. Development of new partial steam distribution method for providing partial operating modes of powerful steam turbines / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, Vol. 6, 8(78), pp. 24-28. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/55527/53372
 • 4. Yershov, S.V.,Rusanov, A.V.,Yakovlev, V.A. Optimisation of turbomachinery blade shape using 3D viscous flow computations / Proceedings of the 7th European Conference on Turbomachinery: Fluid Dynamics and Thermodynamics, ETC 2007.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84925340844&origin=inward&txGid=27cef1f435d43fa5ae38510d84e64c89
 • 5. Lampart P., Yershov, S., Rusanov, A. Increasing flow efficiency of high-pressure and low-pressure steam turbine stages from numerical optimization of 3D blading / Engineering Optimization. Volume 37, 2005 – Issue 2. Pages 145-166 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03052150512331315497?tab=permissions&scroll=top
 • 6. Lampart, P., Rusanov, A., Yershov, S., Marcinkowski, S., Gardzilewicz, A.Validation of a 3D BANS solver with a state equation of thermally perfect and calorically imperfect gas on a multi-stage low-pressure steam turbine flow / Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME. Volume 127, Issue 1, January 2005, Pages 83-93. http://fluidsengineering.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1430115
 • 7. Makeev, E. A. Strel’nikova, P. E. Trofimenko, A. V. Bondar’: Selecting Design Parameters for Flying Vehicles. International Applied Mechanics 09/2013; 49(5)., DOI:10.1007/s10778-013-0592-8https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-013-0592-8
 • 8. Gnitko, V., Naumenko, V.,Ogorodnyk, U.,Strelnikova, Е. Coupled multi-domain BEM and FEM for fluid-structure interaction analysis WIT Transactions on Modelling and Simulation 54, 2013,pp.33-45.
 • 9. K. V. Avramov, E. A. Strel’nikova, C. Pierre: Resonant many-mode periodic and chaotic self-sustained aeroelastic vibrations of cantilever plates with geometrical non-linearities in incompressible flow. Nonlinear Dynamics 10/2012; 70(2)., DOI:10.1007/s11071-012-0537-5.https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-012-0537-5
 • 10. V. Gnitko, V. Naumenko, U. Ogorodnik, E. Strelnikova: Free and forced vibrations of shell structures interacting with liquid. WIT Transactions on Modelling and Simulation 06/2012; 53., DOI:10.2495/BE120081.
 • 11. К. Аvramov, Е. Strelnikova. Chaotic Oscillations of Plates Interacting on Both Sides with a Fluid Flow //International Applied Mechanics, 2014, V.50, №3, pp.303-309
 • 12. J. Ravnik, V. Gnitko, U. Ogorodnyk, E. Strelnikova. A BEM and FEM analysis of fluid-structure interaction in a double tank. WIT Transaction on Modelling and Simulation, 2014, Vol.57, pp.13-25.
 • 13. K. V. Avramov and E. A. Strel’nikova. Saturation of almost periodic and chaotic aeroelastic oscillations of plates under a resonant multimode force// International Applied Mechanics, Vol. 51, No. 3, May, 2015
 • 14. K.G. Degtyarev, V. I. Gnitko, V.V. Naumenko, E. A. Strelnikova. BEM in free vibration analysis of elastic shells coupled with liquid sloshing. WIT Transaction on Modelling and Simulation, 2015, Vol.61, pp.35-46.
 • 15. I. Bokov, E. Strelnikova. Fundamental solution of Static equations of treansversaly Isotropic plates. International Journal of Innovative research in Engineering &Management. Volume 2, Issue 6, 2015, pp. 56-62
 • 16. Strelnikova, E.,Kovch, O. Investigation of the mutual influence of pores in the weld under thermomechanical load EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 2015, (4),pp.59-66
 • 17. E. Strelnikova, O. Kovch. Research into mutual influence of inclusion on the chain of pores in the welded seam under the influence of thermo-force loading//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016; 3/7(81), pp. 9-14.
 • 18. Bokov, I.,Strelnikova, E. Construction of fundamental solution of static equations of medium-thickness isotropic plates. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 4 (7) 2015, pp. 27-34.
 • 19. J. Ravnik, E. Strelnikova, V. Gnitko, K. Degtyarev, U. Ogorodnyk: BEM and FEM analysis of fluid-structure interaction in a double tank.// Engineering Analysis with Boundary Elements 67, 2016, pp. 13-25.
 • 20. Igor Bokov, Natalia Bondarenko, Elena Strelnikova: Investigation of the influence of local force loads on transversal-isotropic plates using of the generalized theory of {m, n}-aproximation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 09/2017; 9(1):39-43., DOI:10.15587/2313-8416.2017.11060.
 • 21. V. Gnesin and L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski Unsteady forces acting on rotor blades in five and half compressor stage, Advances in Vibration Engineering , 11(2), 2013, pp. 205-214
 • 22. Rzadkowski R., Gnesin V., Kolodyazhnaya L., Szczepanik R. The Unsteady Low-Frequency Aerodynamic Forces Acting on Rotor Blades in the First Two Stages of a Jet Engine Axial Compressor in the Case of a Bird Strike, 10th European Conference on Turbomachinery, Fluid Dynamic and Thermodynamics, 15-19 April 2013 Lappeenranta, Finland, Editor J. Backman, G. Bois, O. Leonard, Conference Proceedings, pp. 222-234, 2013.
 • 23. Kubitz L., Rzadkowski R., Gnesin V., Kolodyazhnja L., Direct Integration Method in Aeroelastic Analysis od Rotor Blade of the First Stage Compressor, Journal of Vibration Engineering and Technologies, 2(3),345-356, 2014.

Публікації в наукометричних журналах:

 • 1. Русанов А.В. Интерполяционно-аналитический метод учета реальных свойств газов и жидкостей // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. − 2013. − № 3/10 (63). − С. 53−57.
 • 2. Русанов А.В. Обобщение неявной схемы расщепления для моделирования стационарных и нестационарных газодинамических процессов // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков, 2013. – № 37 (1010). – С. 174 – 184.
 • 3. Русанов А.В. Математическое моделирование и исследование физических процессов в проточных частях гидротурбин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. − 2013. − № 4/7 (64). − С. 42−48.
 • 4. Мацевитый Ю.М. Модернизация отечественного энергомашиностроения – основа энергетической безопасности Украины / Ю.М. Мацевитый, А.В. Русанов, В.В. Соловей, А.И. Васильев // Пробл. машиностроения. − 2013. − № 4 (16). − С. 66 − 71.
 • 5. Русанов А.В. Развитие экспериментальной базы гидротурбиностроения в ИПМаш НАН Украины / И.С. Веремеенко, А.В. Русанов, В.Н. Дедков, Е.С. Агибалов, С.В. Гладышев // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2014. – № 1 (1044). – С. 12 – 21.
 • 6. Русанов А.В. Математическое моделирование течения жидкости и анализ характеристик потока в подводе гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЭС / А.В. Русанов, А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев, А.В. Рябов // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2014. – № 1 (1044). – С. 41 – 48.
 • 7. Русанов А.В. Численное исследование и анализ рабочего процесса в проточной части осевой поворотно-лопастной гидротурбины / А.В. Русанов, А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев, Д.Ю. Косьянов, Ю.В. Городецкий // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2014. – № 1 (1044). – С. 125 – 135.
 • 8. Русанов А.В. Разработка проточной части ЦСД паровой турбины Т-125/150-12,8 на основе использования современных компьютерных технологий / А.В. Русанов, А. Л. Шубенко, А. Ю. Култышев и др. // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2014. – № 11 (1054). – С. 16 – 29.
 • 9. Русанов А.В. Влияние простого окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины ПЛ20 на гидродинамические характеристики проточной части / А.В. Русанов, О.Н. Хорев, А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Гидравлические машины и гидроагрегаты. – Харьков, 2015. – № 3 (1112). – С. 8 – 12.
 • 10. Использование метода интерполяционно-аналитической аппроксимации уравнения IAPWS-95 при расчетах течений в проточных частях паровых турбин / А. В. Русанов, Н. В. Пащенко, Р. А. Русанов // Пробл. машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 1. – C. 3–10.
 • 11. Русанов А.В. Разработка проточной части ЦВСД паровой турбины К-1250 на основе методов расчета трехмерных вязких течений/ А.В. Русанов, А.Л. Шубенко, В.Л. Швецов, А.В. Сенецкий // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2015. – № 15 (1124). – С. 7 – 16
 • 12. Rusanov R. Methods for design of axial turbines for ORC cogeneration unit working with MDM / R. Rusanov, P. Klonowicz, A. Rusanov, P. Lampart, L. Jedrzejewski, L. Witanowski // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2015. – № 15 (1124). – С. 86 – 100.
 • 13. Klonowicz P. Methods for design of radial-axial turbines for ORC cogeneration unit working with MDM / P. Klonowicz, R. Rusanov, A. Rusanov, P. Lampart, T.K. Suchcki, J. Surwilo // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и установки. – Харьков, 2015. – № 16 (1125). – С. 67 – 77.
 • 14. Русанов А.В. Влияние сложного окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на структуру потока и энергетические характеристики проточной части / А.В. Русанов, О.Н. Хорев, А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков, 2015. – № 18 (1127). – С. 130 – 141.
 • 15. Rusanov A. Modelling of viscous turbulent flow in flow parts of turbines for ORC plants with taking into account the real properties of the working fluid MDM on the basis of the modified Benedict-Webb-Rubin equation of state / A. Rusanov, P. Lampart, R. Rusanov // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 7 (124). – С. 60–67.
 • 16. Русанов А.В. Моделирование пространственных вязких течений в проточных частях энергетических турбин с использованием различных уравнений состояния / А.В. Русанов, Н.В. Пащенко, Р.А. Русанов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 8 (125). – С. 46–51.(Index Copernicus, CiteFactor; AcademicKeys; Infobase Index; WordCat; Google Scholar)
 • 17. Русанов А.В. Исследование структуры потока в регулирующем отсеке ЦВД паровой турбины К-325-23,5 на режиме парциальности 0,4 / А.В. Русанов, А.И. Косьянова, Д.Ю. Косьянов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 9 (126). – С. 75–80.
 • 18. Development of the 500kW and 1 MW ORC turbine flow parts / R. Rusanov, M. Szymaniak, A. Rusanov, P. Lampart // Пробл. машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 3. – C. 12–19. ISSN 0131-2928.
 • 19. Русанов А.В. Численное исследование течения жидкости в проточной части гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЭС/ А.В. Русанов, О.Н. Хорев, А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый, Д.Ю. Косьянов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. Вип. 45 (1154). – С. 9-15.
 • 20. Русанов А.В. Влияние пространственного профилирования лопастей рабочего колеса на характеристики потока в проточной части осевой гидротурбины / А.В. Русанов, О.Н. Хорев, Д.Ю. Косьянов, А.В. Линник, П.Н. Сухоребрый, С.А. Рябова // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Гидравлические машины и гидроагрегаты. – Харьков, 2016. – № 20 (1192). – С. 8 – 14.
 • 21. Русанов А.В. Исследование пространственного потока пара в регулирующем отсеке с радиальным парциальным парораспределением / А.В. Русанов, Д.Ю. Косьянов, А.И. Косьянова // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 7 (134). – С. 43–48.
 • 22. Русанов А.В. Разработка 3D дизайна проточных частей турбины и компрессора ТДА с существенно различными параметрами рабочего тела / А.В. Русанов, С.В. Моисеев, А.В. Бурняшев, Р.А. Русанов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 8 (135). – С. 36–41.
 • 23. Analytical method for profiling of radial stator blades of turbine stages / R.A. Rusanov, A.V. Rusanov, P. Lampart, M.A. Chugay // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 3. – C. 5–11. ISSN 0131-2928.
 • 24. Русанов А.В. Влияние осевого навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на характеристики течения в проточной части / А.В. Русанов, О.Н. Хорев, Д.Ю. Косьянов, С.А. Рябова, П.Н. Сухоребрый // Вестник НТУ ˝ХПИ˝. Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков, 2016. – № 16 (1188). – С. 85 – 93.
 • 25. Русанов А.В. Математическое моделирование течения жидкости и анализ структуры потокав проточной части низконапорной осевой гидротурбины / А.В. Русанов, О.Н. Хорев, С.А. Рябова, Д.Ю. Косьянов, П.Н. Сухоребрый, Н.М. Курская // Журнал инженерных наук. – 2016. – Т. 3, № 2 (2016). С. B 8–B 17.
 • 26. Русанов А.В. Гидродинамическое совершенствование проточных частей осевых гидротурбин при помощи пространственного профилирования лопастей рабочих колес / А.В. Русанов, О.Н. Хорев, С.А. Рябова Д.Ю. Косьянов, П.Н. Сухоребрый // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків, 2016. – № 41 (1213). – С. 49 – 57.
 • 27. Русанов Р.А. Влияние формы лопаток радиальных направляющих аппаратов на эффективность турбинных ступеней/ Р.А. Русанов, А.В. Русанов, П. Лампарт, М.А. Чугай, Н.М. Курская // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків, 2016. – № 41 (1213). – С. 11 – 17.
 • 28. Русанов А.В. Математические модели для расчетов и проектирования проточных частей энергетических установок // Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39). – С. 34 – 41.
 • 29. Improving the efficiency of radial-axial rotors of turbine stages through the use of complex lean of trailing edges / R.A. Rusanov, A.V. Rusanov, P. Lampart, M.A. Chugay // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 4. – C. 6–11. ISSN 0131-2928.
 • 30. Gnesin V.I. Fluid−structure interaction analysis for aeroelastic behaviour of the turbine last stage under design and off−design regimes / V.I. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Conf. Proceedings, 5th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics.−2003.− Praha, Czech Republic, P.823−836.
 • 31. Gnesin V.I. Numerical analysis of the aeroelastic behaviour for the last turbine stage in 3D transonic flow / V.I. Gnesin, L. Kolodyazhnaya // Proc. of the 6th Intern. Symp. on Aerothermodynamic of Internal Flows.−2003.− Shanghai, Chine, P. 98−103.
 • 32. Gnesin V.I. Stator-rotor aeroelastic interaction for the turbine last stage in 3D transonic flow / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski, L. Kolodyazhnaya // Proc. of the 10th ISUAAT .− 2003.− Durham, USA, 12p.
 • 33. Gnesin V.I. Numerical analysis of the fluid−structure interaction for the turbine stage with steam extract / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski, L. Kolodyazhnaya, P.Ostrowski, W. Radulski // Power System Engineering−Fluid Flow−Heat Transfer.–2004.−Pilsen, Czech Republic, P. 193−200.
 • 34. Gnesin V.I. Fluid−structure interaction for the turbine stage with steam extract / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski, L. Kolodyazhnaya, P.Ostrowski, W. Radulski // Proc. of Intern. Conf. Flow induced vibration.−2004.−Paris, France, 7p.
 • 35. Gnesin V.I. Numerical analysis of the aeroelastic behaviour for the last turbine stage in 3D transonic flow / V.I. Gnesin, L. Kolodyazhnaya // Journal of Thermal Science.−2004.− Vol. 13.− № 4.−P. 328−333.
 • 36. Gnesin V.I. A numerical modeling of stator-rotor interaction in a turbine stage with oscillating blades / V.I. Gnesin, L.V. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Journal of Fluids and Structures.−2004.− № 19.− P. 1141−1153.
 • 37. Gnesin V.I. Numerical modelling of the aeroelastic behaviour and variable loads for the turbine stage in 3D transonic flow /V.I. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Proceedings of 7th ISAIF.−2005.−Tokyo, Japan, 6p.
 • 38. Gnesin V.I. Three−dimensional viscous flutter of rotor blade row / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski, L. Kolodyazhnaya // Turbomachines: Aeroelasticity, Aeroacoustics and Unsteady Aerodynamics.− 2006.−Moskow.− P. 103−114.
 • 39. Gnesin V. Stator−rotor aeroelastic interaction for the turbine last stage in 3D transonic flow /V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Unsteady Aerodynamics, Aeroelastics and Aeroelasticity of Turbomachines Springer, Netherlands.− 2006.− 12 p.
 • 40. Gnesin V. Aerodynamic unsteady forces of the rotor blades in the control stage with steam extraction / V. Gnesin, R. Rzadkowski, W. Radulski // J. Advances in Vibration Engineering India.−2006.−Vol.5, № 1.− P.1−10.
 • 41. Gnesin V. Experimental and numerical investigation of 2D palisade flutter for the harmonic oscillations / V. Gnesin, V. Tsimbalyuk, A. Zinkovski, R. Rzadkowski, J. Sokolowski // Unsteady Aerodynamics Aeroacoustics and Aeroelasticity of Turbomachines, Springer, Netherlands.− 2006.− P. 53−63.
 • 42. Gnesin V.I. Numerical modelling of the 3D viscous flow through vibrating turbomachine blade row / V.I. Gnesin, L.V. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Proc. of 7th European Conference of Turbomachinery, Athens, Greece, 5−9 March 2007.− 12p.
 • 43. Gnesin V.I. 3D inviscid self-excited vibrations of a blade row in the last stage turbine / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski // J. of Fluids and Structures.−2007.− № 23.− P. 858−873.
 • 44. Gnesin V.I. The numerical analysis behaviour for the isolated blade row in 3D viscous flow / V.I. Gnesin, L.V. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Intern. Symp. on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows.−2007.− Lyon, France, P.114−124.
 • 45. Gnesin V. Numerical modelling of the 3D viscous flow through a vibrating turbomachine blade row / V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Proceedings of the 9th International Conference on Flow−Induced Vibration − FIV2008, Institute of Thermomechanics, Prague, Czech Republic.− 2008. −8 p.
 • 46. Gnesin V. The numerical modelling of aeroelastic behaviour for a turbine stage with oscillating blades in 3D viscous flow / V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Proceedings of the 8th International Conference on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2009, Plsen, Czech Republic.−2009.−P. 37−45.
 • 47. Gnesin V. Numerical Modelling of fluid–structure interaction in a turbine stage for 3D viscous flow in nominal and off−design regimes / V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Proceedings of ASME , TURBO-EXPO 2010, GT2010−23779, Glasgow, UK.−2010.− P. 1−9.
 • 48. Gnesin V.I. The unsteady rotor blade forces for a changing the number of stator blades / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski, M. Solinski, L. Kolodyazhnaya // Proceedings of the 8th IFToMM International Conference on Rotordynamics, KIST, Seoul, Korea.−2010.− P. 1−8.
 • 49. V. Gnesin and L. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski Unsteady forces acting on rotor blades in five and half compressor stage, Advances in Vibration Engineering , 11(2), 2013, pp. 205-214.
 • 50. V. Gnesin, R. Rzadkowski, L. Kolodyazhnaya Aeroelastic analysis of rotor blades in the first two stages of axial compressor in the case of bird strike», Intern. Conf. on Turbomachinery and Fluid Dynamics, 14-15 March, 2013, Rio de Janeiro ICTFD, Issue75, pp. 616-623.
 • 51. В.И. Гнесин, Л.В. Колодяжная, Р. Жандковски, А.А. Колесник Влияние парциального подвода в трехступенчатом отсеке осевого компрессора на нестационарные нагрузки и колебания рабочих лопаток, Харьков, Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование, Вестник НТУ ХПИ, 2014р., № 11(1054), С. 43−52.
 • 52. R. Rządkowski,V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya , L. Kubitz Unsteady Forces Acting on the Rotor Blades in the Turbine Stage in 3D Viscous Flow in Nominal and Off-Design Regimes, Journal of Vibration Engineering, and Technologies, 2(2), P. 89-95, 2014р.
 • 53. L. Kubitz, R. Rządkowski,V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya Direct Integration Method in Aeroelastic Analysis on Rotor Blade of the First Stage Compressor, Journal of Vibration Engineering», Journal of Vibration Engineering, and Technologies, 2(3), 2014, P. 345-356.
 • 54. В.И. Гнесин, Л.В. Колодяжная, А.А. Колесник Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора компрессора, Харьков, Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование, Вестник НТУ ХПИ, № 1(1044), 2014, С. 77−87.
 • 55. В.И. Гнесин, Л.В. Колодяжная, А.А. Колесник Аэроупругие колебания лопаточного венца турбомашины в трехмерном потоке вязкого газа, Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси та устаткування.-Х.: НТУ «ХПІ», 2015-№ 15.- C.32-40. – ISSN 2078-774X.
 • 56. В.И. Гнесин, Л.В. Колодяжная, Р. Жандковски Численный анализ нестационарных нагрузок и аэроупругих колебаний лопаточного венца последней ступени турбомашины с учетом неравномерного в окружном направлении противодавления, Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гидравлические машины и гидроагрегаты– Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – № 45 . – 16-20c. – Библиогр. 7 назв. – ISSN 2411-3441.