Журнал «Проблеми машинобудування»

Міжнародний науково-технічний журнал. Заснований в 1997 р. Виходить 4 рази на рік. Мета журналу – сприяти прогресу машинобудування в Україні шляхом публікації статей з розвитку і додатком сучасних аналітичних, чисельних і експериментальних методів механіки для розв’язання інженерних проблем, що виникають при створенні та в процесі експлуатації нової техніки. Журнал затверджений ВАК України як спеціалізований з технічних і фізико-математичних наук.

Основні рубрики журналу:
Енергетичне машинобудування
Аерогідродинаміки і тепломасообмін
Динаміка і міцність машин
Прикладна математика
Нетрадиційні енерготехнологій
Екологічні аспекти експлуатації енергетичного обладнання
Високі технології у машинобудуванні

Гол. редактор: акад. НАН України Мацевитий Юрій Михайлович

Зам. гол. редактора: член-кор. НАН України Русанов Андрій Вікторович

Відп. секретар: д-р техн. наук. Костіков Андрій Олегович

Редактор: Сівцова Наталія Василівна

Комп’ютерна верстка: канд. техн. наук Протасова Тетяна Володимирівна

До відома авторів
Адреса редакції: вул. Пожарського, 2/10, кім. 706, м.Харків, Україна, 61046
Основна контактна особа: Сівцова Наталія Василівна, тел. +38 (057) 349 47 92
e-mail: jme@ipmach.kharkov.ua

У журналі «Проблеми машинобудування» друкуються:
статті з викладом нових наукових результатів обсягом не більше 15 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації (до семи) і таблиці
короткі повідомлення, що містять інформацію про важливі результати попередніх досліджень обсягом 3-5 сторінок (ці матеріали згодом можуть використовуватися в тексті повної статті)
огляди друкованих робіт з актуальних проблем інженерної механіки обсягом 20-25 сторінок на замовлення редакції
До опублікування також приймаються платні рекламні повідомлення про нові матеріали, приладах і апаратурі

Усі роботи мають відповідати тематиці журналу:
Енергетичне машинобудування; аеро- і гідромеханіки у енергетичних машинах; теплопередача у машинобудівних конструкціях; динаміка і міцність машин; задачі оптимізації у машинобудуванні; нетрадиційна енергетика; прикладна математика; високі технології у машинобудуванні; екологічні аспекти у машинобудуванні; інженерна біомеханіка; матеріалознавство у машинобудуванні; з досвіду вітчизняного машинобудування.

До редакції необхідно представити в одному примірнику такі матеріали:
Рукопис.
На окремому аркуші:
відомості про авторів, які містять прізвища, імена, по батькові;
Назва організації;
службові і домашні адреси і телефони, e-mail (якщо є);
вказівка, з яким автором краще вести переписку.
Напрямок від організації, якщо подаються матеріали є результатом роботи, виконаної в цій організації;
в напрямку слід вказати назву рубрики журналу;
Ліцензійна угода про передачу авторських прав на публікацію статті, в якому автор підтверджує, що:
представлена ​​робота не була раніше опублікована, за винятком публікації у вигляді резюме, частини опублікованій лекції, огляду або дисертації;
вона не перебуває на розгляді для публікації в інших виданнях
вона схвалена для публікації всіма співавторами, якщо такі є;
вона схвалена для публікації інститутом або відповідальною установою, в якій вона виконувалася.
Автор передає засновнику журналу «Проблеми машинобудування» Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України ексклюзивні права на дану статтю.
Авторське право передається в момент прийняття статті для опублікування.
Автор гарантує, що його стаття є оригінальною і що він має право здійснити таку передачу. Автор розписується в тому, що приймає на себе відповідальність за передачу даного матеріалу для опублікування від імені всіх співавторів. Передача авторського права охоплює виключне право на відтворення і поширення статті, включаючи відбитки, переклади, фотокопії, мікрофільми, електронні форми (в режимах онлайн і оффлайн), а також інші подібні форми відтворення матеріалу.
Після отримання угоди, підписаної автором, ведучим листування з редакцією, будь-які зміни в авторстві або порядку вказівки імен співавторів не беруться до уваги. Повна форма [.DOC] Електронний варіант рукопису у форматі MS-Word’97-2003 (використання більш пізніх версій MS-Word не допускається), подається на знімному носії даних або електронною поштою за адресою yava@ipmach.kharkov.ua після внесення у нього виправлень зауважень рецензента і редактора;
докладні інструкції з підготовки електронної версії рукопису, а також шаблон файлу і приклад оформлення електронного варіанту можна знайти нижче або отримати електронною поштою, надіславши запит за адресою yava@ipmach.kharkov.ua і вказавши в темі листа “JME Info”.

Усі статті рецензуються. Редакція перевіряє рукописи статей на відповідність вимогам ВАК України, викладеним у постанові Президії ВАК України № 7-05 / 1 від 15.01.03 «Про Підвищення вимог до фахових видань, внесених до Переліків ВАК України» (Бюлетень вищої атестаційної КОМІСІЇ України, № 1, 2003 р.)

Правила оформлення рукописів
Рукопис має бути віддруковано з одного боку білого паперу формату А4 через півтора інтервали з полями не менше 25 мм (зверху, знизу і зліва) і 15 мм (праворуч). Розмір шрифту 14 пунктів, рекомендована гарнітура Times New Roman. Рукопис має включати наступні елементи, кожен з яких починається з нової сторінки:

Перша сторінка, підписана всіма авторами. На ній мають бути:
– індекс УДК
– ініціали, прізвища та наукові ступені авторів
– Назва організації
– місто та електронна пошта
– назва статті, яка має бути короткою і інформативною, без скорочень і абревіатур
– ключові слова (3-5 слів)

Анотація, (не більше 100 слів), російською та українською мовами, що містить виклад основних результатів. Розширена анотація англійською мовою.
Основний текст, де рекомендується виділити наступні елементи:

– введення, яке описує постановку проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається дана проблема, – з виділенням невирішених раніше частин загальної проблеми, формулювання цілей статті
– основну частину, послідовно описує проведені дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів
– обговорення результатів роботи
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

Список літератури на мові публікації, оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Посилання на літературу подаються у квадратних дужках. Список літератури друкується в порядку посилань на неї. При цьому слід врахувати, що посилатися на публікації старше 25 років не рекомендується. Допускається не більше 30% посилань на свої публікації.

Англійський варіант розширеної анотації (300 слів, від 800 знаків) і назва статті із зазначенням прізвищ та ініціалів усіх без винятку авторів. Анотація має бути написана зв’язковим текстом англійською мовою і містити: вступ, мету, завдання, методи, результати, висновки.

Англомовний список літератури оформляється згідно загальноприйнятих міжнародних систем транслітерації (з українського – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», з російської – згідно з «Системи транслітерації Бібліотеки конгресу США»).

У посиланні на статтю (українську, російську) її назва дається у транслітерації і далі у квадратних дужках ще раз у англійському грамотному перекладі. Назва джерела публікації (журналу та ін.) дається у англійському перекладі курсивом. Усі інші посилання (книги, дисертації, патенти та ін.) Даються за схемою: автори, далі курсивом у транслітерації назва, потім у квадратних дужках (прямо) англійський переклад, далі інші дані відповідно до виду публікації, вихідні дані (докладніше дивитись Методичні рекомендації [ PDF].)

Ключові слова російською, українською та англійською мовами (до п’яти позицій).

Формули, якщо на них у подальшому є посилання у тексті, підлягають наскрізній нумерації. При цьому формула розташовується на окремому рядку, а праворуч від неї ставиться номер у круглих дужках (1). Латинські букви, що позначають фізичні величини, індекси тощо, набираются курсивом (за винятком загальноприйнятих позначень функцій типу abs, sin, cos і чисел подібності: Re, Nu тощо). Вектора і матриці – жирним шрифтом, без курсиву надкресленням і дужок. Вектора позначаються малими буквами, матриці – великими. Прості формули по можливості набираются простим текстом з використанням стандартних засобів MS-Word (курсиву, вставки символів, надрядкових та підрядкових індексів тощо). Більш складні формули мають бути набрані за допомогою стандартного MS-Equation 3.x з використанням стандартних стилів і розмірів. Застосування інших редакторів (наприклад Math Type), а також вставка формул як малюнків не допускається.

Усі таблиці та малюнки мають мати назви та посилання на них у тексті статті. Якщо таблиць (малюнків) у статті дві або більше, то вони нумеруються послідовно. Таблиці та малюнки з підписами поміщаються на окремому рядку після абзацу, у де вперше зустрічається посилання на них. У таблицях не повинно бути порожніх рядків, якщо немає результатів, ставиться прочерк. Не допускається поділ тематичних заголовків косою рисою. Приймаються тільки чорно-білі ілюстрації, кольорові – тільки за згодою редакції за додаткову плату.

Вирівнювання формул та їх номерів, а також різних частин малюнків і підписів під рисунками допускається тільки за допомогою табуляції та абзаців. Категорично забороняється використання для цих цілей таблиць, кадрів, рамок, обтікання текстом та тощо