№ 34 Відділ загальнотехнічних досліджень в енергетиці

В. о. завідувача відділу

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Нечаєв Андрій Вікторович

E-mail: nechaev@ipmach.kharkov.ua

Заступник завідувача відділу

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Аннопольська Ірина Євгеніївна

Головний науковий співробітник

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор

Тарелін Анатолій Олексійович

E-mail: tarelin@ipmach.kharkov.ua

Кадровий склад відділу:

Михайленко Володимир Григорович – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Тарелін Андрій Анатолійович – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук
Лук’янов Володимир Миколайович – головний інженер
Лук’янов Євген Федорович – головний технолог
Лук’янова Ольга Іванівна – провідний інженер
Вітковська Тамара Семенівна – провідний інженер
Паршина Тетяна Миколаївна – провідний інженер
Хінєвіч Олександр Євгенович – провідний інженер
Гіль Зінаїда Петрівна – провідний інженер

Історія створення відділу та найбільш вагомі досягнення

Відділ створений за ініціативою першого директора інституту академіка НАН України Анатолія Миколайовича Підгорного та академіка АН УРСР Леоніда Олександровича Шубенка-Шубіна на підставі рішення Вченої ради від 29.12.1984 р., протокол № 9, постановою Президії АН УРСР від 06.02.1985 р. № 63 та наказом директора від 04.03.1985 р. № 29. Відділ загальнотехнічних досліджень в енергетиці, як структурний науковий підрозділ інституту, офіційно почав свою діяльність з 01.04.1985 р. У відділі працює 15 осіб, з них 1 доктор і 4 кандидати наук .

За період існування співробітниками відділу були одержані такі найбільш вагомі досягнення.

Уперше у вітчизняній практиці розроблено методи комплексного оптимального проектування останнього ступеня турбіни з урахуванням вимог термогазодинамики, статичної і динамічної міцності, конструювання, технології і регламенту експлуатації, на основі яких створено систему автоматизованого проектування лопаткових апаратів САПР “Лопатка”.

Створено комплекс програм з оптимізації термогазодинамічних характеристик вихлопу (останній ступінь-патрубок) парових турбін великої потужності з урахуванням втрат енергії у вихлопному патрубку, в умовах змінного режиму їх функціонування.

Створено методичні основи і розроблено систему багаторівневої і багатокритеріальної оптимізації та ідентифікації параметрів і характеристик енергетичних установок різного призначення (система Optimum).

Розроблено прогресивну технологію обробки складних криволінійних поверхонь типу турбінних лопаток, яка у кілька разів перевищуює продуктивність традиційних технологій та забезпечує високу якість їхнього виготовлення.

На основі теоретичних, експериментальних і натурних досліджень електрофізичних явищ у парових турбінах уперше у світовій практиці обґрунтувано існування високої густини електричних зарядів у волого-паровому середовищі при швидкостях потоку, близьких до швидкості звуку.

Створено і продовжує розвиватися новий науковий напрям у теорії і практиці парових турбін – теплоелектрофізика.

Розроблено методи та засоби: вимірювання об’ємної густини зарядів у волого-парових потоках турбін; керування процесами утворення зарядів в проточній частині парових турбін з метою підвищення ефективності та надійності їх роботи.

Створено метод зменшення переохолодження пари в проточній частині за рахунок штучної електризації.

Розроблено теоретичні основи, методи та практичні рекомендації підвищення ефективності і надійності паротурбінних установок за рахунок оптимізації режимних параметрів функціонування ТЕС і ТЕЦ, що працюють у сучасних умовах енергоринку.

Розроблено ресурсозберігаючі технології водопідготовки, безстічні способи водопідготовки та очищення стічних вод, які відрізняються оптимальним поєднанням традиційних випарних кристалізаційних і принципово нових (мембранних і електромембранних, а також пірокавітаційних) методів обробки розчинів.

Створено прогресивні технології застосування полімерних матеріалів на базі модифікованих поліуретанових, епоксидних і поліефірних композицій холодного затвердіння для хімічного захисту, зміцнення і гідроізоляції поверхонь інженерних будівель, споруд і технологічного обладнання різного призначення, працюючого в енергетиці, на заводах важкого машинобудування, в хімічній промисловості тощо.

Підготовка кадрів (кількість підготовлених докторів та кандидатів наук)

Підготовлено та захищено 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.

Основні наукові напрями досліджень

 • Теоретичні основи раціонального використання електрофізичних явищ в теплових машинах і установках різного призначення з метою підвищення ефективності термодинамічних і тепломасообмінних процесів
 • Вдосконалення проектування і технологічних процесів створення енергетичних машин та їх основних елементів з використанням сучасних методів оптимізації та ідентифікації
 • Розробка теоретичних основ, методів та екологічно чистих технологій обробки водних систем (рідких середовищ) для їх використання в енергетичних та побутових установках
 • Механо-електрофізична інтерпретація механізму пластичного деформування і руйнування металів
 • Розробка ефективних методів зміцнення і захисту поверхонь елементів енергогенеруючого обладнання

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

Монографії:

 • 1. Тарелин А. А. Основы теории и методы создания оптимальной последней ступени паровых турбин / А. А. Тарелин, Ю. П. Антипцев, И. Е. Аннопольская. – Харьков: Контраст, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7744-01-9.
 • 2. Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт / В. Г. Суботін, Є. В. Левченко, В. Л. Швецов, О. Л. Шубенко, А. О. Тарелін, В. П. Суботович. – Харьков: Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4952-0.
 • 3. Тарелин А. А. Электрофизические явления и неравновесные процессы в паровых турбинах / А. А. Тарелин, В. П. Скляров // Электрофизические явления и неравновесные процессы в паровых турбинах – Харків: Цифрова друкарня ФОП Іванченко І. С., 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-02-6237-9.
 • 4. Энерго- и ресурсосберегающие технологии в энергетике и энергомашиностроении / А. А. Тарелин, И. Е. Аннопольская, Н. В. Сурду, В. П. Скляров, В. Г. Михайленко, Т. Н. Паршина, А. Е. Хиневич. – Под ред.
  чл.-кор. НАН Украины А. А. Тарелина. – ISBN 978-966-00-1533-3. – К.: Наукова думка, 2017 – 272 с.
 • 5. Повышение эффективности шлифования труднообрабатываемых материалов [Текст]: моногр. / Н. В. Сурду, А. И. Долматов, М. А. Курин, А. В.Телегин. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац.
  ин-т», 2016. – 388 с. -ISBN 978-966-662-527-7.

Статті:

 • 1. Тарелин А. А. Разработка мероприятий по повышению эффективности части низкого давления турбины К-300-240 при работе в условиях энергорынка/А. А.Тарелин, В. П.Скляров// Наука та інновації. – 2007. – Т 3, № 3. – С. 30-35. http://scinn.org.ua/ua/archive/3(3)
 • 2. Аннопольская И. Е. Идентификация параметров математических моделей течения однофазной и двухфазной рабочих сред в элементах энергетических машин / И. Е. Аннопольская, А. С. Ковалев, А. А. Тарелин// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – №.4/5(40). – С. 4-8. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/1202
 • 3. Тарелин А. А. Влияние ионизации на процесс расширения водяного пара в сверхзвуковом сопле/ А. А. Тарелин, В. П. Скляров// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – №.4/5(40). – С. 61-65. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1202
 • 4. Создание планетарной головки для глубинного шлифования труднообрабатываемых материалов/ Н. В. Сурду, А. А. Тарелин, А. В. Телегин, А. Г. Фистик // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – №.4/6(40). – С. 4-12. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/1204
 • 5. Cоздание планетарной головки для плоского шлифования труднообрабатываемых материалов/ Н. В. Сурду, А. А. Тарелин, А. В. Телегин, А. Г. Фистик // Східно-Європейский журнал передових технологій. – 2010. – № 3/2 (45). – С. 13 – 19. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/151
 • 6. Сурду Н. В. Применение отечественных модифицированных лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты/ Н. В. Сурду, А. А. Тарелин, Т. Н. Паршина// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – Вып. 3/2(45).– С. 49-53. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/153
 • 7. Сурду Н. В. Повышение эффективности бесцентрового шлифования труднообрабатываемых материалов/ Н. В. Сурду, А. В. Телегин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/10 (51). – С. 57-61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view//151
 • 8. Тарелін А. О. Процеси мембранної електрохімії у водопідготовці / А. О. Тарелін, В. Г. Михайленко, О. О. Любавіна // Вопросы химии и химической технологии. – №4. 2011. – Т. 2. – С. 37 – 38. http://vhht.dp.ua/menu/archive
 • 9. Скляров В. П. Разработка физических принципов определения концентрации гетерогенных зародышей конденсации в расширяющемся в двухфазной области паре/ В. П. Скляров, А. С. Ковалев// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 7. – С. 97-103.http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6157
 • 10. Информационно-инструментальная система для решения задач оптимизации и идентификации при проектировании и доводке энергетических установок / А. А. Тарелин, И. Е. Анновольсая, Ю. П. Антипцев, В. В. Паршин// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 8. – С. 17-25. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6218
 • 11. Тарелин А. А. Повышение экономичности турбоустановок ТЭС и ТЭЦ Украины в условиях энергорынка/ А. А. Тарелин, В. П. Скляров// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 12(986). – С.17-23.http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3651
 • 12. Тарелин А. А. Электрофизические аспекты в теории создания и эксплуатации паровых турбин/ А. А. Тарелин// Доповіді Національної академії наук України. – 2013. – №5. – С. 87-93. http://dopovidi.nas.gov.ua/2013-05/
 • 13. Антонов А. В. Исследование стабильности щелочного комплексного электролита для электроосаждения диоксида свинца/ А. В. Антонов, В. Г. Михайленко// Международный научно-исследовательский журнал. – 20013. – №12-2(19). – С.114-117. https://research-journal.org/cataloger/
 • 14. Адаптация математической модели одновального ГТД Д045 к системе оптимизации OPTIMUM /В. Н. Чобенко, А. А. Тарелин, А. Л. Лютиков, И. Е. Аннопольская// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. –Т. 6, №8(72). – С. 14-18.http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/1997
 • 15. Тарелин А. А. Электризация влажнопарового потока и ее влияние на надежность и эффективность турбин/ А. А. Тарелин//Теплоэнергетика. – 2014. – № 11. – С.1-8.http://tepen.ru/arhiv_nomerov/
 • 16. Михайленко В. Г. Исследование процессов электроосаждения диоксида свинца из щелочных электролитов / В. Г. Михайленко, А. В. Антонов // Гальванотехника и обработка поверхности. – 2014. – Т. ХХІІ, № 2. – С. 29 – 35.http://www.galvanotehnika.info/articles.php?y=2014&n=2&a=4
 • 17. Тарелин А. А. Идентификация параметров энергетического гтд на этапе доводочных работ/ А. А. Тарелин, И. Е. Аннопольская, А. Л. Лютиков //Проблемы машиностроения. – 2015. – Т.18, №.4/1 — С.3-9. http://journals.uran.ua/jme/article/view/57490
 • 18. Антонов А. В. Перспективы эксплуатации мембранного оборудования в водоочистных системах/ А. В. Антонов, В. Г. Михайленко, В. А. Юрченко// Науковий вісник будівництва. – 2015. – №3(81). – С.121-124. https://vestnik-construction.com.ua/2015/3-81-2015.html
 • 19. Тарелин А. А. Электромагнитные излучения в выхлопной части паровой турбины/ А. А. Тарелин, А. В. Нечаев, А. Е. Хиневич //Проблемы машиностроения.– 2017. – Т. 20, №. 2 — С. 18-21. http://journals.uran.ua/jme/article/view/105605
 • 20. Тарелин А. А. Влияние температуры промежуточного перегрева на эффективность паровых турбоустановок ТЭС, работающих на переменных режимах/ А. А.Тарелин //Теплоэнергетика. – 2017. – № 4. – С. 65-71.
 • 21. Тарелин А. А. /Постфакторные явления электризации влажно-парового потока в турбинах/ А. А.Тарелин// Теплоэнергетика. – 2017. – № 11. – С. 32-39.www.tepen.ru/files/arxiv/2017/meta_dat_11_17.pdf

Патенти:

 • 1. Пат. № 1682131 Российской Федерации, МПК6 В24 В19/14, В23Q35/00. Копировально-шлифовальный станок/ Э. В. Подольский, А. А. Тарелин, Н. В. Сурду; заявитель и патентообладатель Институт проблем машиностроения г. Харьков. – № 4763629; заявл. 17.10.89; опубл.15.09.91, Бюл. № 37. – 5 с.: ил. http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
 • 2. Пат. № 1378228 Российской Федерации, МПК6 В24 В51/00. Способ шлифования сложных поверхностей и устройство для его осуществления/ Сурду Н. В., Тарелин А. А., Горбачев А. Ф., Крыженко В. П.; заявитель и патентообладатель Институт проблем машиностроения г.Харьков. – № 4102027; заявл. 05.08.86; опубл. 19.03.93, Бюл. №18. – 6 с.: ил. http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
 • 3. Пат. № 1460871 Российской Федерации, МПК6 В24 В19/14. Устройство для шлифования криволинейных поверхностей/ Сурду Н. В., Тарелин А. А., Органов В. В., Горбачев А. Ф.; заявитель и патентообладатель Институт проблем машиностроения г. Харьков. – № 4260692/31-08; заявл. 11.06.87; опубл. 19.03.93, ДСП. – 4 с.: ил. http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
 • 4. Пат. №2006081 Российской Федерации, МКИ6 F28 F13/16. Устройство для интенсификации конденсации пара/ Тарелин А. А., Скляров В. П., Сергиенко Ю. И., Хиневич А. Е.; заявитель и патентообладатель Институт проблем машиностроения г. Харьков. – № 5047816/06; заявл. 15.06.92; опубл. 20.03.96, Бюл. № 8. – 3с.: ил. http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
 • 5. Пат. 5,735,125 US , МПК6 F 01 B 31/16. Steam condensation in steam turbine/ Tarelin А. (UA), Skliarov V. (UA), Sergienko Y. (UA), Weres O. (US). – № 589,420; заявл. 22.01.96; опубл. 07.04.98 . – 32 с: ил. https://ru.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5735125A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19980407&DB=EPODOC&locale=ru_RU#
 • 6. Пат. 5,992,152 США, МПК6 F 01B31/16. Method for controlling electric charge within the exhaust hood and condenser of a steam turbine/ Tarelin А. (UA), Skliarov V.(UA), Sergienko Y. (UA), Weres O.(US). — № 09/037,902; заявл. 10.05.98; опубл. 30.05.99. — 56 с: ил. https://ru.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5735125A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19980407&DB=EPODOC&locale=ru_RU#
 • 7. Пат. 6, 672,825 В1 US, РСТ F01D 17/00. Method and Apparatus for Increasing Power Generated by a Steam Turbine by Controlling the Electric Charge in Steam Exiting the Steam Turbine/ Tarelin A. O. (UA), Skliarov V. P. (UA), Weres O. (US); заявитель и патентообладатель Tarelin A. O. (UA), Skliarov V. P. (UA). – № 09/979,251; заявл. 14.09.1999; опубл. 30.11.2000. https://ru.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6672825B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20040106&DB=EPODOC&locale=ru_RU#
 • 8. Пат. 47643 А України. МКИ6 Н05 F 3/04. Нейтралізатор статичних зарядів/ Тарелін А. О., Скляров В. П.; заявник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № 2001064375; заявл. 22.06.01; опубл. 15.07.2002, Бюл. №7. – 8 с: ил. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=78349&chapter=description
 • 9. Пат. 2385259 СА, МПК F01D 25/30. Device to increase turbine efficiency by removing electric charge from steam/Tarelin A.O. (UA), Skliarov V.P. (UA), Weres O. (US); заявитель и патентообладатель Tarelin A.O. (UA), Skliarov V. P. (UA), Weres O. (US). – № 20022385259; заявл. 16.05.2002; опубл. 22.11.2002. https://ru.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20021122&DB=EPODOC&locale=ru_RU&CC=CA&NR=2385259A1&KC=A1&ND=4#
 • 10. Пат. 2185517 Российская Федерация, МПК7 F01K13/02. Способ и устройство для интенсификации конденсации и улучшения течения пара внутри выхлопного патрубка турбины и конденсатора паровой турбины/ Тарелин А. А. (UA), Скляров В. П. (UA), Сергиенко Ю. И. (UA), Верес О. (US); заявитель и патентообладатель Тарелин А. А. (UA), Скляров В. П. (UA), Сергиенко Ю. И. (UA), Верес О. (US) ). -№98115977/06; заявл. 22.01.1997; опубл. 20.07.2002. http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
 • 11. Пат. 56454 Украіни, МПК7 С02 F 1/48. Пристрій для електроімпульсної обробки води / Божко А. Е., Тарелін А. О, Личкатый Е. А., Мягкохлеб К. Б; заявник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № 2002054278; заявл. 24.05.02; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=83045&chapter=description
 • 12. Пат. 6,698,205 В2 US, МПК7 F01 K17/00. Device to increase turbine efficiency by removing electric charge from steam/ Tarelin A. O. (UA), Skliarov V. P. (UA), Weres O. (US); заявитель и патентообладатель Tarelin A. O. (UA), Skliarov V. P. (UA), Weres O. (US). – №10/147,932; заявл. 16.05.2002; опубл. 2.3.2004. https://ru.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002174655A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20021128&DB=EPODOC&locale=ru_RU#
 • 13. Пат. 2005207880 US, МПК F01D 25/00, F01D 25/30. Electrostatic method and device to increase power output and decrease erosion in steam turbines /Tarelin A. O. (UA), Skliarov V. P. (UA), Weres O. (US); заявитель и патентообладатель Tarelin A. O. (UA), Skliarov V. P. (UA), Weres O. (US). -№ 20050034907; заявл. 12.01.2005; опубл. 22.09.2005. https://ru.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2005207880A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050922&DB=EPODOC&locale=ru_RU#
 • 14. Пат. 73427 України, МКИ6 В22F 9/14,С 3/02F 1/46. Пристрій для електроерозійного диспергування металів/ Скляров В. П., Тарелін А. О., Лук’янов В. М.; заявник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № 20031212278; заявл. 24.12.03; опубл. 15.17.05, Бюл. № 7. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=14213&chapter=description
 • 15. Пат. 74193 України, МКИ6 F01D5/28. Спосіб збільшення ККД парових турбін/ Тарелін А. О., Скляров В. П.; заявник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № 20030103319; заявл. 14.012.03; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=20384&chapter=description
 • 16. Пат. 76376 України, МПК7 В22 FА9/14,В23Н 7/00. Пристрій для електроерозійного диспергування металів / Тарелін А. О., Скляров В. П., Князєва О. І.; заявник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № а200501794; заявл. 28.02.05; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=11385&chapter=description
 • 17. Пат. України № 61786 МПК B01D 11/02, C08B 37/06. Пристрій для дослідження процесу екстракції рослинної сировини / Дейниченко Г. В. , Мазняк З. О., Михайленко В. Г., Гузенко В. В.; заявник Харківський державний університет харчування та торгівлі. – № u201101079; заявл. 31.01.2011; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=162062&chapter=description
 • 18. Пат. України № 69726 МПК C02F 9/08. Спосіб очистки та використання шахтної води з ліквідованої шахти як зворотної води металургійного виробництва/ Резніков С. Ю., Синявський С. О., Солдатов В. І., Цурпаль С. Г., Узбек Р. В., Михайленко В. Г.; заявник Приватне акціонерне товариство “Донецьксталь”-металургійний завод” (UA). –№ u201112745; заявл. 31.10.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. – с.4. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=173007&chapter=description
 • 19. Пат. 76661 Украіни, МПК G01N 33/00, G01N 21/00. Спосіб визначення органічних речовин в очищених водах/ Гіль З. П., Князєва О. І., Мазняк З. О., Михайленко В. Г., Тарелін А. О.; власник Гіль З. П., Князева О. І., Мазняк З. О., Михайленко В. Г., Тарелін А. О. – № u 2012 07949; заявл. 27.06.2012; опубл. 10.01.2013. Бюл. №1. – 4 с. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=182167&chapter=description
 • 20. Пат. України № 108185, МПК С25В 11/16. Спосіб виготовлення малозношуваного аноду / Михайленко В. Г., Тарелін А. О., Князева О. І., Лук’янов Є. Ф., Хіневич О. Є., Гиль З. П.; власник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – № а 2014 04973; заявл. 12.05.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6. – 4 с.: ил. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=210535&chapter=description
 • 21. Пат. України № 105507, МПК C02F 1/00, C02F 1/44, C02F 9/00. Спосіб безстічної утилізації стічних вод, забруднених мінеральними й органічними речовинами / Тарелін А. О., Кравченко О. В., Михайленко В. Г., Суворова І. Г., Баранов І. А., Тарелін А. А., Антонов О. В., Князєва О. І.; власник Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. – № u 201508447; заявл. 28.08.2015; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. – 5 с.:ил. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221499&chapter=description
 • 22. Пат. України № 113131 МПК F 01 D5/18, F01 D25/32.; Спосіб запобігання утворенню великодисперсної вологи у волого-паровому турбінному ступеню/ Тарелін А. О., Орловський В. П., Нечаєв В. В.; власник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – № а 201512161; заявл. 08.12.2015; опубл. 12.12.15, Бюл. № 23 – 5 с.: ил.
  http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=230052&chapter=description
 • 23. Пат. України на винахід № 113118, МПК C02F 1/04, C02F 1/20, C02F 1/44, C02F 1/52, C02F 9/02, B01D 61/02, B01D 61/14. Спосіб безстічної утилізації стічних вод, забруднених мінеральними й органічними речовинами / Тарелін А. О., Кравченко О. В., Михайленко В. Г., Суворова І. Г., Баранов І. А., Тарелін А. А., Антонов О. В., Князєва О. І.; власник Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. – №а 2015 08446; заявл. 28.08.2015; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=230039&chapter=description