№ 42 Відділ магнетизму технічних об’єктів

Завідувач відділу

доктор технічних наук, професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Кузнецов Борис Іванович

E-mail: kuznetsov.boris.i@gmail.com

Заступник завідувача відділу

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник

Бовдуй Iгор Валентинович

E-mail: ihorbovdui@ipmach.kharkov.ua

 

Головний науковий співробітник

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор

Розов Володимир Юрійович

E-mail: vyurozov@gmail.com

Кадровий склад відділу:

Реуцький Сергій Юрійович старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Добродєєв Павло Миколайовичстарший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник

Ткаченко Олександр Олегович старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Чуніхін Костянтин Вадимович старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Яковенко Володимир Миколайовичв. о. молодшого наукового співробітника

Івлєва Любов Федорівна – інженер I категорії

Лабораторія магнітних вимірювань:

Завідувач лабораторії

кандидат технічних наук, старший дослідник

Пєлєвін Дмитро Євгенович 

E-mail: pelevindmitro@ukr.net

 

Бовдуй Ігор Валентинович – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник

Волошко Олена Володимирівна – науковий співробітник, кандидат технічних наук

Шевченко Олександр Петрович – головний інженер комплексної установки

Сокол Олександр Васильович – головний інженер

Єрісов Анатолій Васильович – провідний інженер

Кундіус Катерина Дмитрівна – мл. науковий співробітник, доктор філософії (Ph D)

Грищенко Олександр Анатолійович – інженер I категорії

Кальницький Олександр Іванович – інженер I категорії

Чернишов Геннадій Петрович – технік I категорії

Історія створення відділу

Відділ магнетизму технічних об’єктів засновано в 1992 році за ініціативою академіка НАН України А.К. Шидловського при формуванні в м. Харкові Відділення магнетизму Інституту електродинаміки НАН України відповідно до постанови президії Академії наук України від 07.10.1992 р № 265. Відділ з 1992 р по 2021рік функціонував під керівництвом чл.- кор. НАН України Розова В. Ю. і був сформований на основі Відділу маломагнітного електрообладнання Харківського відділення всесоюзного науково-дослідного інституту електромеханіки (ХО ВНИИЭМ) – головної наукової установи в колишньому СРСР зі створення «маломагнітного» електрообладнання для кораблів ВМФ. ХО ВНИИЭМ було створено наказом Мінелектротехпрому СРСР від 13.01.1970 № 03 на базі колективу відділу маломагнітного електрообладнання НДІ заводу ХЕМЗ та унікального лабораторного корпусу №1 заводу ХЕМЗ з магнітовимірювальним стендом для магнітних випробувань корабельного електрообладнання потужністю до 500 кВт і масою до 3 тон. Стенд був спроектований та побудований у 1968 році на околиці м. Харкова в зоні «магнітної тиші» відповідно до постанови ВПК СРСР та Постанови Ради міністрів УРСР від 25.09.1959 №1787.

В 2005 році Відділ магнетизму технічних об’єктів було перейменовано на Відділ фізики та техніки магнітних явищ Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів НАН України (з 2013 року – ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»). При приєднанні в 2022 році ДУ «ІТПМ НАН України» до ІПМаш НАН України відповідно до постанови Президії НАН України від 31.03.2021 та наказу ІПМаш від №…., сформовано об’єднаний Відділ магнетизму технічних об’єктів ІПМаш НАН України шляхом приєднання до відділу фізики та техніки магнітних явищ ДУ «ІТПМ НАН України» відділу проблем управління магнітним полем ДУ «ІТПМ НАН України». Кожен з цих відділів отримав найвищий рейтинг «А» за результатами оцінювання ДУ «ІТПМ НАН України» (постанова Президії НАН України № 327 від 14.11.2018 р).

Відділ магнетизму технічних об’єктів ІПМаш включає в себе лабораторію магнітних вимірювань і має потужну науково-експериментальну базу – Магнітодинамічний комплекс, створений на основі унікального лабораторного корпусу заводу ХЕМЗ, який відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №73-р віднесено до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Комплекс забезпечує експериментальну частину всіх фундаментальних та прикладних досліджень з магнетизму технічних об’єктів в рамках основних напрямків наукової діяльності відділу, а також магнітні випробування технічних об’єктів (електрообладнання, космічних апаратів, фізичних макетів різноманітних технічних об’єктів). Магнітовимірювальний стенд магнітодинамічного комплексу площею 450 м2 розташований в центрі технологічної земельної ділянки площею 5,3 Га, яка дозволяє забезпечити режим «магнітної тиші» та відсутність магнітних завад в робочій зоні стенду. Відповідно до наказу Державного космічного агентства України № 239 від 27.09.2002, магнітовимірювальний стенд Магнітодинамічного комплексу Інституту віднесеній до Державного реєстру унікальних об’єктів космічної діяльності.

Найбільш вагомі досягнення

1. В 1992-2005 роках під науковим керівництвом д.т.н. Розова В.Ю. виконано узагальнення особливостей різних класів технічних об’єктів (кораблів, бронетехніки, трубопроводів, космічних апаратів, електроенергетичного обладнання) та на його основі сформовано новий науковий напрямок в електротехніці – «магнетизм технічних об’єктів», що спрямований на вивчення сукупності магнітних властивостей технічних об’єктів та явищ, пов’язаних із взаємодією технічних об’єктів та довкілля через магнітне поле, за яким отримані принципово нові результати світового рівня, що впроваджені в оборонну і космічну галузі, паливно-енергетичний комплекс та медичну екологію. Створено наукову школу з магнетизму технічних об’єктів, результати діяльності якої опубліковані в 250 наукових працях, з них 58 – за кордоном. Захищено 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій (д.т.н Розов В.Ю., к.т.н. Волохов С.О., к.т.н. Кильдишев О.В., к.т.н. Заутнер Ф. Л., д.т.н. Лупиков В.С., д.т.н. Гетьман А.В., к.т.н. Ассуіров Д.О., к.т.н. Добродєєв П.М., к.т.н. Пилюгіна О.Ю.).

2. В 2005-2021 роках:

2.1. Забезпечено збереження і подальший розвиток унікальної експериментальної бази інституту – його «Магнітодинамічного комплексу», який включено до переліку наукових об’єктів національного надбання. Організовано капітальний ремонт споруди магнітовимірювального стенду та системи його опалення, модернізовано магнітовимірювальні системи комплексу на основі впровадження нових методів визначення магнітних параметрів технічних об’єктів і широкого придбання унікальних імпортних наукових приладів, що на сьогодні дозволяє забезпечити світовий рівень експериментальних досліджень з магнетизму технічних об’єктів.

2.2. Розроблені наукові засади забезпечення заданих магнітних характеристик орбітальних космічних апаратів та на їх основі, разом з КБ-3 ДП «КБ Південне», створена і впроваджена на магнітовимірювальному стенді Магнітодинамічного комплексу унікальна технологія високоточного вимірювання магнітних характеристик орбітальних космічних апаратів. Впроваджено в космічну галузь 11 розробок із забезпечення магнітних характеристик вітчизняних космічних апаратів типів «Мікросат», EgypSat-1, «Січ-2-1», «Січ-2-30», а магнітовимірювальний стенд став складовою частиною промислової технології створення вітчизняних космічних апаратів і віднесений до унікальних об’єктів космічної діяльності.

2.3. Вперше в Україні розроблено теоретичні основи моделювання, розрахунку та нормалізації до безпечного рівня техногенного електромагнітного впливу ліній електропередачі (ЛЕП) на людей та довкілля. Створено наукові засади проектування повітряних та кабельних ЛЕП з безпечним рівнем магнітного поля на основі їх спеціального конструктивного виконання, а також використання розроблених високоефективних (до 10 од.) систем активного та пасивного екранування, що відповідають, а в деяких випадках перевищують, найкращий світовий рівень. Створено наукові засади відтворення природного магнітного поля Землі в приміщеннях сучасних багатоповерхових житлових будинків, побудованих з широким використанням феромагнітних конструкцій (чл.-кор. НАН України Розов В.Ю., к.т.н. Реуцький С.Ю., д.т.н. Кузнецов Б.І., к.т.н. Грінченко В.С., к.т.н. Пєлєвін Д.Є., к.т.н. Добродєєв П.М., Єрісов А.В., д.т.н. Резинкіна М.М., д.т.н. Михайлов В.М.).

Результати роботи опубліковані більш ніж у 500 наукових працях, в т. ч. в 6 монографіях, 235 статтях в наукометричних базах Scopus та Web of Science (в тому числі 28 статтях у Q1,Q2), і впроваджені в енергетичній галузі України. За останні 5 років (2017-2021 рр.) середня кількість публікацій на 1 наукового співробітника склала 2,22 на рік (11,1 за 5 років), а в Scopus та Web of Science – 1,42 на рік (7,2 за 5 років), та 0,27 на рік в Q1,Q2.

Підготовка кадрів (кількість підготовлених докторів та кандидатів наук)

Підготовлено та захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Основні наукові напрями досліджень

 • Магнетизм технічних об’єктів (методи визначення магнітних параметрів технічних об’єктів, методи визначення параметрів технічних об’єктів за параметрами їх магнітного поля, управління магнітним полем технічних об’єктів);
 • Зменшення електромагнітного впливу енергетичного обладнання на людину та довкілля.

Напрями фундаментальних досліджень

 • Моделювання технічних об’єктів як джерел магнітного поля.
 • Методи визначення параметрів магнітного поля технічних об’єктів.
 • Методи визначення фізичних параметрів об’єктів за параметрами їх магнітного поля.
 • Методи управління магнітним полем технічних об’єктів.
 • Вивчення електромагнітної взаємодії технічних об’єктів і зовнішнього середовища.

Напрями прикладних досліджень

 • Магнетизм космічних апаратів.
 • Магнетизм електрообладнання.
 • Випробування технічних об’єктів за магнітними параметрами.
 • Магнетизм об’єктів трубопровідного та колісного транспорту.
 • Магнетизм будівельних конструкцій.
 • Магнітодіагностика технічного стану об’єктів та визначення залишкового ресурсу за їх магнітними параметрами.
 • Методи та засоби виключення негативного впливу магнетизму на технологічні процеси електрозварювання та металообробки.
 • Магнітний захист автономних об’єктів (кораблів та бронетехніки).

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

Монографії та препринти:

 1. Розов В.Ю. Внешние магнитные поля силового электрооборудования и методы их уменьшения. Препр. / НАН Украины №772,. К.: Ин-т электродинамики; 1995. – 42 с.
 2. Розов В.Ю., Волохов С.А., Ерисов А.В., Заутнер Ф.Л., Пилюгина О.Ю. Особенности снижения внешних магнитных полей электрических машин. Препр. / НАН Украины №778,. К.: Ин-т электродинамики; 1996. – 41 с.
 3. Розов В.Ю., Ерисов А.В., Лупиков В.С. Особенности снижения внешних магнитных полей распределительных устройств и полупроводниковых преобразователей. Препр. / НАН Украины. Ин-т электродинамики; №791. – К.: 1996. -46 с.
 4. Кузнецов Б.І., Розов В.Ю., Ассуіров Д.О. та ін. Системи управління високоякісними джерелами постійного струму. К.: Техніка, 1999. – 236 с.
 5. Электромагнитные поля и их воздействие на объекты. А.А. Щерба, М.М. Резинкина – К.: Наукова думка, 2009. -192 с.
 6. Б.И. Кузнецов, С.Н. Коломиец, В.В. Коломиец, Т.Б. Никитина. Синтез автоматизи-рованных систем управления технологическими процессами. Харьков, ХНАДУ, 2011.–356 с.
 7. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах А.А. Щерба, О.Л. Резинкин, М.М. Резинкина – К.: Наукова думка, 2016. -191 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Кузнецов Б.І., Василець Т.Ю., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Варфоломієв О.О. Нейромережеві технології в системах управління. Підручник для ВУЗів. – Харків: УІПА, 2014. – 232 с.

2. Кузнецов Б.І. Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В. Оптимальне керування в електромеханічних та електротехнологічних системах. Підручник для ВУЗів. – Харків: УІПА, 2017. – 257 с.

Патенти:

 1. Патент на винихід 14813А (Україна). Спосіб визначення залишкової та індукованої складових компонента магнітної індукції статичного зовнішнього магнітного поля феромагнітного виробу / МПК: G01R 33/24, G01R 33/00. – № 95125251; Ерісов А.В., Лупіков В.С., Розов В.Ю., Соколов О.О. Теличко В. В. Заявл. 12.12.95; опубл. 18.02.97, бюл. № 3.
 2. Патент на винахід 22750А (Україна). Спосіб керування резервованим пристроєм / МПК: G06F 11/20, H05K 10/00. – №95083685; Ільюхін В.І., Розов В.Ю., Заявл. 07.08.95; опубл. 30.06.98., бюл. №3.
 3. Патент на винахід 23257А (Україна). Спосіб дискретного управління електромагнітним підшипником / МПК: F16C 32/04. – № 96031075; Заутнер Ф.Л., Ільюхін В.І., Петров С.В., Машньов А.Є., Розов В.Ю. Заявл. 20.03.1996 ; опубл. 31.08.98, бюл. № 4.
 4. Патент на винихід (Україна) №28317А, Пристрій для вимірювання магнітних моментів технічних об’єктів / МПК G01R 33/00G01R 33/02 .- №96062255; Волохов С.А., Кильдишев А.В., Добродеев П.Н., Ивлева Л.Ф. Заявл. 07.06.96; опубл 16.10.2000, бюл. №5.
 5. Патент на винахід 39844 (Україна), Спосіб дискретного управління електро-магнітним підшипником / МПК: F16C 32/00. – №99105556; Ільюхін В.І., Коваленко І.Т., Машньов А.Є., Розов В.Ю.Заявл. 12.10.99; Опубл. 15.06.01, бюл. № 5.
 6. Патент на винахід № 78069 (Україна) Спосіб автоматичної компенсації зовнішнього магнітного поля розподільчого пристрою в заданій точці / МПК: G01R 33/00 – №a200500852; Гіляровська О.А., Єрісов А.В., Крюкова Н.В., Розов В.Ю., Заявл. 31.01.2005; опубл. 15.02.2007; бюл. №2.
 7. Патент на винахід. 31677 (Україна). Пристрій для компенсації змінного магнітного моменту струмів / МПК: G01R 33/00. -№u200708718; Король О.Г., Лупіков В.С., Середа О.Г., Гридін М.Ю., Розов В.Ю., Заявл. 30.07.2007, опубл. 25.04.2008, бюл. №8.
 8. Патент на винахід 94310 (Україна) Спосіб компенсації магнітного поля, яке створюють струми силового кола трифазного розподільного пристрою / МКП: G01R 33/02. -№ a200908409; Варшамова І.С., Гіляровська О.А., Латинін Ю.М., Лупіков В.С., Розов В.Ю. Заявл. 10.08.2009. Опубл. 26.04.2011, Бюл. №8.

Публікації в Scopus:

2017 рік

 1. Розов В.Ю., Добродеев П.Н., Квицинский А.А. Двухконтурное пассивное экранирование магнитного поля высоковольтных кабельных линий в зонах соединительных муфт // Технічна електродинаміка. – 2017.– № 1. – С. 23-28. (Scopus Q3)
 2. Гринченко В.С., Ткаченко А.О., Гринченко Н.В. Повышение точности расчета токов в экранах кабелей при двустороннем заземлении трехфазной кабельной линии // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – № 2. – С. 39-42. (Web of Science)
 3. Розов В.Ю., Гринченко В.С., Ткаченко А.О. Расчет магнитного поля трехфазных кабельных линий при двустороннем замыкании собственных экранов кабелей, охваченных ферромагнитными сердечниками // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – № 5. – С. 44-47. (Web of Science)
 4. Rezinkina M.M., Rezinkin O.L., Danyliuk A.R., Revuckiy V.I., Guchenko A.N. Physical modeling of electrical physical processes at long air gaps breakdown // Технiчна електродинаміка. – 2017. – № 1. – С. 29-34. (Scopus)
 5. Rezinkin O., Rezinkina M., Gryb O., Revutsky V. Cold pressing of ferroelectric-ferromagnetic layered composites for nonlinear forming lines of high-voltage impulse generators // Functional materials. – 2017. – Vol. 24. – No. 1. – pp. 168-174 (Scopus)
 6. Ткаченко А.О. Определение погрешности аналитического расчета магнитного поля высоковольтных кабельных линий при двухстороннем замыкании экранов кабелей, вызванной неравномерностью плотности тока в экранах // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – № 3. – С. 44-48. (Web of Science)
 7. Михайлов В.М., Чунихин К.В. Об электростатической аналогии магнитостатического поля в неоднородной намагничивающейся среде // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – № 5. – С. 38-40. (Web of Science)
 8. Михайлов В.М., Чунихин К.В. Тестирование численного решения задачи определения источников магнитостатического поля в намагничиваемой cреде // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – № 6. – С. 42-46. (Web of Science)
 9. 9. Chen C.S., Reutskiy S.Y., Rozov V.Y. The method of the fundamental solutions and its modifications for electromagnetic field problems // Computer Assisted Methods in Engineering and Science. – 2017. – Vol. 16. –no.1 – 21-33. (Scopus Q4)
 10. Reutskiy S.Yu. A new semi-analytical collocation method for solving multi-term fractional partial differential equations with time variable coeffcients // Applied Mathematical Modelling. – 2017. – Vol. 45. – pp. 238-254. (Scopus Q1)
 11. Reutskiy S.Yu. A new numerical method for solving high-order fractional eigenvalue problems // Journal of Computational and Applied Mathematics. – 2017. – Vol. 317. –pp. 603-623. (Scopus Q2)
 12. Reutskiy S.Yu. Ji Lin. A semi-analytic collocation technique for steady-state strongly nonlinear advection-diffusion-reaction equations with variable coefficients // International Journal for Numerical Methods in Engineering – 2017. – Vol. 112. – pp. 2004–2024. (Scopus Q1)
 13. Reutskiy S.Yu. Ji Lin. A meshless radial basis function method for steady-state advection-diffusion-reaction equation in arbitrary 2D domains // Engineering Analysis with Boundary Elements. – 2017. – Vol. 79. – pp. 49-61. (Scopus Q1)
 14. Rezinkina M., Rezinkin O., D’Alessandro F., Danyliuk A., Guchenko A., Lytvynenko S. Experimental and modelling study of the dependence of corona discharge on electrode geometry and ambient electric field // Journal of Electrostatics. – 2017. – Vol. 87. – pp. 79-85 (Scopus Q2)
 15. Rozov V., Grinchenko V. Simulation and analysis of power frequency electromagnetic field in buildings closed to overhead lines // Proc. of 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering − pp. 500-503. (Scopus)
 16. Grinchenko V., Tkachenko O., Chunikhin K. Magnetic field calculation of cable line with two-point bonded shields // Proc. of 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering.− pp. 211-214. (Scopus)
 17. 17. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б. Экспериментальное исследование влияния пространственного расположения датчиков магнитного поля на эффективность замкнутой системы активного экранирования магнитного поля линий электропередачи // Електротехніка і електромеханіка. – №1. – 2017. – С. 16-20. (Web of Science)
 18. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б. Синтез систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи различного конструктивного исполнения с учетом особенностей пространственно временного распределения магнитного поля // Електротехніка і електромеханіка – №2. – 2017. – С. 29-33. (Web of Science)
 19. Розов В.Ю., Єрісов А.В., Ткаченко О.О., Грінченко В.С. Аналитический расчет магнитного поля трехфазных кабельных линий при двустороннем замыкании собственных экранов кабелей // Технічна електродинаміка. – 2017. – № 2. – С. 13-18. (Scopus Q3)
 20. Розов В.Ю., Пєлєвін Д.Є., Пєлєвіна К.Д. Внешнее магнитное поле городских трансформаторных подстанций и методы его нормализации // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – № 5. – С. 60-66. (Web of Science)
 21. Kuznetsov B., Nikitina T., Voloshko A., Bovdui I., Vinichenko E., Kobilyanskiy B. High voltage power line magnetic field reduction by active shielding means with single compensating coil // Proc. of 2017 IEEE International Conference on modern electrical and energy systems..– pp. 196-200. (Scopus)

2018 рік

 1. М.І. Баранов, В.Ю. Розов, Є.І. Сокол. До 100-річчя національної академії наук України – колиски вітчизняної науки і техніки // Електротехніка і електромеханіка. – 2018. – №5. – С. 3-11. (Web of Science)
 2. Гринченко В.С. Зниження магнітного поля трифазних ліній електропередачі гратчастим електромагнітним екраном // Технічна електродинаміка. – 2018. – № 4. – С. 29-32. (Scopus Q3)
 3. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б. Одноконтурное активное экранирование магнитного поля, создаваемого в жилой зоне несколькими воздушными линиями электропередачи // Електротехніка і електромеханіка. – 2018. – №1. – С. 41-45. ( Web of Science)
 4. Кузнецов Б.И.,Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б. Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линий электропередачи // Електротехніка і електромеханіка. – 2018. – №2. – С. 36-40. (Web of Science)
 5. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, V.V. Kolomiets, I.V. Bovdui, A.V. Voloshko, E.V. Vinichenko Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage power lines // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2018. – №5. – pp. 34-38. (Web of Science)
 6. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, V.V. Kolomiets, I.V. Bovdui. Improving of electromechanical servo systems accuracy // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2018. – no.6. – pp. 41-45. ( Web of Science)
 7. Чунихин К.В. О влиянии уровня внешнего магнитного поля и длины на магнитный момент цилиндрических сердечников // Електротехніка і електромеханіка. – 2018. – № 6. – С. 51-55. ( Web of Science)
 8. 8. Lin, J., Reutskiy, S.Y. An accurate meshless formulation for the simulation of linear and fully nonlinear advection diffusion reaction problems // Advances in Engineering Software. – Volume 126, 2018, 127-146. (Scopus Q1)
 9. 9. J Lin,Y He,SY Reutskiy,J Lu. An effective semi-analytical method for solving telegraph equation with variable coefficients // The European Physical Journal Plus – 2018. – Vol. 133: 290. (Scopus Q2)
 10. 10. SY Reutskiy, Ji Lin. A semi-analytic collocation method for space fractional parabolic PDE // International Journal of Computer Mathematics. – 2018. – Vol. 95(6-7). – 1326-1339. (Scopus, Q3)
 11. 11. J Lin,SY Reutskiy, J Lu. A novel meshless method for fully nonlinear advection–diffusion-reaction problems to model transfer in anisotropic media // Applied Mathematics and Computation. – 2018. –Vol.339. – 459-476. (Scopus Q1)
 12. 12. Rozov V., Grinchenko V., Tkachenko O., Yerisov A. Analytical Calculation of Magnetic Field Shielding Factor for Cable Line with Two-Point Bonded Shields. // Proc. of IEEE 17th International Conference on Mathematical Methods in Electro-magnetic Theory. − pp. 358-361. (Scopus)
 13. 13. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V., Voloshko A.V. Modeling and Ac-tive Shielding of Magnetic Field in Residential Buildings Located near Group of High Voltage Power Lines // of 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems. – pp. 106-109. (Scopus)
 14. 1 Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V., Voloshko A.V. Experimental Re-search of Effectiveness of Active Shielding System of Overhead Transmission Lines Magnetic Field with Various Control Algorithms // Proc. of 2018 IEEE 3rd In-ternational Conference on Intelligent Energy and Power Systems. – pp. 151-154. (Scopus)
 15. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V., Voloshko A.V.. Parametric Synthe-sis of Electromechanical Servo Systems // Proc. of 2018 IEEE 3rd International Con-ference on Intelligent Energy and Power Systems. – pp. 306-309. (Scopus)

2019 рік

 1. В.Ю. Розов, В.С. Гринченко, А.В. Ерисов, П.Н. Добродеев. Эффективное контурное экранирование магнитного поля трехфазных кабельных линий при ограниченном тепловом воздействии на силовые кабели // Electrical Engineering & Electromechanics. 2019. no.6. – pp. 50-54. (Web of Science)
 2. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui, B.B. Kobilyanskiy. Improving of electromechanical stabilization systems accuracy // Electrical Engineering & Electromechanics. 2019. no.2. – pp. 21-27. (Web of Science)
 3. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. High voltage power lines mag-netic field system of active shielding with compensation coil different spatial arrangement // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2019. – no.4. – pp. 17-25. (Web of Science)
 4. Чунихин К.В. Про неоднорідність намагнічу-вання циліндричних осердь в однорідному магнітному полі // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 1. – С. 3-6. (Scopus Q3)
 5. Ye I Baida, M Clemens, BV Klymenko, OG Korol, P Ye Pustovoitov. Application of the computing en-vironment maple to the calcula-tion of the dynamics of the elec-tromagnets in the complicated systems of forced control // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2019. – no.3. – pp. 18-23. (Web of Science)
 6. Ye I Baida, M Clemens,BV Klymenko,OG Korol, MG Pantelyat,P Ye Pustovoitov Peculiarities of calculating stationary heating of windings operating in complex forced control systems // Electrical Engineering & Electrome-chanics. – 2019. – no.5. – pp. 12-19. (Web of Science)
 7. J Lin, S Reutskiy, CS Chen, J Lu. A Novel Method for Solving Time-Dependent 2D Advection-Diffusion-Reaction Equations to Model Transfer in Nonlinear Ani-sotropic Media Communications in com-putational physics, Volume 26, Issue 1, 2019, Pages 233-264. (Scopus Q1)
 8. ZJ Fu, S Reutskiy, HG Sun, J Ma, MA Khan. A robust kernel-based solver for variable-order time fractional PDEs under 2D/3D irregular domains // Applied Mathematics Letters, Volume 94, 2019, Pages 105-111 (Scopus Q1)
 9. SY Reutskiy, Ji Lin. A RBF-based technique for 3D convection–diffusion–reaction problems in an anisotropic in-homogeneous medium // Computers & Mathematics with Applications, 2019. (Scopus Q1)
 10. Kuznetsov, B., I; Nikitina, T. B.; Bovdui, I., V. Active Shielding of Power Fre-quency Magnetic Field in Build-ings in the Vicinity of the Electric Airlines // Problemele Energeticii Regionale. – 2019. – №1-1(40). – С. 11-24. (Web of Science)
 11. V. Grinchenko and U. Pyrohova. Mitigation of overhead line magnetic field by U-shaped grid shield // Proc. of 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering. – pp. 345-348. (Scopus)
 12. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. System of Active Shielding of Magnetic Field of Power Trans-mission Lines with Different Spa-tial Location of Shielding Coil // Proc. of 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering. – pp. 275-278. (Scopus)
 13. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Feed forward robust control syn-thesis by discrete continuous plant // Proc. Of 2019 IEEE 2nd Ukraine conference on electrical and computer engineering. – pp. 482-485. (Scopus)
 14. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Multiobjective optimization of electromechanical servo systems // Proc. of 2019 IEEE 20 International Conference Computational Problem of Electrical Engineering (Scopus)
 15. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Magnetic field active shielding robust system synthesis as multi criteria game decision based on particles multi swarm optimization // Proc. of 2019 IEEE 20 In-ternational Conference Computational Problem of Electrical Engineering (Scopus)
 16. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Robust Electromechanical Servo System Parametric Synthesis as Multi Criteria Game Decision Based on Particles Multi Swarm Optimization // Proc. of 2019 5th International Conference ACTUAL PROBLEMS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES DEVELOPMENT. – pp. 206-209. (Scopus)
 17. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V.,Kobilyanskiy B.B. Robust Anisotropic Control by Cable Winding Machine // Proceedings of 2019 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems – pp. 38-41. (Scopus)
 18. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Feed forward robust system of active shielding by magnetic field with single compensating coil // Proc. of 2019 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems – pp. 210-213. (Scopus)
 19. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Improving of accuracy of elec-tromechanical servo systems with distributed parameter of plant mechanical part // Proc. of 2019 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems – pp.42-45. (Scopus)

2020 рік

 1. Розов В.Ю., Кундиус Е.Д., Пелевин Д.Е. Активное экранирование внешнего магнитного поля трансформаторных подстан-ций, встроенных в жилые дома // Electrical Engineering & Electromechanics, 2020, no.3, pp. 24-30. (Web of Science)
 2. 2. Grinchenko V.S., Tkachenko O.O. Mitigation of overhead line mag-netic field by grid shield with electrically separated sections // Tekhnichna elektrodynamika, 2020, no.5, pp. 5-9. (Scopus Q3)
 3. Гринченко В.С.,Чунихин К.В. Нормализация магнитного по-ля в жилых домах, располо-женных вблизи воздушных ли-ний электропередачи, решетчатыми экранами // Electrical Engineering & Electromechanics, 2020, no.5, pp. 38-43. (Web of Science)
 4. 5. I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui, Petrov S.V.,Kolomiets V.V., Kobilyanskiy B.B. Active shielding of magnetic field with circular space-time charac-teristic // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2020. – no.2. – pp. 26-32. (Web of Science)
 5. 6. I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. The effectiveness of active shielding of magnetic field with circular space-time characteristic and with different shielding coils spatial positions // Electrical Engineering & Electromechanics. 2020. no.3. – pp. 15-23. (Web of Science)
 6. 7. I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Simplified mathematical model of group of overhead power lines magnetic field // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2020. – no.4. – pp. 24-29. (Web of Science)
 7. 8. I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Structural-parametric synthesis of rolling mills multi-motor electric drives // Electrical Engineering & Electromechanics. 2020. no.5. – pp. 25-30. (Web of Science)
 8. 9. I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Active shielding of magnetic field of overhead power line with phase conductors of triangle ar-rangement // Tekhnichna elektrodynamika, 2020, no.4, pp. 25-28. (Scopus Q3)
 9. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Multiobjective synthesis of two degree of freedom nonlinear ro-bust control by discrete continu-ous plant // Tekhnichna elektrodynamika, 2020, no.5, pp. 10-14. (Scopus Q3)
 10. S Reutskiy, Y Zhang, J Lin, H Sun. Novel numerical method based on cubic B-splines for a class of nonlinear generalized telegraph equations in irregular domains //Alexandria Engineering Journal, 2020, Volume 59, Issue 1, pp. 77-90. (Scopus Q1)

12 S Reutskiy, J Lin. A cubic B-spline semi-analytical algorithm for simulation of 3D steady-state convection-diffusion-reaction problems // Applied Mathematics and Computation, 2020, Volume 371, 124944. (Scopus Q1)

 1. SY Reutskiy, Ji Lin. A RBF-based technique for 3D convection–diffusion–reaction problems in an anisotropic in-homogeneous medium // Computers & Mathematics with Applications, 2020, Volume 79, Issue 6, pp. 1875-1888. (Scopus Q1)
 2. S Reutskiy, Y Zhang, J Lin, J Lu, H Xu, Y He. A novel B-spline method to analyze convection-diffusion-reaction problems in anisotropic inhomogeneous medium // Engineering Analysis with Boundary Elements Volume 118, pp. 216-224. (Scopus Q1)
 3. 15. Y Zhang, J Lin, S Reutskiy, H Sun, W Feng. The improved backward substi-tution method for the simulation of time-dependent nonlinear coupled Burgers’ equations // Results in Physics, Volume 18, 103231. (Scopus, Q2)
 4. 16. B Zheng, S Reutskiy, J Lu. A meshless method for solving a class of nonlinear generalized telegraph equations with time-dependent coefficients based on radial basis functions // European Physical Journal Plus, 2020, 135 (9), Article number: 707 (2020) pp. 1-22. (Scopus Q2)
 5. 17. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В.Активное экранирование магнитного поля воздушных линий электропередачи с треугольным расположением фазных проводов // Problemele energeticii regionale – 2020. – no.1 (45) – C. 14-29. (Web of Science)
 6. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Shielding Coils Design for Magnetic Field Active Shielding Based on Space-Time Characteristics // Proc. of 15th Interna-tional Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering. – 2020. – pp. 21-24. (Scopus)
 7. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Accuracy Improving of Two Degree of Freedom Nonlinear Robust Control by Electromechanical Servo Systems with Discrete Continuous Plant // Proc. of 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology. – pp. 11-14. (Scopus)
 8. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Modeling and Active Shielding of Magnetic Field with Circular Space-Time Characteristic // Proc. of 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology. – pp. 15-18. (Scopus)
 9. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Modeling and Active Shielding of Magnetic Field with Different Space-Time Characteristic // Proc. of 2020 IEEE 4rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems. – pp. 33-36. (Scopus)
 10. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Two Degree of Freedom Nonlinear Robust Control of Electromechanical Servo Systems for Improved Accuracy Proceedings of 2020 IEEE 4rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems. – pp. 251-254. (Scopus)
 11. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Multi-Motor Plant Related Electric Drives Robust Control Synthesis // Proc. of 2020 IEEE 4rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems. – pp. 242-245. (Scopus)
 12. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V. Kobilyanskiy B. Modeling and Active Shielding of Magnetic Field with Circular Space-Time Characteristic and with different Shielding Coils spatial positions // 2020 IEEE 25 rd International Conference on Problems of automated electric drive. Theory and practice. – pp. 1-4. (Scopus)
 13. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Multiobjective Parametric Synthesis of Robust Control by Rolling Mills Main Electric Drives // 2020 IEEE 25 rd International Conference on Problems of automated electric drive. Theory and practice. – pp. 1-4. (Scopus)
 14. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui. Nonlinear robust control parametric synthesis by moving plants with elastic elements // Proceedings of 2020 IEEE 6th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control. – pp. pp. 56-59. (Scopus)

2021 рік

 1. Chunikhin K.V., Grinchenko V.S. Normalization of double-circuit overhead line magnetic field inside Khrushchev building. Electrical Engineering & Electromechanics. – 2021. – № 3. – pp. 38-41. (Web of Science, Scopus)
 2. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina,I.V. Bovdui, Kolomiets V.V., Kobilyanskiy B.B. Overhead Power Lines Magnetic Field Reducing in Multi-Story Building by Active Shielding Means // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2021. – №.2. – pp. 23-29. (Web of Science, Scopus)
 3. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui, Kolomiets V.V., Kobilyanskiy B.B. Reduction of magnetic field level in residential old buildings from overhead power lines by means of active screening // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2021. – №.5. – pp. 24-29. (Web of Science, Scopus)
 4. S Reutskiy, Y Zhang, J Lin. A semi-analytical method for 1D, 2D and 3D time fractional second order dual-phase-lag model of the heat transfer // Alexandria Engineering Journal, 2021, Volume 60, Issue 6, pp.5879-5896. DOI:10.1016/j.aej.2021.03.071 (Scopus, Q1)
 5. J Lin, Y Zhang, S Reutskiy, W Feng. A novel meshless space-time backward substitution method and its application to nonhomogeneous advection-diffusion problems // Applied Mathematics and Computation, 2021, Volume 398, 125964. (Scopus, Q1)
 6. J Lin, H Yu, S Reutskiy, Y Wang. A meshless radial basis function based method for modeling dual-phase-lag heat transfer in irregular domainsComputers & Mathematics with Applications, 2021, Volume 85, pp. 1-17. (Scopus Q1)
 7. J Lin, W Feng, S Reutskiy, H Xu, Y He. A new semi-analytical method for solving a class of time fractional partial differential equations with variable coefficients // Applied Mathematics Letters, Volume 112, 2021, 106712. (Scopus Q1)
 8. X Tian,SY Reutskiy, ZJ Fu. A novel meshless collocation solver for solving multi-term variable-order time fractional PDEs // Engineering with Computers, 2021, рр. 1-12. (Scopus Q1)
 9. Ostroumov I., Kuzmenko N., Sushchenko O., Kuznetsov B., Nikitina T., et al. Modelling and simulation of DME Navigation global Service volume // Advances in Space Research, vol. 68, issue 8, pp. 3495-3507, 2021. (Scopus Q1)
 10. S Reutskiy, J Lin, B Zheng, JY Tong. A novel B-Spline method for modeling transport problems in anisotropic inhomogeneous Media // Advances in applied mathematics and mechanics, 2021, Volume 13, рр. 590-618. (Scopus Q2)

11.Tkachenko O., Grinchenko V., Dobrodeyev P. Thermal effect of single loop shield on high-voltage cable line capacity // Problemele Energeticii Regionale. – 2021. – №. 1 (49). – pp. 1-11. (Web of Science)

 1. B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui. Optimal Design of System of Active Shielding of Magnetic Field Generated by Overhead Power Lines // 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems. – pp. 4/1-4/4. (Scopus)
 2. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Surrogate synthesis of system of active shielding of magnetic field generated by group of overhead power lines // Proc. 19th IEEE International Conference on Smart Technologies. – 2021. – pp. 381–384. (Scopus)
 3. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Computation and Experimental Measurements of the Spatio-Temporal Characteristics of the Magnetic Field of Overhead Power Lines // 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology. – pp. 12-15. (Scopus)
 4. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Experimental Studies of Effectiveness of Active Screening of the Magnetic Field by Single Compensation Winding // Proc. of 2021 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. – pp. 1-4. (Scopus)
 5. Kuznetsov B., Bovdui I.,Nikitina T.,Kolomiets V.,Kobilyanskiy B. Feedback Linearized Robust Control of Looper Electric Drives for Hot Rolling Mills // Proc. of 2021 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. – pp.1-5. (Scopus)
 6. Kuznetsov B., Bovdui I., Nikitina T., Kolomiets V., Kobilyanskiy B. Synthesis of robust control by unmanned moving plants with elastic elements under non-gaussian disturbances // Proc. of 2021 IEEE 6th International Conference on Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development. – pp. 53-56. (Scopus)

2022 рік

1. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Method of adjustment of three-circuit system of active shielding of magnetic field in multi-storey buildings from overhead power lines with wires triangular arrangement. Electrical Engineering & Electromechanics, 2022, no. 1, pp. 21-28. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2022.1.03. (Web of Science, Scopus)
2. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Comparison of the effectiveness of thriple-loop and double-loop systems of active shielding of a magnetic field in a multi-storey old buildings. Electrical Engineering & Electromechanics, 2022, no. 3, p. 21-27. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2022.3.04. (Web of Science, Scopus)
3. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Synthesis of an effective system of active shielding of the magnetic field of a power transmission line with a horizontal arrangement of wires using a single compensation winding. Electrical Engineering & Electromechanics, 2022, no. 6, p. 15-21. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2022.6.03. (Web of Science, Scopus)
4. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Experimental Studies of Systems of Active Shielding of the Magnetic Field with an Orthogonal System of Compensation Windings. 2022 IEEE 3nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 3-7 Octob. 2022 Kharkiv, Ukraine, pp.18-21. (Scopus)
5. N. Ruzhentsev, S. Zhyla, V. Pavlikov, V. Volosyuk, E. Tserne, A. Popov, et al., “Radio-Heat Contrasts of UAVs and Their Weather Variability at 12 GHz, 20 GHz, 34 GHz, and 94 GHz Frequencies,” in ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, vol 20, issue 2, 2022, pp. 163–173. https://doi.org/10.37936/ecti-eec.2022202.246878. (Scopus)
6. Sushchenko O et al., “Algorithms for Design of Robust Stabilization Systems,” in. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol.13375, 2022, Springer, Cham, pp. 198–213. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10522-7_15. (Scopus)
7. Dergachov K., Kuznetsov B,I., Nikitina T.B., GPS Usage Analysis for Angular Orientation Practical Tasks Solving. PIC S&T`2022 – Radiotechnics, Radars, Signals @ Wed Oct 12, 2022; International Conference on PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY. (Scopus)
8. Solomentsev O., Zaliskyi M., Kuznetsov B., Nikitina T. Method of Optimal Threshold Calculation in Case of Radio Equipment Maintenance. Data Science and Security. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 462, 2022, Springer, Singapore, pp. 69–79. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2211-4_6. (Scopus)
9. V. Volosyuk, S. Zhyla, V. Pavlikov, N. Ruzhentsev, E. Tserne, A. Popov, et al., “Optimal Method for Polarization Selection of Stationary Objects Against the Background of the Earth’s Surface,” in International Journal of Electronics and Telecommunications, vol 68, issue. 1, 2022, pp. 83-89. https://doi.org/10.24425/ijet.2022.139852. (Scopus)
10. S. Zhyla, V. Volosyuk, V. Pavlikov, N. Ruzhentsev, E. Tserne, A. Popov, et al., “Statistical synthesis of aerospace radars structure with optimal spatio-temporal signal processing, extended observation area and high spatial resolution,” in Radioelectronic and computer systems, vol.101, issue 1, 2022, pp. 178-194. http://doi.org/10.32620/reks.2022.1.14. (Scopus)
11. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Adjustment of Two Circuits System of Active Shielding of the Magnetic Field Generated by Overhead Power Lines. Proceedings of 2022 IEEE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS October 12-14, 2022. – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
12. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Magnetic field active сanceling single-circuit system for old residential one-story buildings closed to double-circuit overhead power lines. Proceedings of IEEE Kremenchuk University Week: 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), – Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. October 20-22, 2022. (Scopus)
13. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V. Active Сanceling of Magnetic Field with Circular Space-Time Characteristic based on Multi Criteria Game Solution. Proceedings of IEEE Kremenchuk University Week: 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), – Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. October 20-22, 2022. (Scopus)

“Важливі публікації в наукометричних журналах (за 1993-2016 роки):

 1. Volokhov S.A. Indirect determination of rotor interleaving quality in electric machines // Elektrotekhnika. – 1993. – Vol. 7. – pp. 39-41.
 2. Розов В.Ю., Заутнер Ф.Л., Пилюгина О.Ю. Вероятностный метод прогнозирования электромагнитных полей электрооборудования в низкочастотном диапазоне // Технічна електродинаміка. – 1994. – №1. – С. 3-6.
 3. Розов В.Ю. Математическая модель электрооборудования как источника внешнего магнитного поля // Технічна електродинаміка. – 1995. – №2. – С. 3-7.
 4. Волохов С.А., Ивлева Л.Ф. Методическая погрешность измерений магнитного момента // Техническая электродинамика. – 1996. – № 4. – С. 72-74.
 5. Волохов С.А., Кильдишев А.В. Магнитные сигнатуры мультипольного источника, полученные поперечными измерительными контурами // Техническая электродинамика. – 1996, – № 5. – С. 65-68.
 6. Шидловский А.К., Розов. В.Ю. Системы автоматической компенсации внешних магнитных полей энергонасыщенных объектов //Технічна електродинаміка. – 1996. – №1. – С. 3-9.
 7. Волохов С.А., Кильдишев А.В. Измерительные контуры и селектирующие функции для определения тессеральных мультиполей интегральным преобразованием магнитных сигнатур // Космічна наука і технологія. – 1996. – Т. 2. – № 5 – 6.
 8. Volokhov S.A., Dobrodeev P.N. Effect of anisotropy of rotor steel properties on external magnetic fields of electric machines // Elektrotekhnika. – Issue 7. – July 1997. – pp. 39-43.
 9. Волохов С.А., Кильдишев А.В. Нормализованные магнитные сигнатуры мультипольного источника, движущегося по оси кругового контура // Электричество. – 1997. – №3. – С.65-67.
 10. Kildishev A.V., Volokhov S. A. and Saltykov J. D. Measurement of the spacecraft main magnetic parameters // Proc. 1997 IEEE Autotestcon Systems Readiness Technology Conf., Anaheim, California. – 1997. – pp. 669-675.
 11. Волохов С.А., Добродеев П.Н, Безлюдько Г.Я., Власюк Ф.С., Мамин Г.И.. Технология размагничивания труб большого диаметра магистральных трубопроводов // Сварщик. – 1998. – №2. – С.5-6.
 12. Розов В.Ю., Волохов С.А., Лупиков В.С., Кильдишев А.В., Ерисов А.В.. Технология снижения внешних магнитных полей судового электрооборудования // Труды Второй международной конференции по судостроению ISC’98. – Россия. – С.-Пб: ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, 24-26 ноября 1998 г. – С.22-27.
 13. Bojko D. Kildishev A. Volokhov S. An advanced technique for the multipole imaging of a magnetic source: discrete transforms in high-precision magnetic signature processing // Proc. IEEE Conference on Precision Electromagnetic Measurements Digest (Cat. No.98CH36254). NY, USA, – 1998. – pp. 260-261.
 14. Dobrodeyev P., Volokhov S., Kildishev A. Measuring Instrumentation in magnetic silencing: orthonomal discreate transforms of magnetic signatures // IEEE Oceanic Engineering Society. OCEANS’98. Conference Proceedings (Cat. No.98CH36259). – 1998. – Vol. 1. – pp. 522-526. vol.1; https://doi.org/10.1109/oceans.1998.725802. DOI10.1109/OCEANS.1998.725802.
 15. Kildishev A.V., Nyenhuis J.A., Dobrodeyev P.N., Volokhov S.A. Deperming Technology in Large Ferromagnetic Pipes INTREMAG’99 (Seoul, Korea) // IEEE Transactions on Magnetics. – Vol. 35. – No 5. – Sep. 1999. – pp. 3907-3909.
 16. Розов В.Ю., Волохов С.А., Ерисов А.В. Повышение эффективности размагничивающих устройств корабля // Технічна електродинаміка. – 2000. – Тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. – Частина 3. – С.7-12.
 17. Розов В.Ю. Методы снижения внешних магнитных полей энергонасыщенных объектов // Технічна електродинаміка. – 2001. – №1. – С. 16-20.
 18. Розов В.Ю. Cелективная компенсация пространственных гармоник магнитного поля энергонасыщенных объектов // Технічна електродинаміка. – 2002. – №1. – С. 8-13.
 19. Розов В.Ю. Построение систем автоматической компенсации внешних магнитных полей подвижных объектов, содержащих ферромагнитные массы //Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. – 2002. – Часть 2. – С. 9-14.
 20. Розов В.Ю., Ассуиров Д.А Системы автоматического управления магнитным полем технических объектов //Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – 2003. – Ч. 2. – С. 88-91.
 21. Резцов В.Ф., Гетьман А.В. Особенности построения тессеральных гармоник магнитного поля // Технічна електродинаміка. –2003. – № 5. – С. 3-8.
 22. Гетьман А.В. Векторный потенциал пространственной гармоники магнитного поля // Электричество. – 2004. – №3. – С.59-62.
 23. Волохов С.А. Экранирующие свойства проводящих цилиндров конечной длины // Электротехника. – 2004. – № 2. – С.43-48.
 24. Волохов С.А. Оценка магнитного состояния ферромагнитной конструкции методом фазовых диаграмм // Технічна електродинаміка. – 2005. –№ 2. – С. 12-17.
 25. Reutskiy S. Yu. The method of fundamental solutions for Helmholtz eigenvalue problems in simply and multiply connected domains // Engineering Analysis with Boundary Elements. – 2006. – Vol. 30. – Issue 3. – pp. 150-159. https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2005.08.011.
 26. Розов В.Ю., Ассуиров Д.А. Метод активного экранирования внешнего магнитного поля технических объектов //Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – 2006. – Ч. 3. – С. 13-16.
 27. Розов В.Ю., Пилюгина О.Ю., Добродеев П.Н., Гетьман А.В. Введение в демагнетизацию технических объектов // Електротехніка і електромеханіка. –2006. – № 4. – С. 55-59.
 28. Розов В.Ю., Добродеев П.Н., Волохов С.А., Гузеев С.Т. Мультипольная модель технического объекта и его магнитный центр //Технічна електродинаміка. – 2008. – №2. – С. 98–104.
 29. Розов В.Ю., Резинкина М.М., Думанский Ю.Д., Гвозденко Л.А. Исследование техногенных искажений геомагнитного поля в жилых и производственных помещениях и определение путей их снижения до безопасного уровня // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 2. – С. 3–8.
 30. Розов В.Ю., Ассуиров Д.А., Реуцкий С.Ю. Замкнутые системы компенсации магнитного поля технических объектов с различными способами формирования обратных связей // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 4. – С. 98–103.
 31. Розов В.Ю., Пелевин Д.Е., Реуцкий С.Ю. Оптимизация параметров систем компенсации стационарных искажений геомагнитного поля в помещениях. //Технічна електродинаміка. – 2009. – № 5. – С. 11-16.
 32. Розов В.Ю., Реуцкий С.Ю., Пилюгина О.Ю. Аппроксимация внешнего магнитного поля технического объекта методом фундаментальных решений // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – 2010. – Ч.1. – С. 3-6.
 33. Розов В.Ю., Гетьман А.В., Петров С.В., Ерисов А.В., Меланченко А.Г., Хорошилов В.С., Шмидт И.Р. Магнетизм космических аппаратов // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – Ч. 2. – 2010. – С. 144-147.
 34. Chen C.S., Reutskiy S.Y., Rozov V.Y. The method of the fundamental solutions and its modifications for electromagnetic field problems // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. – 2009. – № 16. – pp. 21-33.
 35. Волохов С.А., Деркач В.В., Добродеев П.Н. Магнитостатическое экранирование зоны сварки вблизи шинопровода // Технічна електродинаміка. – 2011. – № 2. – С. 18.
 36. Волохов С.А., Добродеев П.Н., Мамин Г.И. Комплексная демагнетизация труб при электродуговой сварке //Технічна електродинаміка. – 2012. – № 4. – С. 19-24.
 37. Розов В.Ю., Реуцкий С.Ю., Пелевин Д.Е., Яковенко В.Н. Исследование магнитного поля высоковольтных линий электропередачи переменного тока //Технічна електродинаміка. – 2012. – № 1.– С. 3-9.
 38. Розов В. Ю., Реуцький С.Ю., Пилюгіна О.Ю., Добродєєв П.М., Ерісов А.В. Система дистанційної магнітодіагностики цілісності феромагнітних конструкцій // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Зб. наук. ст. за результатами, отриманими в 2010-2012 рр. – Київ: Інст. електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 2012. – С. 270-274.
 39. Розов В.Ю., Реуцкий С.Ю., Пелевин Д.Е., Пилюгина О.Ю. Магнитное поле линий электропередачи и методы его снижения до безопасного уровня // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 2. – С. 3-9.
 40. Розов В.Ю., Пелевин Д.Е., Левина С.В Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – №6. – С. 76-80.
 41. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Котляров Д.А. Активное экранирование магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – №6. С. 66-71.
 42. Розов В.Ю., Левина С.В. Моделирование статического геомагнитного поля внутри помещений современных жилых домов // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 4. – С. 8-10.
 43. Розов В.Ю., Реуцкий С.Ю., Пилюгина О.Ю. Метод расчета магнитного поля трехфазных линий электропередачи // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 11-13.
 44. Грінченко В.С. Підвищення ефективності екранування техногенного магнітного поля високовольтних кабельних ліній // Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 8. – С. 71-76.
 45. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Волошко А.В. Синтез систем активного экранирования внешнего техногенного магнитного поля промышленной частоты внутри заданной области пространства // Технічна електродинаміка. – 2014. – №5. – С. 20 – 22.
 46. Петров С.В., Ерисов А.В. Повышение точности измерения магнитных моментов аппаратуры космического назначения // Український метрологічний журнал. – 2014. – №.4.-С.28-31.
 47. Розов В.Ю., Квицинский А.А., Добродеев П.Н., Гринченко В.С., Ерисов А.В., Ткаченко А.О. Исследование магнитного поля трехфазных кабельных линий из одножильных кабелей при двустороннем заземлении их экранов // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – № 4. – С. 56-61. DOI: 10.20998/2074-272X.2015.4.11.
 48. Розов В.Ю., Завальный А.В., Золотов С.М., Грецких С.В. Методы нормализации статического геомагнитного поля в жилых домах // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – №2. – С. 35-40.
 49. Розов В.Ю., Гринченко В.С., Пелевин Д.Е., Чунихин К.В. Моделирование электромагнитного поля в помещениях жилых домов, расположенных вблизи линий электропередачи // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 3. – С. 6-8.
 50. Reutskiy S.Y. A meshless radial basis function method for 2D steady-state heat conduction problems in anisotropic and inhomogeneous media // Engineering Analysis with Boundary Elements. – 2016. – Vol. 66. – pp. 1-11.
 51. Кузнецов Б.И., Туренко А.Н., Никитина Т.Б., Волошко А.В., Коломиец В.В. Метод синтеза замкнутых систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи // Технічна електродинаміка. – 2016. – №4. – С. 8-10.”