РВАЧОВ Володимир Логвинович

21.10.1926–26.04.2005

Відомий український учений у галузі математики, механіки та кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України ім. О. М. Динника, заслужений діяч науки і техніки України.

В. Л. Рвачовим закладені основи математичної теорії R-функцій на стику класичних методів прикладної математики, сучасних методів кібернетики та математичної логіки. Вперше поняття R-функцій було введено у зв’язку з необхідністю написання рівняння складних геометричних об’єктів у процесі пошуку наближених розв’язків деяких просторових контактних задач теорії пружності. Історично ця проблема сходить ще до Декарта і відома як обернена задача аналітичної геометрії: задано геометричний об’єкт, необхідно написати його рівняння. За допомогою конструктивного апарата теорії R-функцій В. Л. Рвачов розробив єдиний підхід до проблеми побудови координатних послідовностей для основних варіаційних і проекційних методів. При цьому мова йде про крайові умови різних типів для областей практично довільної форми. Таким чином, був покладений початок методу R-функцій (RFM), що дозволив досягти значних успіхів у розв’язанні ряду задач теорії пружності, вигину і коливання тонких пластин, електродинаміки, теплофізики тощо. Подальший розвиток методу R-функцій дозволив узагальнити та конструктивно реалізувати у функціональних просторах формули Лагранжа-Тейлора-Ерміта, знайти новий клас фінітних, нескінченне число раз диференційованих функцій – атомарних функцій, що мають важливе значення для розвитку теорії апроксимації і методів розв’язання крайових задач математичної фізики.