Громадське обговорення

Будь-які зауваження та пропозиції всіх зацікавлених сторін стосовно провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України приймаються на електронну пошту sovet@ipmach.kharkov.ua

Запрошуємо взяти участь у обговоренні проєктів нормативних документів Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, що стосуються провадження освітньої діяльності:

 

Проєкт Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІПМаш НАН України (пята редакція).

Зауваження та пропозиції приймаються до 30 листопада 2023 р. на електронну пошту kostikov@ipmach.kharkov.ua

 

Проєкт Положення про організацію освітнього процесу в ІПМаш НАН України (четверта редакція).

Зауваження та пропозиції приймаються до 30 листопада 2023 р. на електронну пошту kostikov@ipmach.kharkov.ua

 

Запрошуємо взяти участь у обговоренні проєктів освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

 

Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо покращення освітньо-наукової програми просимо надсилати на електронну пошту гаранта відповідної програми до 15 травня 2023 р.

 

Освітньо-наукова програма «Математичне моделювання та оптимізація теплових, механічних процесів і складних геометричних структур» за спеціальністю 113 – Прикладна математика.

Гарант ОНП – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Костіков Андрій Олегович.

e-mail: kostikov@ipmach.kharkov.ua

 

Освітньо-наукова програма «Енергетичне машинобудування» за спеціальністю 142 – Енергетичне машинобудування.

Гарант ОНП – академік НАН України, доктор технічних наук, професор Русанов Андрій Вікторович.

e-mail: ipmach@ipmach.kharkov.ua

 

Освітньо-наукова програма «Теплоенергетика» за спеціальністю 144 – Теплоенергетика.

Гарант ОНП – доктор технічних наук, старший дослідник Тарасова Вікторія Олександрівна.

e-mail: vat523710@gmail.com