РУСАНОВ Андрій Вікторович

03.11.1967

Відомий вчений у галузі газогідродинаміки та створення високоефективного турбоенер­гетичного обладнання, академік НАН України, лауреат Державної премії Укра­їни в галузі науки і техніки.

Наукові роботи А. В. Руса­нова охоплюють широке коло проблем сучасної енергетики в галузі газогідротермодинаміки просторових течій у проточних частинах турбомашин. Ним роз­роблений універсальний метод для чисельного розв’язання довільних газотермогідродинамічних рівнянь у частинних похідних з урахуванням фазових перетворень та метод локальної структуризації неструктурованих сіток для ефективного чисельного інтегрування цих рівнянь у неструктурованих розрахункових областях. Для врахування реальних термодинамічних властивостей робочих тіл він вперше запропонував інтерполяційно-аналітичний метод апроксимації рівнянь стану з багатьма членами (рівняння стану води та водяної пари IAPWS-95, модифіковане рівняння Бенедикта-Вебба-Рубіна та інші). На підставі цих методів створено перший в Україні програмний комплекс, призначений для газогідродинамічних розрахунків та проектування проточних частин енергетичних турбоустановок.

А. В. Русановим проведені фундаментальні дослідження нестаціонарних процесів, що відбуваються в просторовому потоці робочого тіла, та визначені способи керування цими процесами з метою створення проточних частин турбомашин нового покоління з підвищеним рівнем внутрішнього ККД. Йому належить пріоритет у формуванні нових науково-технічних підходів до створення енергетичних турбоустановок зі складною просторовою формою проточної частини, які широко застосовуються в турбінах, компресорах, турбодетандерах, гідротурбінах тощо.