№ 53 Відділ моделювання та ідентифікації теплових процесів в енерготехнологічному обладнанні

В. о. завідувача відділу

Орлова Наталя Олександрівна

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Email: orlova@ipmach.kharkov.ua

Заступник завідувача відділу

старший науковий співробітник, доктор технічних наук,
лауреат премії академій наук України, Білорусі, Молдови, старший науковий співробітник

Тарасова Вікторія Олександрівна

Головний науковий співробітник

Костіков Андрій Олегович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії академій наук України, Білорусі, Молдови

Кадровий склад відділу:

Воронцова Анна Леонідівна, провідний інженер
Ганчин Валерій Вікторович, провідний інженер
Ганжа Микола Григорович, провідний інженер
Кошель Сергій Васильович, науковий співробітник, кандидат технічних наук
Кузнецов Михайло Олександрович, науковий співробітник, кандидат технічних наук
Сафонов Микола Олександрович, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук
Сухоребрий Петро Миколайович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Стоян Юрій Євгенович, провідний інженер
Цаканян Олег Семенович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Яковлєв Віктор Андрійович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Історія створення відділу та найбільш вагомі досягнення

Відділ моделювання та ідентифікації теплових процесів створено у 1972 році. З моменту існування його очолив Ю. М. Мацевитий, під керівництвом якого створена школа теплофізиків в галузі вирішення нелінійних прямих і обернених задач теплопровідності.

Розроблено нові регіонально-аналітичні методи математичного моделювання, ідентифікації та параметричного аналізу процесів тепломасообміну в об’єктах енергетики, електроніки, космічного та іншого обладнання і технологічних процесів з локально розміщеними тепловими джерелами енергії.

Проведено дослідження процесів теплообміну в мікрозборках з мікроканальним рідинним охолодженням, а також процесів теплообміну на поверхнях металокерамічних нагрівальних елементів при їх струменевому охолодженні.

Розроблено методологічний підхід визначення теплового стану парових турбін ТЕС і АЕС.

У відділі працює 17 осіб, з них 3 доктори і 7 кандидатів наук. Вченими відділу опубліковано 15 монографій і понад 600 статей в наукових журналах.

Підготовка кадрів (кількість підготовлених докторів та кандидатів наук)

Підготовлено 27 кандидатів і 7 докторів наук.

Основні наукові напрями досліджень

Основним фундаментальним напрямом відділу є розвиток теорії розв’язання нелінійних прямих і обернених некоректних задач теплообміну. Застосовані при цьому математичні моделі є моделями з розподіленими параметрами, тобто розглядається поле температури, а в разі спряжених задач теплообміну – додатково поля швидкостей і тиску рідини або газу. На сьогодні співробітниками відділу ведеться розробка нових і вдосконалення існуючих методів і алгоритмів розв’язання граничних, внутрішніх і геометричних обернених задач теплопровідності. Особлива увага приділяється передовим напрямам в цій галузі, а саме регіональним методам регуляризації і обліку апріорної інформації щодо ідентифікованих характеристик з метою отримання стійких розв’язків обернених некоректних задач.

До числа фундаментальних досліджень також можна віднести розробку методології системно-структурного аналізу термодинамічних циклів термотрансформаторів і проведення експериментальних досліджень для розширення знань про закономірності перебігу процесів передачі тепла. Здійснюється подальший розвиток теоретичних основ вдосконалення технологій термотрансформації за рахунок оптимізації термодинамічних циклів, створення ефективних методів математичного моделювання теплогідравлічних процесів.

З 2017 року у відділі розпочато роботи по новому фундаментальному напряму, пов’язаному із задачами термопружності та термоаеропружності.

Прикладні дослідження відділу зосереджені в галузі застосування результатів проведених фундаментальних досліджень, а також традиційних та нетрадиційних методів моделювання, ідентифікації та оптимізації теплових процесів для підвищення надійності, продовження ресурсу та енергозбереження обладнання в енергетиці, ЖКГ, машинобудуванні, приладобудуванні та інших галузях .

Наразі у відділу проводяться такі прикладні дослідження в галузі традиційної енергетики:

• створення методик, алгоритмів і програмного забезпечення для вибору раціональних режимів роботи турбоустановок в широкому діапазоні зміни режимів їх роботи з метою підвищення їх надійності, продовження ресурсу та енергозбереження;
• забезпечення можливості переведення газомазутних блоків на вугільне паливо із застосуванням НВЧ-плазмової технології газифікації низькосортного вугілля і біомаси;
• вдосконалення технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива з точки зору підвищення його теплової безпеки для забезпечення сталого функціонування незамкнутого ядерного циклу в Україні та зниження залежності вітчизняної ядерної енергетики від інших держав на етапі поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Велика увага приділяється інтенсифікації та розширенню напрямів прикладних досліджень в галузі нетрадиційної енергетики, до яких належать:

• підвищення ефективності теплонасосних установок, що працюють за докритичними і надкритичними циклами за рахунок використання теплоакумулюючих пристроїв;
• вдосконалення холодильних і теплонасосних систем на основі термодинамічного аналізу і термоекономічної оптимізації;
• розробка енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному секторі із застосуванням нетрадиційних джерел тепла;
• збільшення ефективності роботи сонячних колекторів за рахунок оптимізації їх геометричної форми;
• розробка нових підходів щодо вилучення глибинного геотермального тепла з використанням відпрацьованих нафтових і газових свердловин.

• Проводяться заходи щодо впровадження наукових розробок відділу:

• створення програмного комплексу для моніторингу і термоекономічної оптимізації діючих холодильних і теплонасосних систем і впровадження його на підприємствах, що проектують такі системи, та на об’єктах-споживачах;
• проведення енергетичного обстеження (аудит) підприємств з метою забезпечення гарантованого зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції або надання послуг;
• створення на ТЕЦ-3 НВЧ-плазмової дослідно-промислової установки для газифікації низькосортного вугілля і переведення ТЕЦ-3 на вугільне паливо (спільно з ХТМ і ПП «Укрплазма»);
• створення програмного комплексу по експрес-проектуванню геотермальних теплонасосних систем, що містять горизонтальний теплообмінник, і впровадження його на підприємствах, які встановлюють такі системи.

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

Монографії:

 • 1. Теплообмен в элементах конструкций паровых турбин /Мацевитый Ю. М., Алехина С. В., Голощапов В. Н., Котульская О. В.; под общей редакцией акад. НАН Украины Мацевитого Ю. М. – Институт проблем машиностроения НАН Украины. – Харьков, 2012. – 288 с. Тираж 300 экз. –ISBN 978-966-02-6322-2.
 • 2. Совершенствование термогазодинамических характеристик проточных частей мощных паровых турбин / А. Л. Шубенко, В. Л. Швецов, В. Н. Голощапов, В. Г. Солодов, С. В. Алехина; под общ. ред. чл.-кор. НАН Украины А. Л. Шубенко/ Інститут проблем машиностроения НАН Украины. – Харьков: Цифрова друкарня №1, 2013. – 172 с. (9,7 усл. печ. л.). – тираж 300 экз. – ISBN 978-617-7017-32-4
 • 3. Безопасность сухого хранения отработавшего ядерного топлива / В. Г. Рудычев, С. В. Алёхина, В. Н. Голощапов, И. И. Залюбовский, С. П. Климов, А. О. Костиков, А. Е. Лучная, Ю. М. Мацевитый, С. А. Письменецкий, В. М. Пышный, В. А. Седнев, В. А. Тищенко; под общ. ред. акад. НАН Украины Ю. М. Мацевитого, чл.-кор. НАН Украины И. И. Залюбовского/ Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 200 с. (11,5 усл. печ. л.) – тираж 600. – ISBN966-02-41-49-6 (серия), ISBN 978-966-623-945-0
 • 4. Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю. М. Мацевитый, Э. Г. Братута, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова. – Харьков: Институт проблем машиностроения НАН Украины, 2014.– 269 с. (15.5 у.п.л.) – 300 экз. – ISBN 978-966-02-7218-7.
 • 5. Мацевитый Ю. М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений / Ю. М. Мацевитый, А. П. Слесаренко. – НАН Украины, Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного – Киев: Наук. думка, 2014. – 339 c.(18,5 усл. п.л.). – ISBN 978-966-00-1425-1.
 • 6 Мацевитый Ю. М. Геометрические обратные задачи теплообмена / Ю. М. Мацевитый, А. О. Костиков/ Институт проблем машиностроения НАН Украины. – Киев: Наук. думка, 2014. – 224 с. (14,0 усл. печ. листов). – 300 экз. – ISBN 978-966-00-1342-1.
 • 7. Цаканян О.С. Эффективные конструкции водяных отопительных приборов конвективного действия/ О. С. Цаканян, С. В. Кошель. –Харьков: Цифрова друкарня, 2014. – 190 с. (14 усл.п.л.). – 300 экз. – ISBN/ 978-966-02-7412-9.
 • 8. Мацевитый Ю. М. Инновации в науке. Путь к успеху / Ю. М. Мацевитый, А. А. Тарелин; Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2015. – 192 с. – ISBN 978-966-360-296-7.
 • 9. Ю. М. Мацевитый, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, М. А. Кузнецов; Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов. – Институт проблем машиностроения НАН Украины. – Харьков: ЧП «Технологический Центр», 2016. – 160 с. (10 у. п.л.). – 300 экз. – ISBN 978-617-7319-07-7.

Статті в журналах, що входять до бази даних SCOPUS:

 • 1. Simulation of thermal state of containers with spent nuclear fuel: multistage approach/ S. Alyokhina, V. Goloshchapov, A. Kostikov, Yu. Matsevity // International Journal of Energy Research. – 2015. – Vol. 39, Iss. 14, Nov. – P. 1917–1924, DOI: 10.1002/er.3387. – In eng.
 • 2. Experimental study of liquid movement in free elementary convective cells / L. S. Bozbiei, B. V. Borts, U. G. Kazarinov, A. O. Kostikov, V. I. Tkachenko// Energetika. – 2015. – Vol. 61, № 2. – P. 45–56.
 • 3. Physical processes and technical means for using the thermal energy of alternative sources / L. L. Vasiliev, V.V. Solovei, D.Kh. Kharlampidi, A. A Stachel, T.Kujawa, V. A.Tarasova, A. S. Zhuravlev, A. P.Tsitovich, E. V. Kostenko // Journal of Engineering Physics and Thermophysics.– V. 88, № 5.– 2015. -P.1100 – 1109.
 • 4. Thermoeconomic optimization of supercritical refrigeration system with the refrigerant R744 (CO2) / M. Kuznetsov, D. Kharlampidi, V. Tarasova, E. Voytenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, № 8 (84). – P. 24–32.
 • 5. Alyokhina S. Equivalent thermal conductivity of the storage basket with spent nuclear fuel of VVER-1000 reactors / S. Alyokhina, A. Kostikov // KERNTECHNIK. – 2014. – № 6. – Р.42-48.
 • 6. Investigation of the oxide phase convective homogenization while vacuum-arc with hollow cathode remelting of steel / O. Andreeva, B. Borts, A. Kostikov, V. Tkachenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, № 5 (83). – P. 25–32.
 • 7. Application of graphic apparatus of c-curves for the analysis and optimization of supercritical cycles of thermotransformers / D. Kharlampidi, V. Tarasova, M. Kuznetsov, S. Omelichkin // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2016. – Vol. 5, № 8 (83). – P. 20–25.
 • 8. Thermodynamic analysis of air-compression refrigerating machine based on the exergy cost theory / D. Kharlampidi, V. Tarasova, M. Kuznetsov, E. Voytenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, № 8 (89). – P. 30–38.
 • 9. Alyokhina S. Safety Issues Of The Dry Storage Of The Spent Nuclear Fuel / S. Alyokhina, A. Kostikov, S.Kruhlov // Problems Of Atomic Science And Technology (PAST). – 2017. – 2(108). P. 70-74.
 • 10. Alyokhina S. Unsteady heat exchange at the dry spent nuclear fuel storage / S.Alyokhina, A.Kostikov // Nuclear Engineering and Technology. – 2017. – V.49, Iss.7, Oct. – P. 1457-1462, DOI: 10.1016/j.net.2017.07.029.
 • 11. Identification of the Thermal Conductivity Coefficient for Quasi-Stationary Two-Dimensional Heat Conduction Equations / Yu. M. Matsevityi, S. V. Alekhina, V. T. Borukhov, G. M. Zayats, A. O. Kostikov // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2017. – V. 90, No.6. – С. 1295-1310, DOI 10.1007/s10891-017-1686-7.

Статті в інших закордонних журналах:

 • 1. Харлампиди Д. Х. Вопросы структурного термодинамического анализа парокомпрессионных термотрансформаторов/ Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, Х. Э. Харлампиди// Вестник Казанского технологического университета. – 2013.– Т 16, № 5 – С. 82-88
 • 2. Создание новых моделей клапанов горячего дутья, отвечающих современным требованиям доменного производства. Сообщение 1. Клапаны горячего дутья диаметром 1100 и 1300 мм / В. И. Шед, С. Г. Чирков, А. М. Брагинский, Н. А. Сафонов, А. С. Ковалёв // Чёрная металлургия: бюллетень научно-технической и экономической информации. – Москва, 2013. – Вып. 12 (1368). – С. 54-61.
 • 3. Тарасова В. А. Оценка термодинамического совершенства современных чиллеров и тепловых насосов при работе в режиме с неполной нагрузкой/ В. А. Тарасова, Д. Х. Харлампиди , Х. Э. Харлампиди // Вестник Казанского технологического университета. – Казань, 2013. – Т. 16, № 19.– С. 125 – 129.
 • 4. Создание новых моделей клапанов горячего дутья, отвечающих современным требованиям доменного производства. Сообщение 2. / В. И. Шед, С. Г. Чирков, А. М. Брагинский, Н. А. Сафонов // Чёрная металлургия: бюллетень научно-технической и экономической информации. – Москва, 2014. – Вып. 1 (1369) – С. 64-70.
 • 5. Использование низкопотенциальных источников тепла с помощью термотрансформаторов/ Л. Л. Васильев, В. В. Соловей, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, А. С. Журавлёв, Л. А. Драгун, О. С. Филатова, А. П. Цитович // Тепло- и массоперенос. – 2013: сборник научных трудов. – Минск, 2014. – С. 17-23.
 • 6. Мацевитый Ю. М. К созданию пиковой мощности на крупных энергоблоках ТЭС/ Ю. М. Мацевитый, Ю. П. Антипцев, В. Н. Голощапов //Насосы. Турбины. Системы. – Воронеж: ООО «Воронежская международная конференция», 2014. – № 2 (11). – С. 33-38.
 • 7. Утилизация теплоты низкотемпературных альтернативных источников энергии с помощью теплотрансформаторов/ Л. Л. Васильев, В. В. Соловей, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, А. С. Журавлёв, Л. А. Драгун, А. П. Цитович // Инженер-механик. – Минск, 2014. – Т. 63, № 2. – С. 21-26.
 • 8. Kharlampidi D. Kh. The Complex method for design of ground sources heat exchanger of heat pump installation/ D. Kh. Kharlampidi // International journal of mechanical engineering and automation. – 2015. – Vol. 2, N 12. – Р. 534-539.
 • 9. Физические процессы и технические средства для использования тепловой энергии альтернативных источников/ Л. Л. Васильев, В. В. Соловей, Д. Х. Харлампиди, А. А. Стахел, Т. Куява, В. А. Тарасова, А. С. Журавлёв, А. П. Цитович, Е. В. Костенко // Инженерно-физический журнал. – 2015. – Т.88, № 5 – С.1067 – 1076.
 • 10. Alyokhina S. Inverse Heat Transfer Problems in Structural Elements of Steam Turbines/ S. Alyokhina // Journal of Energy and Power Sources. – 2015. – Vol. 2, no. 2, Feb. – P. 75-80.
 • 11. Bozbiei L. S. Destruction of bernard cells under local irregularities of thermal equilibrium and their forming over the bernard cells / L. S. Bozbiei, A. O. Kostikov, V. I. Tkachenko // East European Journal of Physics. – 2015. – Vol. 2, № 2. – P. 30–37.
 • 12. Харлампиди Д. Х. Методика термодинамической оптимизации воздушного теплонасосного цикла Брайтона/ Вестник КГТУ им А. Н. Туполева. – 2015. – № 4 – С. 98-106.

Статті в українських фахових журналах:

 • 1. Определение плотности пара в последней ступени ЦНД при малорасходных режимах/ Шубенко А. Л., Быстрицкий В. Л., Голощапов В. Н., Касилов В. И., Касилов О. В., Козлоков А. Ю.// Вісник національного технічного університету ХПІ: зб. наукових праць. – Харків НТУ «ХПІ», 2012. – № 8 Тематичний випуск «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – С. 59-67.
 • 2. Русанов А. В. Термогазодинамические характеристики турбодетандера для водородожижительной установки с термосорбционным компрессором/ Русанов А.В., Соловей В.В. Голощапов В.Н.// Вісник національного технічного університета ХПІ: зб. наукових праць. – Харків НТУ «ХПІ», 2012. – № 8 Тематичний випуск «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – С.76-81
 • 3. Алехина С.В. Теплоотдача на поверхностях входных и выходных корпусных элементов паровых турбин/ Алехина С.В., Голощапов В.Н., Котульская О.В.// Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 8 (95). – С.104-108
 • 4. Голощапов В.Н. Управление тепловым состоянием цилиндров турбины большой мощности по изменению радиальных зазоров / Голощапов В.Н., Котульская О.В., Парамонова Т.Н.// Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 9 (96). – С.105-108
 • 5. Мацевитый Ю.М. Выбор термогазодинамических и и конструктивных параметров пиковой турбины для высокотемпературной надстройки энергоблока К-300-240/ Мацевитый Ю.М., Антипцев Ю.П., Голощапов В.Н. // Проблемы машиностроения – 2012.–T.15. №1. – С.14-22
 • 6. Тымчик А. В. СВЧ-разряд в потоке угольного аэрозоля/ Тымчик А.А., Сафонов Н.А.// Проблемы машиностроения. – 2012. – Т.15, № 1. – С. 60-65.
 • 7. Кузнецов М.А. Термоэкономический анализ теплонасосной сушильной установки /М.А. Кузнецов //Проблемы машиностроения. – 2012.– Т.15, №1. – С. 36-42
 • 8. Лушпенко С. Ф. Исследование влияния кинематики процесса шлифования на контактные температуры в зоне резания / С. Ф. Лушпенко, Н. В. Козакова, Е. В. Островерх, Н. В. Сурду // Резание и инструмент в технологических системах. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2012. – Вып. 82. – С. 9 – 14.
 • 9. Ганжа Н.Г. Тепловое аккумулирование как способ повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения/ Н.Г. Ганжа, А.В. Хименко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №3. – С. 16-21.
 • 10. Эколого-энергетические аспекты перевода действующих холодильных машин и тепловых насосов на современные хладагенты/ Д.Х. Харлампиди, Э.Г. Братута, Шерстюк, А. В. Е.Г. Крупова //Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування: Вісник НТУ «ХПИ». – 2012. – №7. – С. 129 – 135.
 • 11. Харлампиди. Д.Х. Расчет реверсивного кондиционера-теплового насоса при переводе его на альтернативные хладагенты/ Д.Х. Харлампиди, Э.Г. Братута, А.В. Шерстюк // Інтегровані технології та енергозбереження.  2012.  №3.  С. 78 – 83.
 • 12. Харлампиди Д.Х. К вопросу применения воздушного теплонасосного цикла Брайтона для систем теплохладоснабжения станций метрополитенов/ Д.Х. Харлампиди, В.А. Тарасова //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 4 . – С. 40 – 48.
 • 13. Харлампиди Д.Х. Структурный термодинамический анализ парокомпрессорной холодильной машины/ Д.Х. Харлампиди, В.А. Тарасова // Технические газы. – 2012. – №. 5. – С. 57 – 66.
 • 14. Алехина С.В. Особенности исследования тепловых и газодинамических процессов в выходных патрубках паровых турбин/ Алехина С.В., Симбирская О.А.// Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 9 (103). – С. 34-40.
 • 15. Слесаренко А.П. S-функции в построении консервативных структур решения геометрических обратных краевых задач/ А.П. Слесаренко // Вост.-Европ. журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/4 (56) . – С.60-66
 • 16. Слесаренко А.П. S-функции в обратных задачах дифференциальной геометрии и управлении образования форм/ А.П. Слесаренко // Вост.-Европ. журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/4 (55) . – С.4-10
 • 17. Слесаренко А.П. Математические модели теплопередачи в энергоактивных структурах и идентификация энергопотоков для управления отоплением / Слесаренко А.П., Сорока А.С. // Вестник ХНУ им В.Н. Каразина. Сер. Математическое моделирование и информационные технологи, АСУ. – 2011.– Вып. 18, №1987. – С. 120-130.
 • 18. Слесаренко А.П. Термостабілізація підлог приміщень з максимальним акумулюванням тепла/ Слесаренко А.П. Сорока А.С. // Доповіді НАН України – 2012 – №8. – С. 73-78.
 • 19. Слесаренко А.П. Структурно-разностные модели, точно учитывающие осциллирующий во времени нестационарный теплообмен на поверхности конструктивных элементов / Слесаренко А.П., Кобринович Ю.О. // Доповіді НАН України – 2012 – №1 – С. 82-88
 • 20. Слесаренко А.П. Регионально-структурный метод в теории приближений и моделировании процессов образования форм/ Слесаренко А.П. Кобринович Ю.О.// Задачі термодифузії та методи їх розв’язку; під ред. д.т.н. В.П. Ляшенка. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського – 2012. – С.71-81.
 • 21. Кобринович Ю.О. Регионально-структурный и структурно-разностный методы в математическом моделировании / Кобринович Ю.О.// Технологический аудит и резервы производства. – Киев, 2012. – Ч.1 – С. 45-46.
 • 22. Слесаренко А.П. Математическое моделирование тепловых процессов в пространственных конструкциях энергетических устройств/ Слесаренко А.П., Кобринович Ю.О., Марченко А.А.// Вост-Европ. журнал передовых технологий. – 2012 -№5/4 (59). – С. 4-9.
 • 23. Слесаренко А.П. Интегральные преобразования в математическом моделировании трехмерных температурных полей проекционно-структурным методом/ Слесаренко А.П., Загоруйко С.Ю., Кобринович Ю.О. // Вост-Европ. журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/4 (58) – С.43-49
 • 24. Костиков А. О. Повышение точности решения геометрических обратных задач теплопроводности за счет учёта априорной информации об искомых геометрических характеристиках / А. О. Костиков // Проблемы машиностроения. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 23–30.
 • 25. Алёхина С.В. Анализ тепловых режимов сухого хранения отработавшего ядерного топлива в аварийных ситуациях / С.В.Алёхина // Вісник Харківського національного університету. Серія фізична: Ядра, Частинки, Поля. – 2013. – Вып. 3(59), № 1059. – С. 110-114.
 • 26. Голощапов В.Н. Моделирование потока рабочей среды в зазоре между вращающимся диском и неподвижной стенкой / В. Н. Голощапов, С. В. Алёхина, О. А. Симбирская // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 13(987). – C. 30-33.
 • 27. Слесаренко А.П. Моделювання впливу теплопровідності електронагрівальної структури на тепловий режим її поверхні/ А. П. Слесаренко, М. А. Романченко// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №5/4 (65) – С. 59-63.
 • 28. Слесаренко А. П. Теоретичне обґрунтування оптимізації режимів керування енергопотоками живлення нагрівників електрообігрівної підлоги/ А. П. Слесаренко, М. А. Романченко, М. А. Сорока.// Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – № 5/2 (13) – C. 28-33.
 • 29. Слесаренко А. П. Математичне моделювання високотемпературних нелінійних процесів в теплопередачі/ А. П. Слесаренко, И. Р. Венгеров// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/4 (61). – С. 4-10.
 • 30. Слесаренко А. П. Швидке відновлення теплових навантажень методом спектральних функцій впливу / А. П. Слесаренко, А. О. Костіков, М. О. Сафонов // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 8–19
 • 31. Слесаренко А.П. Визуальные исследования результатов моделирования высокоскоростных тепловых процессов на согласованных дисплеях / А.П. Слесаренко, Ю.О. Кобринович // Вісник Харківського національного університету. Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – №16 (989) – С.193 – 201.
 • 32. Голощапов В.Н. Высокотемпературная паровая надстройка энергоблоков мощностью 300 МВт, как способ создания пиковой мощности / В.Н. Голощапов, О.В. Котульская, Т.Н. Парамонова// Вісник національного технічного університета ХПІ: зб. наукових праць. – Харків НТУ «ХПІ», 2013. – № 12. Тематичний випуск «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – С.96-99.
 • 33. Работа турбинной ступени в компрессорном режиме / А.Л. Шубенко, Л.Н. Быстрицкий, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, О.В. Касилов, А.Ю. Козлоков// Вісник національного технічного університета ХПІ: зб. наукових праць. – Харків НТУ «ХПІ», 2013. – № 14 Тематичний випуск «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – С.35-42.
 • 34. Голощапов В.Н. Создание пиковой мощности на основе эксплуатируемых энергоблоков ТЭС/ В.Н. Голощапов, Ю.П. Антипцев, О.В. Котульская, Т.Н. Парамонова //Авиационно-космическая техника и технология: научно-технический журнал. – Харьков: «ХАИ», 2013. – № 7(104). – С. 121-126.
 • 35. Парафейник В.П. К вопросу обоснования экономической эффективности применения приводов различного типа в составе газоперекачивающих агрегатов системы транспорта природного газа. Часть 1 /В.П. Парафейник, В.Н. Голощапов, Д.А. Костенко//Компрессорное и энергетическое машиностроение: научно-технический и производственный журнал. – 2013. – № 3(33). – С. 2-6.
 • 36. Работа теплофикационной установки Т-100/120-130 при нагреве сетевой воды в подогревателе верхней ступени/ А.Л. Шубенко, О.А. Бабенко, В.Н. Голощапов, Н.В. Лыхвар, А.Ю. Козлоков // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т.16, № 1. – С. 4-9.
 • 37. Цаканян О.С. Свободно-конвективное движение среды в вертикально расположенном канале с дискретными источниками теплоты/ О.С. Цаканян, В.Н. Голощапов, О.В. Кравченко // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т.16, № 2. – С. 19-29.
 • 38. Харлампиди Д.Х. Термоэкономическая диагностика парокомпрессорной холодильной машины/ Д.Х. Харлампиди, В.А. Тарасова // Технические газы. – 2013. – №. 1. – С. 30- 39.
 • 39. Хименко А.В. Исследование режимов работы электрического теплового аккумулятора / А.В. Хименко, В.А. Тарасова // Інтегровані технології та енергозбереження.– 2013– №. 2.– С. 136-139.
 • 40. Тарасова В. А., Хименко В. А. Выбор рациональных геометрических параметров элемента электрического теплового аккумулятора// Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – №13(987) – С. 110-115.
 • 41. Шерстюк А. В. Модернизация холодильной машины на основе термоэкономического подхода/ А. В. Шерстюк, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013.– № 12(986) –С. 145- 150.
 • 42. Термоэкономический подход к диагностике холодильных машин и тепловых насосов/ Э. Г. Братута, В. А. Тарасова, Д. Х. Харлампиди, А. В. Шерстюк// Холодильная техника и технология.– 2013. – № 5 (145) – С. 39-45.
 • 43. Тарасова В. А. Сравнительный анализ термоэкономических моделей формирования эксергетической стоимости холода / В. А. Тарасова, Д. Х. Харлампиди//Технические газы. – 2013. – №4. – С. 65-73.
 • 44. Тарасова В. О. Аналіз еколого-енергетичних характеристик сучасних чилерів і теплових насосів при роботі з неповним навантаженням/ В. О. Тарасова, Д. Х. Харлампіді / Енергетика. Енергозбереження. Енергоаудит. – 2013. – №11(117). – С. 35-41.
 • 45. Ковалева Е. А. Влияние радиального зазора на границу срыва осевых компрессоров/ Е. А. Ковалева, В. А. Коваль, В. В. Романов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – № 3/12. – С. 9 – 12.
 • 46. Повышение эффективности процессов финишной обработки деталей ГТД из труднообрабатываемых материалов/ А. И. Грабченко, В. А. Коваль, В. А. Федорович, И. Н. Пыжов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – № 3/12. – С.63-67
 • 47. Ануров Ю. М. Энергетические возможности газотурбинных установок с воздушной утилизацией тепла/ Ю. М. Ануров, В. А. Коваль, А. И. Васильев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – №6/8.– С. 4-8.
 • 48. Слесаренко А. П. Моделювання впливу теплопровідності електронагрівальної структури на тепловий режим її поверхні / А. П. Слесаренко, М. А. Романченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий Сер. Математика и кибернетика – фундаментальные и прикладные аспекты – Харьков, 2013. – № 5/4 (65). – С. 59-63.
 • 49. Слесаренко А. П. Регионально-структурное моделирование и идентификация высокоскоростных осциллирующих тепловых процессов/ А. П. Слесаренко, Ю. О. Кобринович // Проблемы машиностроения. – Харьков, 2013. – Т. 16, № 4. – С. 31-39.
 • 50. Тарасова В.О. Аналіз еколого-енергетичних характеристик сучасних чилерів і теплових насосів при роботі з неповним навантаженням/ В. О. Тарасова, Д. Х. Харлампіді// Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2013.– № 11(117).– С. 35-41.
 • 51. Братута Э. Г. Термоэкономический подход к диагностике холодильных машин и тепловых насосов/ Э. Г. Братута, В. А. Тарасова, Д. Х. Харлампиди, А. В. Шерстюк // Холодильная техника и технология.– Одесса, 2013. – № 5 (145). – С. 39-44
 • 52. Тарасова В. А. Сравнительный анализ термоэкономических моделей формирования эксергетической стоимости холода/ В. А. Тарасова, Д. Х. Харлампиди // Технические газы. – Одесса, 2013. – № 6. – C. 55 – 63.
 • 53. Клепанда А. С. Методика мониторинга термодинамической эффективности теплового насоса/ А. С. Клепанда, В. А. Тарасова, Ю. В. Бережко// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2014.– № 2/8 ( 68 ). – С. 3-8.
 • 54. Современные методы термоэкономического анализа и диагностики холодильных машин и тепловых насосов/ Э. Г. Братута, Д. Х. Харлампиди, А. В. Шерстюк, Е. Л. Сниховский // Вісник НТУ «ХПІ». – Харьков, 2014. – №13(1056). – С. 46-54.
 • 55. Рациональное распределение тепловой нагрузки в теплофикационной установке турбины Т-100/120-130/ А. Л. Шубенко, О. А. Бабенко, В. Н. Голощапов, Н. В. Лыхвар, А. Ю. Козлоков// Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 34-37.
 • 56. Ценципер А. И. Безопасность и техника защиты фонтанных скважин / А. И. Ценципер, М. В. Зеленский // Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. праць. Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – Харьков, 2014. – № 1(044). – С. 222-227
 • 57. Мацевитый Ю. М. Об использовании тепловых насосов в мире и что тормозит их широкомасштабное внедрение в Украине / Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, А. С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2014. – № 2. – С. 2-17.
 • 58. Слесаренко А. П. Управление тепловыми процессами при точном учёте геометрической информации с помощью S-функций / А. П. Слесаренко, Ю. В. Журавлёв // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Сер. Математика и кибернетика – фундаментальные и прикладные аспекты.– Харьков, 2014. – № 4/4 (70). – С. 23-28.
 • 59. Слесаренко А. П. Разработка методологии моделирования формообразования поверхности и тепловых процессов с помощью
  S-функций / А. П. Слесаренко, Ю. В. Журавлёв, В. Б. Жиленко // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2014. – № 4/1 (18). – С. 48-53.
 • 60. Слесаренко А. П. Разработка приближённого аналитического метода моделирования нестационарных тепловых процессов с использованием S-функций / А. П. Слесаренко, И. В. Ена // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2014. – № 4/1 (18). – С. 18-23.
 • 61. Слесаренко А. П. Разработка аналитических моделей оптимизации запасов информационной системы логистики предприятия / А. П. Слесаренко, А. В. Несторенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий Сер. Математика и кибернетика – фундаментальные и прикладные аспекты. – Харьков, 2014.– № 5/3 (71). – С. 61-66.
 • 62. Слесаренко А. П. Приближённые решения нелинейных краевых задач фильтрации десорбирующегося метана в неоднородных пластах угля / А. П. Слесаренко, И. Р. Венгеров // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Сер. Математика и кибернетика – фундаментальные и прикладные аспекты. – Харьков, 2014. – № 1/4 (67). – С. 4-9.
 • 63. Слесаренко А. П. Математическое моделирование нелинейного теплопереноса в слоисто-неоднородных системах / А. П. Слесаренко, И. Р. Венгеров / Вісник Харківського національного університету. Серія «Нові рішення в сучасних технологіях» – Харків: НТУ «ХПИ», 2014. – № 7 – С. 196-201.
 • 64. Мацевитый Ю. М. Перспективы энерго- и ресурсосбережения на основе интеграционной модели развития территориально-промышленных комплексов / Мацевитый Ю. М., Соловей В. В., Васильев А. И. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2014.– 6/9(72). – С. 37-49.
 • 65. Потенциальная возможность и техническая рациональность применения теплонасосных технологий при комбинированном производстве электрической и тепловой энергии / Н. Б. Чиркин, М. А. Кузнецов, Е. В. Шерстов, В. Н. Стенников // Проблемы машиностроения. – Харьков, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 11-20.
 • 66. Тымчик А. В. Нагрев частиц угольной пыли плазмой СВЧ-разряда / А. В. Тымчик, Н. А. Сафонов // Проблемы машиностроения. – Харьков, 2014. – N. 17, № 1. – С. 54-59.
 • 67. Костиков А. О. Математическое моделирование и параметрическая идентификация тепловых процессов с учётом априорной информации об источниках генерации теплоты / А. О. Костиков // Проблеми загальної енергетики. – Київ, 2014. – № 3 (38). – С. 15-21.
 • 68. Слесаренко А. П. Численно-аналитическое моделирование и идентификация нестационарного теплового процесса с учётом радиационного теплообмена / А. П. Слесаренко, О. П. Демьянченко, Н. А. Сафонов // ДАН Украины. – 2015. – № 4 – С. 70-76.
 • 69. Слесаренко А. П. Аналитическое моделирование тепловых процессов в теплоизлучающих телах с использованием S-функций / А. П. Слесаренко, О. П. Демьянченко, Н. А. Сафонов // ДАН Украины. – 2015. – № 5 – С. 72-76.
 • 70. Ценципер А. И. К ориентации сферических солнечных коллекторов / А. И. Ценципер, А. О. Костиков, Н. А. Сафонов, Я. Н. Буштец // Пробл. машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 3. – С. 31-36.
 • 71. Голощапов В. Н. Особенности теплообмена в зазоре между ободом диафрагмы и корпусом турбины /Голощапов В. Н., Котульская О. В., Парамонова Т. Н. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 16(1125). – С. 112-116. – ISSN 2078-774X.
 • 72. Шубенко А. Л. Влияние реальных режимов работы теплофикационной турбины Т-100/120-130 на отпуск тепло- и электроэнергии/ А. Л. Шубенко, О. А. Бабенко, В. Н. Голощапов, А. Ю. Козлоков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 17(1126). – С. 39-43. – ISSN 2078-774X.
 • 73. Голощапов В. Н. Применение комбинированной программы регулирования для турбоустановок большой мощности с сопловым парораспределением / В. Н. Голощапов, А. И. Бабаев// Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 17(1126). – С. 75-80. – ISSN 2078-774X.
 • 74. Харлампиди Д. Х. Современные методы термоэкономического анализа и оптимизации холодильных установок / Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, М. А. Кузнецов // Технические газы. – 2015. – № 6. – С. 43–51.
 • 75. Тарасова В. А. Сравнительный анализ термоэкономических моделей парокомпрессионной теплонасосной установки / В. А. Тарасова// Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – №16 (1125). – С. 97-107, ISSN 2078-774X.
 • 76. Харлампиди Д. Х. Термоэкономическое обоснование модернизации холодильного парокомпрессорного оборудования/Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, А. В. Шерстюк// Технические газы.– 2015.–№ 1.– С. 46-55, ISSN 1682-0355
 • 77. Харлампиди Д. Х. Совершенствование эксергетического метода термодинамического анализа/ Технические газы.– 2015.–№ 3.– С. 45-55, ISSN 1682-0355.
 • 78. Харлампиди Д. Х. Системно-структурный анализ циклов холодильных машин и теплонасосных установок / Д. Х. Харлампиди // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 4 – С. 35-43, ISSN 0131 – 2928.
 • 79. Голощапов В. Н. Методологический подход к определению коэффициентов теплоотдачи во впадинах уплотнений ступенчатого типа/ В. Н. Голощапов, О. В. Котульская, Ю. О. Бахмутская. – Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2015. – № 3 (41). – С. 32-36.
 • 80. Бучко А. В. Влияние эксцентриситета на теплопередачу в скважинном противоточном теплообменном аппарате типа «труба в трубе» / А. В. Бучко, А. О. Костиков // Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 1. – С. 9-12.
 • 81. Бозбей Л. С. Тепломассоперенос в подогреваемой снизу свободной цилиндрической элементарной конвективной ячейке с конически углубленным дном / Л. С. Бозбей, А. О. Костиков, В. И. Ткаченко // Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 2. – С. 19-24.
 • 82. Расчет нестационарного теплового режима помещения с теплоинерционными ограждающими конструкциями / У. С. Сулейменов, В. А. Маляренко, А. О. Костиков, М. А. Камбаров, Н. А. Орлова, В. В. Загнойко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – № 2. – С. 32-41.
 • 83. Бозбей Л. С. Элементарная конвективная ячейка в слое несжимаемой, вязкой жидкости и её параметры / Л. С. Бозбей, А. О. Костиков, В. И. Ткаченко // Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 3. – С. 27-36.
 • 84. Разрушение ячеек Бенара при локальных нарушениях теплового равновесия и их формирование над ячейками Бенара / Л. С. Бозбей, Б. В. Борц, А. О. Костиков, В. И. Ткаченко // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2016. – № 3. – С. 67-79.
 • 85. Мацевитый Ю. М. К решению нелинейных обратных граничных задач теплопроводности / Ю. М. Мацевитый, Н. А. Сафонов, В. В. Ганчин // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т.19, №1. – С.28-36
 • 86. Орлова Н. А. Интенсивность внешнего воздушного потока как определяющий фактор формирования граничных условий теплообмена на поверхностях зданий / Н. А. Орлова, В. А. Маляренко// Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – №1. – С. 66-74.
 • 87. Расчет нестационарного теплового режима помещения с теплоинерционными ограждающими конструкциями/ Н. А. Орлова, В. А. Маляренко, А. О. Костиков [и др.]// Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – №2. – С. 32-41.
 • 88. Тарасова В. А. Расчетно-экспериментальное исследование термодинамической эффективности тепловых насосов/ В. А. Тарасова// Пробл. машиностроения.– 2016. – Т. 19, № 1. – C 13-20
 • 89. Бабаев, А. И. Верификация результатов численного исследования движения потока в проточной части регулирующего клапана паровой турбины [Текст] / А. И. Бабаев, В. Н. Голощапов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180). – С. 88-93.– ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2016.08.12.
 • 90. Бабаев, А. И. Исследование структуры потока в тракте паровпуска турбины методом математического моделирования / А. И. Бабаев, В. Н. Голощапов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 9. – С. 17-23.– ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.0
 • 91. Харлампиди Д. Х. Определение оптимальной температуры охлаждения в сверхкритическом цикле парокомпрессорной холодильной машины с использованием термоэкономического подхода / Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова, М. А. Кузнецов // Технические газы. – 2017. – Т. 17, № 1. – С. 47-59.
 • 92. Визначення теплових втрат на ділянках магістральних теплопроводів методом еталону / О. С. Цаканян, В. М. Голощапов, С. В. Кошель, М. Г. Ганжа // Пробл. машинобудування. – 2017. – Т.20, №1. – С. 22-27.
 • 93. Голощапов В. Н. О целесообразности применения концевых уплотнений со встречными гребнями в цилиндре высокого давления [Текст] / В. Н. Голощапов, О. В. Котульская, Т.Н. Парамонова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 11.– С. 24-28. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.0 .
 • 94. Бабаев, А. И. Анализ современных конструкций стопорно-регулирующих клапанов / А. И. Бабаев // Проблемы машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 11-16.
 • 95. Теоретическое исследование элементарной конвективной ячейки с твердыми и смешанными граничными условиями в горизонтальном слое вязкой несжимаемой жидкости // О. Л. Андреева, Б. В. Борц, А. О. Костиков, В. И. Ткаченко // Электронное моделирование. – 2017. – Т. 39, № 2. – С. 35-46.

Статті в інших наукових журналах:

 • 1. Мацевитый Ю. М. Участие инновационных структур в решении экономических и экологических проблем региона/ Ю. М. Мацевитый, В. В. Соловей, А. А. Тарелин / Экология и промышленность: научно-производственный журнал.– 2013. –№ 1. – С.9-15.
 • 2. Чиркин Н. Б. Тепловые насосы в системах теплоснабжения/ Н. Б. Чиркин, Е. В. Шерстов, А. С. Клепанда//Тепловые насосы: дайджест. – 2013. – № 1. – С. 17-21.
 • 3. Моделирование процессов самозатачивания алмазных кругов/ А. И. Грабченко, А. А. Жданов, В. А. Фадеев, В. А. Коваль, В. А. Федорович [Эл. версия]// Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения. – Киев: НАН Украины, 2013. – С . 28-40.
 • 4. Мацевитый Ю. М. Перспективы использования энергетических ресурсов на основе водородных технологий / Ю. М. Мацевитый, В. В.Соловей, Тарелин А. А. // Экология и промышленность.– Харьков, 2014. – № 4. – С.10-22.
 • 5. Разработка аэродинамических, режимных и конструкторских мероприятий по продлению ресурса последних ступеней энергетических паровых турбин, работающих в зоне влажного пара/ Ю. М. Мацевитый, А. Л. Шубенко, А. В. Русанов, В. Н. Голощапов //Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: збірник наукових статей. – Київ: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, 2015. – С. 417-424.
 • 6. Мацевитый Ю. М., Шубенко А. Л., Русанов А. В., Голощапов В. Н. Разработка аэродинамических, режимных и конструкторских мероприятий по продлению ресурса последних ступеней энергетических паровых турбин, работающих в зоне влажного пара. //Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: збірник наукових статей. – Київ: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, 2015. – С. 417-424

Патенти України:

 • 1. Патент 24074 Украина, Установка для відбору тепла з терикону. Мацевитий Ю. М., Ценципер А. І., Чіркін М. Б., Костіков А. О., Харлампіді Д. Х.– а2011 03373. – заявл. 17.10.2012.
 • 2. Пат. 102598 Україна, F 24 J 2/24. Сонячний колектор / Ценципер А. И., Сафонов Н. А., Лушпенко С. Ф. – Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.
 • 3. Патент на винахід 103679 Україна, F16D 1/02 F16D 3/00. Пружна муфта/ Ценципер А.И.; власник Інститут проблем машинобудування НАН України. – а201115109; заявл. 20.12.2011; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.
 • 4. Патент на винахід 102947 Україна, МПК F25J 1/00. Система установок зрідження-регазифікації кріогенних газів / Мацевитий Ю. М., Горпинко Ю. І., Кравченко О. В., Ільяшов М. О., Агафонов О. В., Кожушок О. Д., Баранов І. А. – Заявл. 18.06.2012; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.
 • 5. Пат. 102501 Україна, МПК E21B 43/24 (2006.01), E21B 43/25 (2006.01) Спосіб комплексного водневого та термобарохімічного впливу на привибійну зону продуктивного пласта / Кравченко О. В., Велігоцький Д. О., Мацевитий Ю. М., Сімбірський О. В; заявник і патентоутримувач Науково-технічний концерн “Інститут проблем машинобудування” НАН України. − а 2013 03001; заяв. 11.03.2013; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 23.
 • 6. Пат. 103686, Україна, МПК F25B 30/00 (2006.01), F25J 1/00 (2013.01) Тепловий насос кріогенного рівня температур / Мацевитий Ю.М., Горпинко Ю.І., Кравченко О.В., Ільяшов М.О., Агафонов О.В., Кожушок О.Д., Баранов І.А; заявник і патентоутримувач Інститут проблем машинобудування ім. Підгорного НАН України – № а 2012 00661; заяв. 23.01.2012; опубл 25.07.2013, Бюл. №21.
 • 7. Пат. Способ подземной газификации угля и состав для его осуществления/ Б. А. Трошенькин, С. В. Янко, В. Б. Трошенькин, К. М. Хомяк. Рег. номер заявки № а 2014 09035. Приоритет от 11.08.2014.
 • 8. Пат. 105112 F24J 2/24 Україна. Сферичний сонячний колектор/ Ценципер А.І., Сафонов М.О., Лушпенко С.Ф., Буштець Я.М; заявник Інститут проблем машинобудування НАН України. – опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 • 9. Пат. 10587 Україна. Шпонкове з’єднання/ Ценципер А.І. – опубл. 25.06.2014, Бюл.№ 12.
 • 10. Пат. 109516 Україна, F24J 3/08, F24D 15/04, F25B 29/00. Свердловинна теплонасосна установка / Ценципер А. І., Чиркін М. Б.– опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.
 • 11. Пат.108920, Україна, F19D 1/04, F16D 3/78. Пружна муфта для з’єднання валів/ Ценципер А. І., Голощапов В. М. – опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12.
 • 12. Заявка на винахід МПК (2015.01) E21B 43/295 (2006.01) C01B 3/00. Спосіб підземної газифікації вугілля та склад для його здійснення / Трошенькін Б. О., Янко С. В., Трошенькін В. Б., Хом’як К. М. – № A201409035; заявл. 11.08.2014, Опубл. 27.04.2015, Офіційний бюлетень «Промислова власність». – 2015. – № 8, – 1 с.
 • 13. Пат. на винахід 110369 , Україна, МПК F01К 3/06, F01К 7/22, F01K 7/34. Спосіб регулювання температури сітьової води у теплофікаційних установках/ Мацевитий Ю.М., Голощапов В.М., Антипцев Ю.П., Шубенко О.Л., Соловей В.В.; заявник і патентовласник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № а 2013 11797; заявл. 07.10.2013; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. – 9 с.
 • 14. Пат. на винахід 111657 , Україна, МПК F01К 23/06, F01К 13/00, F02С 6/18. Енергоблок теплової електростанції з піковою надбудовою / Мацевитий Ю.М., Голощапов В.М., Шубенко О.Л., Соловей В.В., Русанов А.В., Антипцев Ю.П; заявник і патентовласник Інститут проблем машинобудування НАН України. – № а 2014 10273; заявл. 19.09.2014; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 18. – 10 с.
 • 15. Пат. 114872 Україна, МПК G01K 17/06 (2006.1) G01K 17/10 (2006.1). Спосіб визначення теплових втрат трубопроводів // Цаканян О. С., Голощапов В. Н., Кошель С. В., Ганжа Н. Г.; заявник та патентовласник Інститут Проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України. – № а 2016 09063 ; заявк. 26.08.2016 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.

Підручники, навчальні посібники:

 • 1. Ценципер, А.И. Основи глубиннонасосный добычи нефти: учеб. пособ. / А.И.Ценципер – Х: НТУ «ХПИ», 2012. – 140 с.
 • 2. Ценципер А.И. Основы техники добычи нефти: учебное пособие/ А.И. Ценципер. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2014. – 292 с. (17 усл. п.л.)– Тираж 500 экз.– ISBN 978-966-2426-99-1.
 • 3. Лушпенко С. Ф. Математическое моделирование теплофизических процессов: конспект лекций. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. – 148 с. (6 условно-печатных листов). – Тираж: 50 экз.