КОСТІКОВ Андрій Олегович

13.12.1969

Відомий вчений у галузі моделювання, ідентифікації і оптимізації теплових процесів, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії академій наук України, Білорусі і Молдови.

Наукові інтереси А. О. Костікова охоплюють широке коло проблем сучасної теплофізики і теплоенергетики. Він є автором комплексної методології розв’язання геометричних обернених задач теплопровідності, яка дає можливість визначати геометричні параметри досліджуваних об’єктів під час їх діагностики або проектування. Ним запропоновано нові методи розв’язання обернених задач і регуляризації розв’язків некоректних задач, які, в порівнянні з існуючими, дають виграш у часі розрахунку і мають переваги з точки зору простоти програмної реалізації. Він розробив нові методи ідентифікації граничних умов теплообміну та еквівалентних теплофізичних властивостей складових частин технічних об’єктів, що мають складну структуру. Суттєвим науковим внеском Костікова А. О. в методологію моделювання теплових процесів в складних об’єктах енергетики і машинобудування стало поєднання цих методів ідентифікації з використанням моделей різного рівня складності, що дозволило створити новий ітераційний підхід до розв’язання спряжених задач теплообміну, який ґрунтується на розв’язанні сукупності прямих і обернених задач.

Результати наукових досліджень А. О. Костікова покладені в основу розробки методів дослідження і забезпечення теплового стану енергетичного, машинобудівного і іншого обладнання з метою підвищення його надійності, ефективності і подовження ресурсу роботи.