№ 22 Відділ вібраційних і термоміцнісних досліджень

Завідувач відділу

доктор технічних наук, професор

Сметанкіна Наталя Володимирівна

E-mail: nsmet@ipmach.kharkov.uansmetankina@ukr.net

Заступник завідувача відділу:

 

провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Зайцев Борис Пилипович

Кадровий склад відділу:

У відділі 10 співробітників з них:

докторів технічних наук – 6; кандидатів технічних наук – 6

Угрімов Сергій Вікторович – провідний наук. співроб.д-р технічних наукстарший наук. співроб.
Мартиненко Геннадій Юрійович – провідний наук. співроб.д-р технічних наук, професор
Гонтаровський Павло Петрович – старш. наук. співроб., канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Гармаш Наталія Григорівна – старш. наук. співроб., канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Місюра Сергій Юрійович – старш. наук. співроб., канд. техн. наук
Мележик Ірина Іванівна – старш. наук. співроб., канд. техн. наук
Протасова Тетяна Володимирівна – старш. наук. співроб., канд. техн. наук
Шейко Т.І. – пров. науковий співробітник, д.т.н., проф.
Склепус С.М. – ст. науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.
Уваров Р.О. – науковий співробітник, к.т.н.

Історія створення відділу та найбільш вагомі досягнення

Відділ створений у 1996 році на базі відділу термопружності і повзучості деталей машин, який створено у 1972 році разом зі створенням ІПМаш НАН України. Його основні кадри до моменту створення були підготовлені в науковій школі академіка А.П. Філіппова. До 1996 року відділом керував академік НАН України А.М. Підгорний. На теперішній час у відділі працює 10 співробітників, з них 3 доктора технічних наук і 6 кандидатів технічних наук. Результати наукових і прикладних досліджень співробітників відділу відображені в монографіях і численних статтях в провідних наукових виданнях.

Найбільш вагомими досягненнями відділу є такі.

У 2001 році Сметанкіна Н. В., Угрімов С. В., Долгополова Н. В. стали лауреатами Премії Президента України для молодих вчених за роботу «Розробка методів проектування багатошарового ударостійкого оскління високошвидкісних транспортних засобів». У 2000 році вони стали лауреатами премії Президії НАН України, а у 2003 році були нагороджені грамотою Президії НАН України за кращі наукові роботи. Сметанкіна Н. В. у 2003 році нагороджена премією ім. А.М. Підгорного в ІПМаш НАН України та відзначена подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації у 2018 році.

У 2008 році за роботу «Діагностування технічного стану теплоенергетичних агрегатів великої потужності» М. Г. Шульженку, Л. Д. Метелеву і В. І. Цибульку присуджена Премія ім. Г.Ф. Проскури НАН України в галузі енергетики. У цьому ж році за цикл робіт «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їх експлуатації» лауреатами Державної премії в галузі науки і техніки стали Ю. М. Мацевитий, М. Г. Шульженко, В. М. Голощапов, П. П. Гонтаровский, В. Г. Дедов, А. О. Костіков, А. В. Павленко, А. В. Русанов, В. В.Соловей, В. І. Цибулько.

Основні наукові напрями досліджень

 • Термоміцність елементів машин і обладнання.
 • Динаміка конструкцій.
 • Діагностика та ресурс роторних агрегатів.
 • Гідропружність елементів машинобудівних конструкцій.
 • Теорія шаруватих пластин і оболонок.
 • Нестаціонарна теплопровідність і термопружність шаруватих конструкцій.
 • Контактні задачі механіки, удар.

Напрями фундаментальних досліджень

Динаміка, міцність та ресурс енергетичних машин та ракетно-космічної техніки

 1. Розробка розрахунково-експериментальних методів діагностування віброміцності і ресурсу енергетичних машин та ракетно-космічної техніки при нестаціонарних термосилових навантаженнях.
 2. Створення математичних моделей повзучості суцільних середовищ, які враховують вид напруженого стану, початкову та деформаційну анізотропію, характер пошкодженості та інші фактори.
 3. Розвиток чисельних методів розв’язання початково-крайових задач термомеханіки, що базуються на методі скінченних елементів, явних та неявних схемах інтегрування за часом, з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності, термоконтактних взаємодій, неоднорідності та залежності властивостей матеріалу від температури та інших факторів.
 4. Розробка методики розрахунку кінетики тріщини при повзучості на основі параметрів розсіяних пошкоджень матеріалу; тривимірне моделювання конструкцій, включаючи тонкостінні елементи, елементи з композитною структурою під впливом імпульсного навантаження.
 5. Розробка моделей та методів скінченноелементного аналізу статики та динаміки пружних тіл, які містять дефекти типу тріщин з урахуванням контакту їх берегів.
 6. Розробка методів і алгоритмів розрахунку на міцність та оптимізація соленоїдів спіралевидних форм та шаруватої структури з урахуванням міцнісних обмежень та різних температурних станів.
 7. Розвиток багатосіткового методу скінченних елементів розв’язання контактних задач механіки деформівного тіла з тріщинами.

Діагностування вібраційного та термонапруженого станів машин і конструкцій

 1. Розробка й удосконалення методів, технологій і засобів аналізу та діагностування технічного стану роторних агрегатів за вібропараметрами.
 2. Розробка методів автоматизованого вібродіагностування роторних агрегатів.
 3. Розробка методики та алгоритмів оцінки вібраційного та напруженого стану елементів енергомашин при сейсмічних впливах.
 4. Розвиток методу скінченних елементів для дослідження гідропружних коливань елементів машинобудівних конструкцій.
 5. Міцність та оптимізація шаруватих пластин і оболонок.
 6. Розробка теорій і методів розв’язання задач про нестаціонарні коливання багатошарових конструкцій.
 7. Розробка методів розв’язання задач теплопровідності та термопружності шаруватих конструкцій.
 8. Розробка аналітико-чисельних методів розв’язання статичних і динамічних контактних задач.

Напрямки прикладних досліджень

 1. Методичне та апаратне забезпечення автоматизованих систем вібродіагностування роторних агрегатів.
 2. Динаміка просторових конструкцій машин та апаратів.
 3. Розрахунок міцності й довговічності елементів парових турбін та двигунів внутрішнього згоряння.
 4. Розрахунок коливань та міцності елементів гідравлічних систем.
 5. Розрахунки на міцність та оптимізація тороїдальних електрофізичних установок.
 6. Динаміка та міцність систем елементів ракетно-космічної техніки.
 7. Оцінка залишкового ресурсу енергетичних машин та конструкцій.
 8. Розробка теорії, методів і програм визначення статичних і динамічних характеристик ( з урахуванням впливу рідини) елементів конструкцій гідротурбін.
 9. Технологія виготовлення імітатора птаха для випробування виробів конструкційної оптики на птахостійкість.
 10. Розробка комплексу математичних методів для розрахунку й оптимального проектування багатошарових дорожніх покриттів нежорсткого типу.
 11. Розробка методу й пакета програм для розрахунку змушених коливань несучих конструкцій гідротурбін з урахуванням гідропружності.
 12. Розробка методів підвищення безпеки ударостійкого оскління з електрообігрівом для високошвидкісних транспортних засобів (літаки, залізничні локомотиви, швидкісні судна).

Прикладні дослідження

 1. Розрахункові дослідження теплового і термонапруженого станів та оцінка ресурсу високотемпературних елементів парових турбін при роботі на різних режимах.
 2. Оцінка тріщиностійкості елементів машинобудівних конструкцій при багаторежимному навантаженні з урахуванням позаштатних режимів навантаження.
 3. Чисельне моделювання термомеханічних процесів в конструкціях за наявності деформацій пластичності й повзучості з урахуванням змінних термосилових впливів, умов контактування елементів, властивостей матеріалу та інших факторів. Подальше розширення можливостей тривимірного скінченноелементного програмного комплексу для розв’язання термоконтактних задач та задач динаміки.
 4. Розрахункові дослідження з оцінки вібрацій та динамічної міцності елементів аерокосмічних систем при силових та аеродинамічних навантаженнях. Дослідження процесів розділення при використанні піротехнічних пристроїв.
 5. Розрахункові дослідження напружено-деформованого стану та власних коливань робочих коліс і деталей механізму повороту поворотно-лопатевих і радіально-осьових гідротурбін при врахуванні впливу тріщин на міцність та вібраційні характеристики.
 6. Дослідження напружено-деформованого стану діафрагм парових турбін з урахуванням контактного опирання та вплив на нього пошкоджень типу тріщин в лопатевому апараті.
 7. Дослідження контакту елементів конструкцій, врахування можливих дефектів.
 8. Оцінка руйнування, живучості та втрати стійкості конструкцій при динамічному навантаженні.
 9. Розрахункові дослідження параметрів вібрації та навантаженості елементів енергомашин при сейсмічних впливах
 10. Аналіз міцності та оптимальне проектування за міцнісними критеріями соленоїдів й котушок різного типу з урахуванням розшарування композитної структури струмонесучих елементів.
 11. Оцінка напружено-деформованого, квазістатичного й динамічного станів роторів, що обертаються, з контактуючими тріщинами.
 12. Аналіз процесу збору і розбирання з’єднань свердло-патрон свердлильного верстату за допомогою індукційного нагріву.
 13. Програмно-математичне забезпечення балансування роторів турбогенераторів в розгінно-балансувальному стенді.
 14. Програмно-методичне забезпечення візуалізації даних вібромоніторингу за вібропараметрами для оперативного аналізу вібростану турбоагрегатів.
 15. Технологія вібромоніторингу, аналізу та діагностування вібростану потужних турбоагрегатів.
 16. Розробка та створення спеціалізованих пристроїв неруйнівного контролю для оцінки технічного стану по параметрах коливань обертових та необертових частин механізмів.
 17. Розробка сучасних високоточних методик визначення статичного та динамічного стану конструкцій гідротурбін.
 18. Методика чисельного розв’язання задачі визначення частот і форм власних коливань конструкцій, взаємодіючих з водою.
 19. Технологія виготовлення імітатора птаха для випробування виробів конструкційної оптики на птахостійкість.
 20. Розробка методик для розрахунку й оптимального проектування багатошарових дорожніх покриттів нежорсткого типу.
 21. Оцінка ресурсу й діагностики зварених конструкцій гідротурбін в умовах сталих і перехідних режимів.
 22. Створення комплексу методик для аналізу міцності та оптимального проектування ударостійкого оскління з електрообігрівом для високошвидкісних транспортних засобів.

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

 • 1. Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їх експлуатації / Ю.М. Мацевитий, М. Г. Шульженко, В. М. Голощапов, П. П Гонтаровский, В. Г. Дедов, А. О. Костіков, А. В. Павленко, А. В. Русанов, В.В.Соловей, В. І. Цибулько. –  Київ: Наук. думка, 2008. – 366 с.
 • 2.Шульженко Н.Г. Задачи термопрочности, вибродиагностики и ресурса энергоагрегатов (модели, методы, результаты исследований): монография / Н.Г. Шульженко, П.П. Гонтаровский, Б.Ф. Зайцев // Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011. – 370 с.
 • Термоміцність елементів машин і обладнання

  1. Анализ ползучести сварной диафрагмы паровой турбины / Н. Г. Шульженко, А.В. Асаенок, Б. Ф. Зайцев, Н. Н. Гришин, А. Н. Губский // Проблемы прочности. – 2012.– № 4(418). – С. 99-111. – http://www.ipp.kiev.ua/jpp-full/2012/2012_04/099.pdf
  2. Creep analysis of steam turbine welded diaphragm / N. G. Shulzhenko, A. V. Asaenok, B. F. Zaitsev, N. N. Grishin, A. N. Gubskii // Strength of Materials. – – Vol. 44, іss. 4. – P. 419-428. – https://doi.org/10.1007/s11223-012-9396-z
  3. Шульженко Н.Г. Влияние окружной неравномерности механических свойств материала на деформирование роторов энергетических агрегатов / Н. Г. Шульженко, П.П. Гонтаровский, Т. В. Протасова // Проблемы прочности. – 2014.– № 4.– С. 50-61. – http://www.ipp.kiev.ua/jpp-full/2014/2014_04/050.pdf
  4. Shul`zhenko N.G. Influence of the circumferential non-uniformity in the material mechanical properties on the deformation of the rotors of power-generating units / N. G.Shul`zhenko, P. P. Gontarovskii, T. V. Protasova // Strength of Materials. – – Vol. 46, іss. 4. – P. 483-492. – https://doi.org/10.1007/s11223-014-9573-3
  5. Ползучесть диафрагмы паровой турбины при переменных режимах нагружения / Н. Г. Шульженко, А. В. Асаенок, Б. Ф. Зайцев, Н. Н. Гришин, А. Н. Губский // Проблемы прочности. – 2016. – № 6. – С. 5-12. – http://www.ipp.kiev.ua/journal/c_all_r.htm
  6. 6.      Creep of Steam-Turbine Diaphragm Under Variable Loading Conditions / N.G. Shul’zhenko, A.V. Asaenok, B.F. Zaitsev, N.N. Grishin, A.N. Gubskii // Strength of Materials. – Vol. 48, іss. 6. – P. 733-739. – https://doi.org/10.1007/s11223-017-9819-y
  7. Крутильные колебания и повреждаемость валопроводов турбоагрегатов при нештатном нагружении генератора / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Н. Н. Гришин // Проблемы прочности. – 2015. – № 2. – С. 12-20. –   http://www.ipp.kiev.ua/journal/c_all_r.htm
  8. Torsional Vibrations and Damageability of Turboset Shaftings under Extraordinary Generator Loading / N. G. Shul’zhenko, P. P. Gontarovskii, N. G. Garmash, N. N. Grishin // Strength of Materials. – Vol. 47, іss. 2. – P. 227-234. – https://doi.org/10.1007/s11223-015-9652-0
  9. Шульженко Н.Г. Оценка щадящих режимов эксплуатации по термонапряженному состоянию высокотемпературного ротора / Н. Г. Шульженко, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровский // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012.– № 8(95).– С. 160-164. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2012/AKTT812/Shuljenk.pdf
  1. Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкоджень / М. Шульженко, П. Гонтаровський, Н. Гармаш, І. Мележик // Вісник ТНТУ. – 2013. – №3 (71). – С. 197-204.
  2. Система діагностики термонапруженого стану і спрацювання ресурсу ротора високого тиску турбіни Т-250/300-240 на стаціонарних та змінних режимах роботи / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Ю. І. Матюхін, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровський // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 8-14.
  3. Автоматизированная оценка срабатывания ресурса высокотемпературного ротора турбины / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Ю. И. Матюхин, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровский // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплофізичні процеси й устаткування. – 2014. – № 13(1056). – С. 39–45. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8842/1/vestnik_HPI_2014_13_Shulzhenko_Avtomatizirovannaya.pdf
  4. Гармаш Н. Г. Исследование напряженного состояния валопроводов турбин при коротких замыканиях / Н. Г. Гармаш// Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2015. – №15 (1124). – С. 141- – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/15543/1/vestnik_HPI_2015_15_Garmash_Issledovanie.pdf
  5. Шульженко Н.Г. Ресурс диска паровой турбины с начальными дефектами в области разгрузочных отверстий при ползучести / Н.Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Ю. И Матюхин // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, №  – С. 3-10.
  6. Оценка развития трещины при многорежимном циклическом нагружении на основе на основе анализа рассеянных повреждений материала / Н.Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, И. И. Мележик// Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 4/2. – C. 54-
  7. Оцінка розвитку тріщини при циклічному навантаженні пластинчатих елементів із викори-станням параметрів розсіяних пошкоджень матеріалу / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровсь-кий, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – – № 9 (1231). – С. 41-44. – https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.09.06.
  8. Розрахункова оцінка розвитку тріщини з контактуючими берегами в плоских елементах конструкцій/ М.Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки: збірник наукових статей.. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 1. – С. 365-373.

  Динаміка конструкцій

  1. Simplified models of turbine vibrations with breathing crack in the shaft / N.G. Shulzhenko, B.Ph. Zajtsev, A.V. Asaenok, S. Banaszek // Intern. J. of Applied Mechanics and Engineering.– 2012. – Vol17, №– P. 233-247. – http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0026-0017
  2. Расчет колебаний ротора с “дышащей” трещиной по трехмерной модели / Н.Г. Шуль-женко, Б. Ф. Зайцев, Н. Е. Викман, А. В. Асаенок // Проблемы прочности. – 2012. – № 6 (420). – С. 137- – http://www.ipp.kiev.ua/jpp-full/2012/2012_06/137.pdf
  3. Vibration analysis of rotor with a “breathing” crack using three-dimensional model / N. Shul’zhenko, B. F. Zaitsev, N. E. Vikman, A. V. Asaenok // Strength of Materials. – 2012. – Vol. 44, iss. 6. – P. 678-685. – https://doi.org/10.1007/s11223-012-9422-1
  4. Шульженко Н. Г. Продольные колебания весомого уравновешенного ротора с поперечной трещиной / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1 (65). – С. 60-64. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/1425.pdf
  5. Динамика элементов системы отделения обтекателя ракеты / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зай-цев, А. В. Асаенок, Т. В. Протасова, Д. В. Клименко, И. Ф. Ларионов, Д. В. Акимов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2017. – № 9/144. – С. 5-13. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2017/AKTT917/Shulzhenko.pdf
  6. Зайцев Б. Ф. Напряженно-деформированное состояние в роторе с поперечной трещиной с учетом контакта берегов / Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Т. В. Протасова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2017. – Вип. 26. – С. 70-78.
  1. Шульженко Н. Г. Реакция оболочечных элементов космических аппаратов на импульсное воздействие / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 9. – С. 53-58. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2013/AKTT913/SHulzhen.pdf
  2. Оценка виброхарактеристик ротора с поперечной трещиной на жестких опорах по трехмерной модели / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, Е. К. Руденко, А. В. Асаенок // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т. 16, № 4. – С. 9-13.
  3. Шульженко Н. Г. Методика расчета переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при импульсном нагружении / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Т. В. Протасова // Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – №8 (115). – С. 148-151. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2014/AKTT814/SHulzen.pdf
  1. Шульженко Н.Г. Численное моделирование динамической реакции конструкций на импульсное воздействие / Н.Г. Шульженко, Б.Ф. Зайцев, А.В. Асаенок // Авиационно-космическая техника и технология.– 2014.– № 9 (116). – С. 6–11. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2014/AKTT914/SHulzhen.pdf
  2. Моделювання коливань валопроводу турбоагрегату за наявності експлуатаційних дефектів / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, Ю. Г. Єфремов // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 2 (74).– С. 93-100. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2204.pdf
  3. Оцінка динамічної реакції вузлів системи розділення космічного апарату та носія при імпульсних навантаженнях / М. Г. Шульженко, Б. П. Зайцев, П. П. Гонтаровський, Т. В. Протасова, Т. Я. Батурина, І. В. Шеремет // Космічна наука і технологія. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 15-19. – https://doi.org/10.15407/knit2015.01.015
  4. Оценка влияния температурных напряжений на колебания ротора с поперечной трещиной с учетом контактирования берегов / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, Е. К. Руденко, А. В. Асаёнок // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки: збірник наукових статей. – 2015.– № 1. – С.218-226. – http://visnykznu.org/visnyk_ua/arh/t_visn_2015/2015mfhtml
  5. Расчетная оценка переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при кратковременном импульсном воздействии / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Т. В. Протасова, А. С. Колядюк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки: збірник наукових статей. – 2015. – № 3. – С. 302-309. – http://visnykznu.org/pdf/mf/mf2015_3/40.pdf
  6. Гармаш Н. Г. Дослідження коливань валопроводу турбоагрегата Т-250/300-240 при просадці опор та миттєвому розбалансуванні / Н. Г. Гармаш // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 1. – С. 23-29.
  7. ГонтаровскийП. П. Методика расчета динамики системы турбоагрегат-фундамент-основание энергоблоков при сейсмических воздействиях / П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Н. Г. Шульженко // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2016. – № 8(1180). – С. 153-160. – https://doi.org/20998/2078-774X.2016.08.22
  8. Оцінка реакції потужного турбоагрегату на сейсмічне навантаження / М. Г.Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, А. О. Глядя, В. Л. Швецов, М. М. Гришин, О. М. Губський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 2 (82).– С. 85-93. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/3020.pdf
  9. Динамическое контактное взаимодействие адаптеров космической конструкции при разделении / Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Д. В. Клименко, Т. Я. Батутина // Космічна наука і технологія. – 2016. – Т.22, №  – С. 12-21. – https://doi.org/10.15407/knit2016.02.012
  10. Влияние температурного поля на резонансные колебания ротора с поперечной «дышащей» трещиной / Н. Г.Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Т. В. Протасова //

  Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 75-82. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/3089.pdf

  1. Сеймостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50 / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, А. О. Глядя, В. Л. Швецов, М. М. Гришин , О. М. Губський // Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № – С. 43-50.
  2. Оценка колебаний системы турбоагрегат-фундамент-основание при сейсмических воздействиях / Н. Г.Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, А. А. Глядя // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2017. – № 10(1232). – С. 25-29. – https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.10.03.

  Діагностика та ресурс роторних агрегатів

  1. Шульженко Н. Г. Средства вибродиагностики, оценки термопрочности и ресурса энергетического и транспортного оборудования / Н. Г.Шульженко, Ю. Г. Ефремов, П. П. Гонтаровский // Вибрация машин: измерение, снижение, защита. – 2012. – № 3(30). – С. 40-43.
  2. Технология оценки причин повышенной вибрации турбоагрегатов / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1 (65). – С. 89-92. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/1432.pdf
  3. Применение методов и средств вибродиагностики для оценки надежности работы турбоагрегатов / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 10. – С. 183-188. – https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2013/AKTT1013/SHulzhen.pdf
  4. Мобільні засоби оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів / М. Г. Шульженко, Ю. Г. Єфремов, В. Й. Цибулько, О. В. Депарма // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та тепло-фізичні процеси й устаткування. – 2014. – № 12 (1055). – С. 104–110. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8975/1/vestnik_HPI_2014_12_Shulzhenko_Mobilni.pdf
  1. Вибродиагностирование роторных агрегатов автоматизированными стационарными и мобильными системами / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 3 (75). – С. 101–110. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2228.pdf
  2. Шульженко М. Г. Діагностування вібраційного стану, термоміцності та ресурсу енергетичних агрегатів / М. Г.Шульженко // Вісник НАН України. – 2014. – № 12.– С. 39-43. – https://doi.org/10.15407/visn2014.12.039
  3. Диагностирование термонапряженного состояния и оценка срабатывания ресурса роторов высокого и среднего давления турбины Т-250/300-240 / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Ю. Г. Ефремов // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2015. – № 16 (1125). – С. 32–37. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17581/1/vestnik_HPI_2015_16_Shulzhenko_Diagnostirovanie.pdf
  4. Єфремов Ю. Г. Методико-алгоритмічне забезпечення функціонування мобільного комплексу з оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів / Ю. Г. Єфремов // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2015. – № 17(1124). – С. 111-116. – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17799/1/vestnik_HPI_2015_17_Yefremov_Metodyko.pdf
  5. Шульженко Н. Г. Измерительные средства и технология неразрушающего контроля вибрационного состояния роторных агрегатов / Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Ю. Г. Ефремов // Енергетика та електрифікація. – 2015. – № 4. – С.13–
  6. Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації / М. Г. Шульженко, Ю. Г. Єфремов, В. Й. Цибулько, О. В. Депарма // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. – № 1.– С.32-37.
  7. Датчик віброшвидкості з функціями контролю і аналізу вібраційних параметрів енергообладнання / М. Г.Шульженко, Ю. Г. Єфремов, О. В. Депарма, В. Й. Цибулько // Вісник НТУ «ХПІ». Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2017. – № 8(1230). – С. 63-68. – https://doi.org/20998/2078-774X.2017.08.09.

  Гідропружність елементів машинобудівних конструкцій

  1. Кантор Б.Я. Численный анализ напряженно-деформированного состояния и оптимизация модели крышки поворотно-лопастной гидротурбины / Б. Я. Кантор, А. Н. Шупиков, С. Ю. Мисюра // Проблемы машиностроения. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 65-72. ­– http://journals.uran.ua/jme/article/view/76894
  2. Місюра С. Аналіз власних частот кришки поворотно-лопатевої гідротурбіни з врахуванням і без врахування впливу води / С. Місюра // Машинознавство. – 2013. – № 3–4. – С. 23-27. – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=maz_2013_3-4_8
  3. Шупиков А. Н. Минимизация напряжений в ребрах жесткости крышки гидротурбины / А. Н. Шупиков, С. Ю. Мисюра // Проблемы машиностроения и надежности машин – 2014. – № 5. – С. 79-84. –

  http://naukarus.com/minimizatsiya-napryazheniy-v-rebrah-zhestkosti-kryshki-gidroturbiny

  1. Шупиков А. Н. Расчет напряжений циклически-симметричных пространственных конструкций / А. Н.Шупиков, С. Ю. Мисюра // Вісник НТУ «ХПІ». Динаміка і міцність машин. Тематичний випуск. – 2013. – № 63. – С. 139-147. – http://jdsm.khpi.edu.ua/article/view/44988
  2. Мисюра С. Ю. Исследование гидроупругих колебаний крышек гидротурбин с верхним кольцом направляющего аппарата / С. Ю. Мисюра // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Вип. 6/7 (78). – С. 4-10. –

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2015_6(7)__2

  Теорія шаруватих пластин і оболонок

  1. Shupikov A. N. Minimization of the mass of multilayer plates at impulse loading / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina, H. A. Sheludko // AIAA J.– 1996. – Vol. 34, № 8. – P. 1718-1724. –

  0.2514/3.13294https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/3.13294

  1. Shupikov A. N. Selection of optimal parameters of multilayer plates at nonstationary loading / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina, H. A. Sheludko // Meccanica. – 1998. – Vol. 33, № 6. – P. 553-564. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1004311229316
  2. Shupikov A. N. Vibrations of multilayer plates under the effect of impulse loads. Three-dimensional theory / A. N. Shupikov, S. V. Ugrimov // Intern. J. Solids and Structures. – 1998. – Vol. 36, № 22. – P. 3391-3402. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768398001565
  3. Shupikov A. N. Non-stationary vibration of multilayer plates of an uncanonical form. The elastic immersion method / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina // Intern. J. Solids Structures. – 2001. – Vol. 38, № 14. – P. 2271-2290. –  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768300001669
  4. Ugrimov S. V. Generalized theory of multilayer plates // Intern. J. of Solids and Structures. – – Vol. 39, № 4. – P. 819-839. –

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768301002530

  1. Ugrimov S.V. Non-stationary vibration of multilayer plates and cylindrical shells. Different theories / Ugrimov S. V., Smetankina N. V., Dolgopolova N. V. // Facta Universitatis (University of Nis, Yugoslavia).– Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics. – 2001. – Vol. 3, № 11. – P. 159-166. – http://facta.junis.ni.ac.rs/macar/macar2001/macar2001-16.pdf
  2. Ugrimov S. V. Layered orthotropic plates. Generalized theory / S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov // Composite structures. – 2015. – Vol. 129, iss. 1. – P. 224-235. –

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822315002743

  1. Сметанкіна Н.В. Нестаціонарні коливання багатошарових ортотропних оболонок неканонічної форми / Н. В. Сметанкіна // Вібрації в техніці та технологіях.– 2009.– № 3 (55).– С.38–41. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/997.pdf
  2. Угримов С. В. Расчет трехслойных пластин с композитными обшивками / С. В. Угримов // Вопр. проектирования и производства конструкций летатательных аппаратов: сб. науч. тр. Харьк. нац. аэрокосмического ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – 2014. – Вып. 3(79). – С.47-56. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pptvk_2014_3_7
  3. Моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ортотропних пластин на пружній основі / С.В.Угрімов, Ю. М. Тормосов, В. А. Куценко, І. В. Лебединец // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Вип. 71, № 5/7. – С. 4-9. –

  http:// journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/27632/25376

  Нестаціонарна теплопровідність і термоупругость шаруватих конструкцій

  1. Kantor B.Ya. Analysis of non-stationary temperature fields in laminated strips and plates / B. Ya. Kantor, N. V. Smetankina, A. N. Shupikov // Intern. J. Solids Structures. – 2001. – Vol. 38, № 48/49. – P. 8673-8684. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768301000993
  2. Shupikov A. N. Nonstationary heat conduction in complex-shape laminated plates / A. N. Shupikov, N. V. Smetankina, Ye. V. Svet // Trans. ASME. J. of Heat Transfer. – 2007. – Vol. 129, № 3.– P. 335-341. –

  http://heattransfer.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1448645

  1. Шупиков А.Н. Термонапряженное состояние многослойных пластин неканонической формы / А.Н. Шупиков , Н.В. Сметанкина, Е.В. Свет // Вісник ДНУ. Механіка – 2011. – Вип. 15, Т. 2. – С. 264–274. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural

  http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/45073/266542/file/Vestnik_KhNTU_2_45%20(1).pdf

  1. Математичне моделювання процесу деформування багатошарового оскління пожежних автомобілів при нестаціонарних навантаженнях / Є. В. Свет, О. М. Шупіков, Н. В. Сметанкіна, С .В. Угрімов, Н. В. Долгополова, Н. Г. Гармаш // Вестник Херсонского нац. техн. ун-та. – 2012.– №2(45).– С. 325-329. – http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/45073/266542/file/Vestnik_KhNTU_2_45%20(1).pd
  2. Сметанкіна Н.В. Розрахунок нестаціонарних температурних полів у багатошаровому осклінні транспортних засобів / Н. В. Сметанкіна // Інженерія природокористування. – 2015.– № 2(4).– С. 119–124. – http://www.khntusg.com.ua/node/2868
  3. Сметанкіна Н.В. Моделювання процесу деформування багатошарового оскління при нестаціонарних теплових та силових навантаженнях / Н. В. Сметанкіна // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів.– 2016.– № 5.– С. 26–32. –  http://www.khntusg.com.ua/node/2785
  4. Сметанкіна Н.В. Термопружне деформування шаруватих оболонок складної форми / Н. В. Сметанкіна // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017.– № 1.– С. 312-319. – http://visnykznu.org/visnyk_ua/home/mf.html

  Контактні задачі механіки, удар

  1. Smetankina N. V. Theoretical and experimental investigation of vibration of multilayer plates under the action of impulse and impact loads / N. V. Smetankina, S. Yu. Sotrikhin, A. N. Shupikov // Intern. J. Solids Structures. – 1995. – Vol. 32, № 8/9. – P. 1247-1258. –

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002076839400132G

  1. High-order theory of multilayer plates. The impact problem / A. N. Shupikov, S. V. Ugrimov, A. V. Kolodiazhny, V. G. Yareschenko // Intern. J. Solids Structures. – 1998. – Vol. 35, № 25. – P. 3391-3404. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768398000201
  2. Ugrimov S. V. The impact problem for two strips / S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov // Intern. J. of Solids and Structures. – 2006. – Vol. 43, №13. – P. 3817-3831. –

  https://core.ac.uk/download/pdf/82659717.pdf

  1. Dynamic response of an elliptic plate to impact loading. Theory and experiment / N. V. Smetankina, A. N. Shupikov, S. Yu. Sotrikhin, V. G. Yareschenko // Intern. J. of Impact Engineering.– 2007.– Vol. 34, № 2. – P. 264-276. –

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X05001065

  1. A noncanonically shape laminated plate subjected to impact loading: Theory and experiment / N.V. Smetankina, A. N. Shupikov, S. Yu. Sotrikhin, V. G. Yareschenko // Trans. ASME. of Applied Mechanics. – 2008. – Vol. 75, № 5.– P. 051004-1–051004-9. –

  http://appliedmechanics.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1474337

  1. Kantor B. Ya. Analyzing dynamic interaction of impulse-loaded strips / B. Ya. Kantor, S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov // Месса – 2008. – Vol. 43. – P. 11-20. –

  https://link.springer.com/article/10.1007/s11012-007-9069-3

  1. Bird dummy for investigating the bird strike resistance of aircraft components / A. N. Shupikov, S. V. Ugrimov, N. V. Smetankina, V. G. Yareshchenko, G. G. Onhirsky, V. P. Ukolov, V. F. Samoylenko, V. L. Avramenko // J. of Aircraft. – 2013. – Vol. 50, № 3. – Р. 817-826. –

  https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.C032008

  1. Non-stationary response of sapphire rod on longitudinal impact. Theory and experiment / S. V. Ugrimov, A. N. Shupikov, L. A. Lytvynov, V. G. Yareshchenko // Intern. J. of Impact Engineering, – 2017. – Vol. 104. – P. 55-63. –

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X16310417

  1. Имитатор птицы для испытаний конструкции самолета на птицестойкость / Н. В. Долгополова, Г. Г. Онгирский, Н. В. Сметанкина, С. В. Угримов, А. Н. Шупиков, В. Г. Ярещенко // Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций и сооружений: тр. ЦАГИ. – 2007. – Вып. 2675. – С. 46-50.
  2. Онгирский Г. Г. Исследование реакции деформируемой преграды на удар птицей и имитатором / Г. Г. Онгирский, С. В. Угримов, А. Н. Шупиков // Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций и сооружений: тр. ЦАГИ. – 2009. – Вып. 2683. – С. 89-95
  3. Экспериментальное исследование птицестойкости элементов конструкции самолета / Г. Г. Онгирский, А. Н. Шупиков, С. В. Угримов, В. Г. Ярещенко, В. П. Уколов, В. Ф. Самойленко // Вопр. проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Харьк. нац. аэрокосмического ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – 2011. – Вып. 2(66). – С.49-59. –

  https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/VPPKLA/2011/VPPKLA211/Ongirski.pdf

  1. Сметанкіна Н. В. Коливання шаруватих оболонок складної форми при ударному навантаженні / Н. В. Сметанкіна, В. О. Сметанкін // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 1(65). – С. 84-88. –

  http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/1431.pdf

  1. Сметанкіна Н. В. Коливання шаруватих ортотропних оболонок складної форми при ударному навантаженні / Н. В. Сметанкіна // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 2(82). – С. 77-84. – http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/3019.pdf
  2. Моделювання процесу нестаціонарного деформування шаруватого оскління при ударному навантаженні / Н. В. Сметанкіна, С. В. Угрімов, О. М. Шупіков, Н. В. Долгополова // Вісник Херсонського національного технічного університету.– 2017.– Т. 2, № 3(62).– С. 190-195. – http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/view/full/1028

  Патент

  1. Пат. 2386938 Российская Федерация: МПК8 (2006) G 01 M 7/08, G 09 B 23/36 (2006.01). Имитатор птицы, способ его изготовления и способ испытания элементов конструкций летательных аппаратов на ударную прочность при столкновении с птицей / Долгополова Н. В., Угримов С. В., Сметанкина Н. В., Свет Е. В., Шупиков А. Н., Онгирский Г. Г. (Украина); заявители и патентообладатели Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины; Гос. предприятие Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. – № 2008121673/11; заявл. 30.10.06; опубл. 20.04.2010, Бюл. № 11. – 10 с.

  http://www.findpatent.ru/patent/238/2386938.html

  1. Пат. 114249 С2. Україна, МПК G01B 7/4 (2006.01). Пристрій для вимірювання відстані до струмопровідної поверхні / Цибулько В. Й.; Шульженко М. Г.; Єфремов Ю. Г., Депарма О. В.; Северін І. В.; заявник і власник патенту Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. – Патент а  2015  13006 ; заяв. 29.12.2015; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. – 9 с.

   

 

 

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

Сучасні напрями теорії геометричного проектування:

Books:

 • Stoyan Yu., Pankratov A., Romanova T. (2017) Placement problems for irregular objects: mathematical modeling, optimization and applications/ Chapter in book Optimization Methods and Applications/ Editors: Butenko, Sergiy, Pardalos, Panos M, Shylo, Volodymyr (Eds.)/ Springer Optimization and Its Applications/ ISBN 978-3-319-68640-0, Series Volume 180, Springer International Publishing, eBook ISBN978-3-319-68640-0, DOI 10.1007/978-3-319-68640-0, P.612
 • Stoyan Yu., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A., Stetsyuk P. (2016) Modeling and Optimization of Balance Layout Problems. Chapter (pp. 177-208) in contributed book Space Engineering. Modeling and Optimization with Case Studies/ Springer Optimization and its Applications, Editors G. Fasano and J.Pintér, Springer Science + Business Media, New York, Vol. 114, XV, 487 p.
 • Stoyan Yu., Pankratov A., Romanova T., Chugay A. (2015) Optimized object packings using quasi-phi-functions. chapter (P. 265-291) in book Optimized Packings and Their Applications, Editors G. Fasano and J.Pintér/ Springer Optimization and its Applications,– Springer Science + Business Media, New York, Vol. 105. – 326 p
 • Stoyan Y., Stetsyuk P., Romanova T. (2014) Optimal Balanced Packing Using Phi-Function Technique. In S. Butenko, E. L. Pasiliao, and V. Shylo (Editors), Examining Robustness and Vulnerability of Networked Systems, pages 251–271. IOS Press. –309 p
 • Stoyan Yu., Romanova T. (2013) Mathematical Models of Placement Optimisation: Two- and Three-Dimensional Problems and Applications // Chapter in book “Modeling and Optimization in Space Engineering Springer Optimization and Its Applications”, Editors G.Fasano and J.Pintér, Springer, New York, Vol. 73, pp. 363–388.

Papers:

 • Stoyan, Y., Pankratov, A., Romanova, T. (2016) Quasi-phi-functions and optimal packing of ellipses. J. Glob. Optim. 65 (2), 283–307.
 • Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. (2016) On the global minimum in a balanced circular packing problem// Optimisation Letters, Optim Lett 10:1347–1360 DOI 10.1007/s11590-015-0937-9.
 • Bennell JA, Scheithauer G, Stoyan Y, Romanova T, Pankratov A (2015). Optimal clustering of a pair of irregular objects. Journal of Global Optimization. 61(3):497-524.
 • Kovalenko, A., Romanova, T., Stetsyuk, P. (2015). Balance layout problem for 3D-objects: mathematical model and solution methods. Cybern. Syst. Anal. 51(4), 556-565 DOI 10.1007/s10559-015-9746-5.
 • Stoyan Yu., Pankratov A., Romanova T. (2015) Cutting and Packing problems for irregular objects with continuous rotations: mathematical modeling and nonlinear optimization. Journal of the Operational Research Society, Vol. 67, Issue 5, 786–800. DOI 10.1057/jors.2015.94
 • Kovalenko, A., Romanova, T., Stetsyuk, P. (2015) Balance layout problem for 3D-objects: mathematical model and solution methods. Cybern. Syst. Anal. 51(4), 556-565 DOI 10.1007/s10559-015-9746-5.
 • Bennell JA, Scheithauer G, Stoyan Y, Romanova T, Pankratov A (2015) Optimal clustering of a pair of irregular objects. Journal of Global Optimization. 61(3):497-524.
 • Stoyan Y. G. , Chugay A. M. (2014) Packing Different Cuboids with Rotations and Spheres into a Cuboid// Advances in Decision Sciences,
  ID 571743, https://www.hindawi.com/journals/ads/2014/571743/ref.
 • Stoyan Yu, Yaskov G. (2013) Packing congruent spheres into a multi-connected polyhedral domain.- Intl. Trans. in Op. Res. – 20(1). – P. 79-99. DOI: 10.1111/j.1475-3995.2012.00859.x.
 • G. Scheithauer, Y. Stoyan, T. Romanova, A. Krivulya (2011) Covering a polygonal region by rectangles/Comput. Optimiz. Appl., Springer, Netherlands, Vol. 48(3), 675-695.
 • Chernov N., Stoyan Yu, Romanova T. (2010) Mathematical model and efficient algorithms for object packing problem// Computational Geometry: Theory and Applications, Vol. 43:5, 535–553.
 • Stoyan Yu., Yaskov G. (2010) Packing identical spheres into a cylinder, International Transactions in Operational Research, Vol. 17, №1, 51–70.
 • Bennell J., Scheithauer G., Stoyan Yu., Romanova T. (2010) Tools of mathematical modelling of arbitrary object packing problems, J. Annals of Operations Research, Publisher Springer Netherlands: Vol. 179, № 1, 343-368.
 • Stoyan Y.G., Patsuk V.M. (2010) Covering a compact polygonal set by identical circles// Computational Optimization and Applications, 46, 75-92.
 • Scheithauer G., Stoyan Yu.G., Romanova T. (2005) Mathematical Modeling of Interactions of Primary Geometric 3D Objects// Cybernetics and Systems Analysis. Consultants Bureau, An Imprint of Springer Verlag New York LLC. ISSN: 1060-0396, Vol. 41, № 3, 332-342.
 • Stoyan Y., Gil N., Scheithayer G., Pankratov A., Magdalina I. (2005) Packing of convex polytopes into a parallelepiped // Optimization, Vol. 54. № 2, 215 – 235.
 • Stoyan Y., Gil M., Terno J., Romanova T., Scheithauer G. (2004) Phi- function for complex 2D objects// 4OR Quarterly Journal of the Belgian, French and Italian Operations Research Societies. Vol. 2, № 1, 69 – 84.
 • Stoyan Y., Gil N., Terno J., Romanova T., Scheithauer G. (2002) Phi-function for 2D primary objects// Studia Informatica, Paris. Vol. 2, № 1. – 1-32.
 • Stoyan Y., Gil M., Terno J., Romanova T., Scheithauer G. (2002) Construction of a Phi- function for two convex polytopes// Appliсationes Mathematicae. – Vol. 2. № 29. – 199-218.
 • Stoyan Yu. G. and Patsuk V. N. (2000) A method of optimal lattice packing of congruent oriented polygons in the plane// European Journal of Operational Research. Elsevier.- № 124.- 204-216.

Сучасні напрями теорії R-функцій :

 • Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения.—К., Наук.думка, 1982.—552 с.
 • Максименко-Шейко К.В. R-функции в математическом моделировании геометрических объектов и физических полей. – Харьков, ИПМаш НАН Украины, 2009. – 306 с.
 • Золочевский А.А. Нелинейная механика деформируемого твердого тела / А.А. Золочевский, А.Н. Склепус, С.Н. Склепус. – Харьков: «Бізнес Інвестор Групп», 2011.– 720 с.
 • Kurpa L., Rvachev V., Ventsel Е. The R-function method for the free vibration analysis of thin orthotropic plates of arbitrary shape // J. of Sound and Vibration. — 2003. — № 26. — Pp. 109-122.
 • Maksimenko-Sheiko K.V. Mathematical modeling of heat conduction processes for structural elements of nuclear power plants by the method of R-functions / M.Ye.Voronyanskaya, K.V.Maksimenko-Sheiko, T.I.Sheiko // Journal of Mathematical Sciences. — 2010. — Vol.170, No.6. — P.776-793.
 • Rvachev V.L., Sheiko T.I. R-functions in boundary value problems in mechanics // Applied Mechanics Reviews.—48, n.4.—1995.—Pp.151 – 188.
 • Rvachev V.L., Sheiko T.I., Shapiro V. Generalized Interpolation Lagrange-Hermite Formulas on Arbitrary Loci (Interlocation Operators of the R-functions Theory) // Journal of Mechanical Engineering.—1, n. 3-4.—1998.—Pp.150-166.
 • Rvachev V.L., Sheiko T.I., Shapiro V. The R-function method in boundary value problems with geometric and physical symmetry // Journal of Mаthematical Sciences. — 1999. — 97 (1). — Pp. 3888-3899.
 • Rvachev V.L., Sheiko T.I., Shapiro V., Tsukanov I. On Completeness of RFM Solution Structures // Computational Mech. — 2000. — 25. — Pp.305-316.
 • Rvachev V.L., Sheiko T.I., Shapiro V., Tsukanov I. Transfinite Interpolation over Implicitly Defined Sets // Computer Aided Geometric Design.— 2001.—N.18.— Pp.195-220.
 • Zolochevsky A. New model of unilateral creep damage / A. Zolochevsky, S. Sklepus, J. Betten // Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia.– 2001.– Vol.31.– № 1.– P. 64-70.
 • Sklepus S. M. Solution of the Axisymmetric Problem of Creep and Damage for a Piecewise Homogeneous Body with an Arbitrary Shape of a Meridional Section / S.М. Sklepus // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 205, № 5. – P. 644-658.
 • Sklepus S. A Study of the Creep Damageability of Tubular Solid Oxide Fuel Cell / S. Sklepus, A. Zolochevsky // Strength of Materials – 2014. – Vol. 46, Issue 1 – P. 49-56.
 • Zolochevsky A. A Comparison between the 3D and the Kirchhoff-Love Solutions for Cylinders under Creep-Damage Conditions / A. Zolochevsky, S. Sklepus, A. Galishin, A. Kühhorn, M. Kober // Technische Mechanik. – 2014. – 34, 2 – P. 104-113.
 • Zolochevsky A. Analysis of creep deformation and creep damage in thin-walled branched shells from materials with different behavior in tension and compression / A. Zolochevsky, A. Galishin, S. Sklepus, G.S. Voyiajis // International Journal of Solids and Structures. – 2007. – 44. – Р. 5075-5100.
 • Рвачев В.Л., Шейко Т.И. Введение в теорию R-функций // Пробл. машиностроения. — 2001. — т.4, №1-2. — С. 46-58.
 • Рвачев В.Л., Шевченко А.Н. Проблемно-ориентированные языки и системы для инженерных расчетов.—К., Техніка, 1988.—197 с.
 • Рвачев В.Л., Шейко Т.И. Метод R-функций в задачах расчета полей для тел, физические характеристики которых имеют разрывы первого рода // Прикладная математика и механика. — 1984. — Т.48, №5. — С. 873-877.
 • Рвачев В.Л., Максименко-Шейко К.В. Математические модели движения несжимаемой вязкой жидкости по скрученным трубам // Математические методы и физико-механические поля.— 2003.—46, №2.—С.81-88.
 • Максименко-Шейко К.В., Шейко Т.И. R-функции в математическом моделировании геометрических объектов, обладающих симметрией // Кибернетика и системн. анализ. — 2008. — №6. — С. 75-83.
 • Максименко-Шейко К.В. R-функции в фрактальной геометрии. / К.В.Максименко-Шейко, А.В.Толок, Т.И.Шейко // Информационные технологии (г. Москва). — 2011. — №7. — С. 24-27.